Informacje o kursach dla ubiegających się o świadectwo kwalifikacji w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi.Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH
www.coch.krakow.pl
SZKOLENIE W ZAKRESIE EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH WEDŁUG WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA
KURS POCZĄTKOWY
dla ubiegających się o świadectwo kwalifikacji
w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych
zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami
dofinansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową z dnia 20 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004r (Dz. U. Nr 195, poz. 2009) nakładają obowiązek posiadania świadectwa kwalifikacji przez osoby dokonujące m.in. napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami.
W ramach realizowanego przez COCH projektu „Szkolenie w zakresie eksploatacji urządzeń chłodniczych według wymagań ochrony środowiska” osoby prowadzące ww. działalność mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty szkolenia celem uzyskania świadectwa kwalifikacji.
Terminy szkoleń w roku 2008:

• 16-17.01
• 23-24.01
• 06-07.02
• 13-14.02

Udział uczestnika w kosztach kursu wynosi:
• 150 zł dla małych i średnich przedsiębiorstw
• 300 zł dla dużych przedsiębiorstw
Koszt obejmuje szkolenie, egzamin, zakwaterowanie i wyżywienie.
Kurs początkowy przewidziany jest dla osób z wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym lub średnim – przygotowuje do egzaminu uprawniającego do otrzymania świadectwa kwalifikacji.
Kurs obejmuje 12 godzin wykładów oraz 4 godziny zajęć praktycznych realizowanych w Laboratorium Urządzeń Chłodniczych Centralnego Ośrodka Chłodnictwa COCH w Krakowie przy ul. J. Lea 116.
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu.
Pomyślne zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania świadectwa kwalifikacji.
Szkolenia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. Nr 195, poz. 2009), które jest aktem wykonawczym do Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 121, poz. 1263).
Kontakt:
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH
30-133 Kraków, ul. J. Lea 116
Magdalena Przygrodzka
tel. (012) 637 09 33
fax (012) 637 37 24
e-mail: szkolenia@coch.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości