Przypominamy, że dzień 31 grudnia 2005 r. dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami jest ostatecznym terminem uzyskania tzw. świadectwa kwalifikacji.


Nowa ustawa ozonowa z dn. 20 kwietnia 2004 r. (Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową Dz.U. Nr 121, poz. 1263) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. (Rozporządzenie w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych Dz. U. Nr 195, poz. 2009), będące aktem wykonawczym do ustawy ozonowej, wprowadziły obowiązek posiadania tzw. świadectwa kwalifikacji.
"Świadectwo kwalifikacji" jest potrzebne do:
• obrotu ubstancjami kontrolowanymi (zakup/sprzedaż),
• obsługi technicznej, naprawy lub demontażu urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane,
• odzysku, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji kontrolowanych,
• zakładania kart urządzenia,
• sprawdzania szczelności.
Ww ustawa oraz rozporządzenie określa też program kursów, system przeprowadzania egzaminów oraz wzór świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych.
Artykuł 55 ustawy ozonowej brzmi następująco: "Osoby wykonujące w dniu wejścia w życie ustawy działalność, dla której przepisy ustawy przewidują wymóg posiadania świadectwa kwalifikacji, i posiadające kwalifikacje zgodnie z dotychczasowymi przepisami mogą wykonywać tę działalność bez wymaganego świadectwa kwalifikacji do dnia 31 grudnia 2005 r.".

Świadectwo kwalifikacji wydane zgodnie z postanowieniami ustawy oznowej będzie od 1 stycznia 2006 r. bezwzględnie potrzebne wszystkim osobom, które będą miały cokolwiek do czynienia z czynnikami chłodniczymi z grupy HCFC.
Zgodnie z artykułem 12 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową szkolenia (kursy) i egzaminy mogą jednostki organizacyjne szkół wyższych, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty naukowo-badawcze lub ine placówki nukowe oraz stowarzyszenia naukowo-techniczne Naczelnej Organizacji Technicznej, które kształcą lub prowadzą badania w zakresie substancji kontrolowanych.
Szkolenia przewidziano dla osób z wykształceniem minimum technicznym na poziomie szkoły zawodowej. Kursy przygotowują do egzaminu uprawniającego do otrzymania świadectwa kwalifikacji w zakresie spełniającym wymagania Ustawy oraz Rozporządzenia.
Szkolenia w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych prowadzą między innymi trzy regionalne ośrodki wytypowane przez Krajowe Forum Chłodnictwa (www.forum-chlodnictwa.org.pl). Są to:
Gdańskie Centrum Szkolenia i Certyfikacji (kurs organizowany przez Masta, świadectwo kwalifikacji wydawane przez Politechnikę Gdańską);
Poznańskie Centrum Szkolenia i Certyfikacji (kurs organizowany przez Systherm, świadectwo kwalifikacji wydawane przez SIMP z Poznania);
Śląskie Centrum Szkolenia i Certyfikacji (kurs organizowany przez Śląskie Centrum Chłodnictwa i Klimatyzacji, świadectwo kwalifikacji wydawane przez Politechnikę Śląską z Katowic).
Poza Politechniką Gdańską, Politechniką Śląską oraz SIMPem prawo do prowadzenia egzaminów i wydawania odpowiednich świadectw mają następujące jednostki:
- Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa,
- Centralny Ośrodek Chłodnictwa z Krakowa,
- Politechnika Koszalińska,
- Politechnika Krakowska,
- Politechnika Warszawska,
- Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Zarząd Głowny,
- Zakład Doskonalenia Kadr Komag Sp. z o.o. z Gliwic.
Aktualne terminy kursów "świadectwo kwalifikacji" podajemy na stronie SZKOLENIA