„Świadectwa Charakterystyki Energetycznej – Praktyczny Poradnik” to profesjonalne kompendium wiedzy, które łączy teorię z doświadczeniami codziennej praktyki osób sporządzających świadectwa. Książka nie jest polemiką z metodologią przyjętą w rozporządzeniach Ministerstwa Infrastruktury lecz przedstawia jasne praktyczne rozwiązania.
"Świadectwa Charakterystyki Energetycznej – Praktyczny Poradnik" w prosty i przystępny sposób opisuje teorię, a każde zagadnienie jest bogato zilustrowane algorytmami obliczeniowymi oraz praktycznymi przykładami sporządzonymi w ArCADia-TERMO.
Jest to pozycja, w której zgromadzono wiedzę teoretyczną i praktyczną przydatną uczestnikom kursów do przygotowania się do państwowego egzaminu.
Poradnik przeznaczony jest dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej, a także dla słuchaczy szkoleń i studentów studiów podyplomowych pragnących uzupełnić zdobytą wiedzę.
Książkę wydała firma ArCADiasoft Chudzik sp. j. we współpracy z uznanymi w tej dziedzinie wiedzy autorytetami naukowymi z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej – dr hab. inż. Dariuszem Gawinem, prof. P.Ł. i prof. dr hab. inż. Henrykiem Sabiniakiem.
Pierwsza część dokładnie opisuje od strony teoretycznej parametry instalacji ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia wbudowanego oraz przedstawia sposób obliczeń mostków cieplnych, współczynnika przenikania przegród jedno- i niejednorodnych na podstawie odpowiednich norm. Do każdego rozdziału dodano przykłady obliczeń parametrów m.in. przegród, pomieszczeń, instalacji i wskaźników EP i EPref, a następnie porównano je z wynikami z otrzymanymi przy użyciu programu ArCADia-TERMO.
W drugiej części omówiono – krok po kroku - sposób wykonania w programie ArCADia-TERMO obliczeń trzech świadectw, dla: budynku dwufunkcyjnego z chłodzeniem, magazynu i hotelu. Dzięki dużej liczbie rysunków, tabel oraz komentarzy czytelnik może samodzielnie przeprowadzić wszystkie obliczenia i poznać tajniki metodologii, pozwalające w zależności od charakteru budynku wykonać świadectwo w sposób uproszczony bądź szczegółowy. Całość zamykają kompleksowe opracowania świadectw charakterystyki energetycznej dla różnych rodzajów obiektów wykonane w programie ArCADia-TERMO.
Firma ArCADiasoft Chudzik sp. j. jest twórcą ArCADia-TERMO – najpopularniejszego na polskim rynku programu do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Program jako jedyny został nagrodzony Złotym Medalem BUDMA2009, uzyskał nominacje w konkursach TERAZ POLSKA oraz „Łódź-Proponuje Innowacyjni i Kreatywni”, a po pozytywnym przejściu testów od firmy Microsoft otrzymał prawo do użycia logo „Certiefied for Windows Vista” i „Compatible with Windows7”.
Tytuł: Świadectwa Charakterystyki Energetycznej – Praktyczny Poradnik
Autorzy: Dariusz Gawin, Henryk Sabiniak, ArCADiasoft
Wydawca: ArCADiasoft Chudzik sp. j.
Rok wydania: 2009
Stron: 448
Cena katalogowa: 89 zł
Zamówienie: w sklepie internetowym Intersoft lub telefonicznie kontaktując się z Działem Handlowym Intersoft tel. 42 689 11 23
Spis treści:
Spis oznaczeń
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1. Dyrektywa EPBD w polskich przepisach prawnych
Bibliografia do rozdz. 1
2. Wymiana ciepła budynku ze środowiskiem zewnętrznym
2.1. Podstawowe charakterystyki budynku używane w obliczeniach ŚCHE
2.2. Wymiana ciepła przez przegrody budowlane
2.2.1 Norma PN-EN ISO 6946
2.3. Mostki cieplne
2.3.1. Norma PN-EN ISO 14683
2.3.2. Norma PN-EN 12831
2.4. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród przezroczystych
2.4.1. Norma PN-EN ISO 10077-1
2.5. Obliczenia wymiany ciepła przez grunt
2.5.1. Norma PN-EN ISO 13370
2.5.2. Norma PN-EN 12831
2.5.3. Rozporządzenie ŚCHE
2.6. Obliczenia współczynnika strat ciepła
2.6.1. Norma PN-EN ISO 13789
2.6.2. Rozporządzenie ŚCHE
2.7. Współczynnik redukcji obliczeniowej różnicy temperatury
2.7.1. Norma PN-EN ISO 13789
2.7.2. Norma PN-EN 12831
2.7.3. Rozporządzenie ŚCHE
2.8. Obliczenia zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia
2.8.1. Norma PN-EN ISO 13790
2.8.2. Rozporządzenie ŚCHE
2.9. Dane klimatyczne
2.9.1. Norma PN-EN 12831
Bibliografia do rozdz. 2
3. Energia cieplna
3.1 Źródła ciepła i przygotowanie ciepłej wody użytkowej
3.1.1 Rodzaje systemów ogrzewczych
3.1.2 Węzły cieplne pośrednie
3.1.3 Kotły
3.1.4 Kotły na paliwa stałe
3.1.5 Instalacje solarne
3.1.6 Instalacje ciepłej wody użytkowej
3.2 Instalacje centralnego ogrzewania
3.2.1 Zadania instalacji centralnego ogrzewania
3.2.2 Klasyfikacja instalacji centralnego ogrzewania
3.2.3 Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania istniejących i podlegających modernizacji
3.2.4 Sposoby układania rurociągów grzewczych w budynkach
3.2.5 Elementy instalacji centralnego ogrzewania
3.2.6 Zawory termostatyczne grzejnikowe
3.2.7 Grzejniki
3.2.8 Oznaczenia instalacji centralnego ogrzewania w projektach technicznych
3.2.9 Ogrzewanie podłogowe
3.2.10 Ogrzewanie powietrzne
3.2.11 Izolacja cieplna
3.2.12 Regulacja instalacji c.o.
Bibliografia do rozdz. 3
4. Wstęp do wentylacji
4.1. Właściwości fizyczne powietrza
4.1.1. Parametry powietrza wewnętrznego
4.1.2. Parametry powietrza zewnętrznego
4.2. Rodzaje wentylacji
4.2.1. Wentylacja naturalna
4.2.2. Wentylacja mechaniczna
4.3. Czynniki wywołujące zmiany stanu powietrza wewnętrznego
4.3.1. Zyski ciepła
4.3.2. Zewnętrzne zyski ciepła
4.3.3. Zyski wilgoci
4.3.4. Zanieczyszczenia gazowe
4.4. Obliczeniowe i wymagane ilości powietrza wentylacyjnego
4.4.1. Obliczanie strumieni powietrza wentylacyjnego
4.4.2. Wymagane ustawowo ilości powietrza wentylacyjnego
4.4.3. Wymagane ilości powietrza wentylacyjnego w wybranych budynkach i pomieszczeniach
4.5. Krotność wymian
4.6. Szczelność budynków
4.7. Metody i urządzenia do odzysku ciepła
4.7.1. Gruntowe wymienniki ciepła
5. Wstęp do klimatyzacji
5.1. Pompy ciepła
5.2. Wykaz polskich norm dotyczących wentylacji i klimatyzacji
Bibliografia do rozdz. 4 i 5
6. Systemy oświetlenia wbudowanego
6.1.Podstawowe pojęcia z techniki świetlnej
6.2. Normy z zakresu oświetlenia dotyczące ŚCHE
6.3. Norma PN-EN 12464-1
6.3.1. Ocena poziomu natężenia oświetlenia
6.3.2. Ocena olśnienia
6.3.3. Ocena barwy światła
6.3.4. Ocena wskaźnika oddawania barw
6.3.5. Ocena współczynnika utrzymania
6.3.6. Względy energetyczne
6.4. Norma PN-EN 15193
6.5. Oświetlenie wbudowane
6.6. Moc zainstalowana oświetlenia wbudowanego
Bibliografia do rozdz. 6
7. Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej
7.1. Świadectwo charakterystyki energetycznej
7.2. Charakterystyka energetyczna budynku, samodzielnej części techniczno-użytkowej lub lokalu niewyposażonych w instalację chłodzenia
7.3. Budynki mieszkalne – metoda uproszczona obliczania zapotrzebowania na energię pierwotną
7.4. Budynki i lokale wyposażone w system chłodzenia
7.5. Referencyjny wskaźnik EP
7.6. Obliczanie zapotrzebowania energii na oświetlenie
7.6.1.Obliczanie energii użytkowej oświetlenia wbudowanego
7.6.2. Obliczanie energii końcowej oświetlenia wbudowanego
7.6.3. Obliczanie energii pierwotnej oświetlenia wbudowanego
7.7. Referencyjny wskaźnik EPL na oświetlenie
Bibliografia do rozdz. 7

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

8. Wstęp do świadectw wykonanych programem ArCADia-TERMO
8.1. Poszczególne kroki postępowania przy wykonywaniu Świadectwa Energetycznego
9. Budynek mieszkalny z częścią usługową – Obliczenia
9.1. Projekt budynku
ETAP 1. Wybór obliczeń.
ETAP 2. Dane adresowe
ETAP 3. Dane o budynku
ETAP 4. Definicje przegród
ETAP 5. Struktura budynku
ETAP 6. Strefy cieplne
ETAP 7. Strefy chłodu
ETAP 8. Ogrzewanie i wentylacja
ETAP 9. Ciepła woda użytkowa
ETAP 10. Chłodzenie
ETAP 11. Oświetlenie
ETAP 12. Obliczenia Cieplne
ETAP 13. Obliczenia Chłodu
ETAP 14. Certyfikat
RAPORTY i WYDRUK
10. Hala Magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym – Obliczenia
10.1. Projekt budynku
ETAP 1. Wybór obliczeń
ETAP 2. Dane projektu
ETAP 3. Dane o budynku
ETAP 4. Definicje przegród
ETAP 5. Strefy cieplne
ETAP 6. Ogrzewanie i wentylacja
ETAP 7. Ciepła woda użytkowa
ETAP 8. Oświetlenie
ETAP 9. Obliczenia Cieplne
ETAP 10. Certyfikat
RAPORTY i WYDRUK
11. Hotel – Obliczenia
11.1. Projekt budynku
ETAP 1. Wybór obliczeń
ETAP 2. Dane projektu
ETAP 3. Dane o budynku
ETAP 4. Definicje przegród
ETAP 5. Strefy cieplne
ETAP 6. Ogrzewanie i wentylacja
ETAP 7. Ciepła woda użytkowa
ETAP 8. Oświetlenie
ETAP 9. Obliczenia Cieplne
ETAP 10. Certyfikat
RAPORTY i WYDRUK