Metodologia obliczania, optymalnych pod względem kosztów, poziomów minimalnych wymagań wydajności energetycznej budynków.

Dnia 16.01.2012 roku Komisja Europejska wydała suplement do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/EU w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (recast), ustanawiający metodologię obliczeń optymalnych pod względem kosztów, poziomów minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej dla budynków i ich części.


". Dyrektywa 2010/31/EU w sprawie charakterystyki energetycznej budynków stanowi jeden z środków na drodze do realizacji celów UE do roku 2020.

Szczegółowe wymagania dotyczące obliczeń będą ustalane przez Państwa Członkowskie w zależności od lokalnych czynników takich jak klimat, dostępność zasobów i rozwoju ekonomicznego, co zapewnia sprawiedliwe podejście do Państw UE o różnych poziomach postępu i doświadczenia.