SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ. Poradnik
Tytuł: Praktyczne stosowanie przepisów prawnych. SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ. Poradnik dla użytkowników urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz podmiotów dokonujących ich obsługi technicznej i naprawy.


Autor: Arkadiusz Dzierżanowski
Wydawca: COCH Centralny Ośrodek Chłodnictwa
Rok wydania: 2005
Strony, rysunki: s. 280, rys. 13
Oprawa: A5, oprawa miękka
ISBN: 83-922373-0-7
Cena: 9,50 zł + koszty wysyłki
ZAMÓWIENIE

W zamówieniu prosimy o podanie danych adresowych wraz z numerem NIP oraz klauzuli o treści: "Niniejszym zamawiam egz. książki A.Dzierżanowskiego pt. >>Praktyczne stosowanie przepisów prawnych. Substancje zubożające warstwę ozonową. Poradnik dla użytkowników urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz podmiotów dokonujących ich obsługi technicznej i naprawy<<.
Zapłaty za zamówiony poradnik oraz koszt przesyłki dokonamy za zaliczeniem pocztowym."


Nakładem Centralnego Ośrodka Chłodnictwa COCH w Krakowie ukazał się poradnik pod redakcją Arkadiusza Dzierżanowskiego pt. "Praktyczne stosowanie przepisów prawnych. Substancje zubożające warstwę ozonową. Poradnik dla użytkowników urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz podmiotów dokonujących ich obsługi technicznej i naprawy".

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania krajowego prawodawstwa do obowiązujących przepisów wspólnotowych, co przyczyniło się do rozbudowy naszego systemu prawnego. Śledzenie zmian we wszystkich obowiązujących aktach normatywnych jak również zapoznanie się z nimi staje się niezwykle czasochłonne i niejednokrotnie stwarza trudności interpretacyjne.

Niniejszy poradnik umożliwia w najprostszy i najefektywniejszy sposób wypełnić obowiązki nałożone przepisami odnoszącymi się do substancji zubożających warstwę ozonową. Zakres materiału został dobrany głównie z myślą o podmiotach - firmach i osobach - działających w sektorze chłodnictwa i klimatyzacji, które stosują te substancje. Przy omawianiu szczegółowych zagadnień nie zapomniano także o użytkownikach urządzeń i instalacji zawierających te substancje.

Uwzględniając opinie i przedstawiane wątpliwości środowiska chłodniczego, w sposób kompleksowy zostały scharakteryzowane zasady prawidłowego gospodarowania czynnikami chłodniczymi oraz omówione zagadnienia najczęściej wzbudzające wątpliwości. W poradniku znalazły się kwestie począwszy od skróconej wiedzy teoretycznej nt. wpływu substancji na warstwę ozonową, poprzez praktyczne stosowanie przyjętej nomenklatury, do szczegółowego omówienia prawodawstwa wspólnotowego oraz krajowego. Szczególna uwaga została poświęcona nowej ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz przepisom wykonawczym do niej.

Z myślą o osobach ubiegających się o świadectwo kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych, jak również o tych, którzy będą wypełniać obowiązki nałożone przepisami, zamieszczono praktyczne wskazówki i porady, które omówiono na konkretnych przykładach.

Integralną częścią podręcznika jest treść obowiązujących aktów normatywnych wraz z wykazami substancji kontrolowanych stosowanych przez sektor chłodniczy, uzupełnionych o ich nazwy chemiczne, które są niezbędne do prawidłowego wypełniania obowiązków ustawowych, co stanowi kompendium wiedzy teoretycznej o przepisach prawnych. Dodatkowym atutem jest możliwość niezależnego korzystania z poszczególnych rozdziałów, bez konieczności studiowania całego materiału, co umożliwia szybkie i sprawne korzystanie z niniejszego poradnika.

Spis treści:
1. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZNOWĄ
1.1. Wpływ określonych związków chemicznych na stratosferyczną warstwę ozonową
l.2. Substancje zubożające warstwę, ozonową zwane substancjami kontrolowanymi
1.3. Nomenklatura substancji kontrolowanych
2. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH WYMAGANIA PODSTAWOWE
2.1. Rozporządzenie 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
2.2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową
2.3. Normy dotyczące substancji kontrolowanych
2.4. Adresaci przepisów dotyczących substancji kontrolowanych
2.5. Podstawowe definicje prawne skierowane do sektora chłodnictwa i klimatyzacji
3. OGRANICZENIA DLA SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH
3.1. Obrót substancjami kontrolowanymi
3.2. Obsługa techniczna i naprawa urządzeń zawierających HCFC
3.3. Obsługa techniczna i naprawa urządzeń zawierających CFC
4. OBOWIĄZKI PODMIOTÓW UŻYWAJĄCYCH SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH ORAZ URZĄDZEŃ I INSTALACJI ZAWIERAJĄCYCH TE SUBSTANCJE
4.1. Oznakowanie substancji kontrolowanych
4.2. Ewidencja substancji kontrolowanych
4.3. Karta urządzenia zawierającego powyżej 3 kg czynnika chłodniczego oraz przeglądy szczelności - wymagania dla użytkownika urządzenia
4.4. Świadectwo kwalifikacji
4.5. Kontrola szczelności
4.5.1. Postanowienia ogólne
4.5.2. Próbka szczelności
4.5.3. Dodatkowe wyposażenie serwisanta
5. METODY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH, WYROBAMI, URZĄDZENIAMI I INSTALACJAMI ZAWIERAJĄCYCH TAKIE SUBSTANCJE
6. OPŁATY ZA SUBSTANCJE KONTROLOWANE
6.1. Opłata za wprowadzanie do obrotu
6.2. Oplata za emisję do środowiska
7. PODSUMOWANIE - PRZYPOMNIENIE O ZALECENIACH, WAŻNE DATY DLA UŻYTKOWNIKÓW URZĄDZEŃ I INSTALAJI ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE KONTROLOWANE ORAZ PODMIOTÓW SERWISUJĄCYCH...
SPIS RYSUNKÓW
Rysunek l. Uproszczona reakcja chemiczna związków organicznych zawierających chlor z ozonem
Rysunek 2. Reakcja chemiczna cząsteczki ozonu z chlorem odrywającym się od cząsteczki substancji R-ll
Rysunek 3. Nomenklatura substancji kontrolowanych na przykładzie CFC-115
Rysunek 4. Oznakowanie butli na substancje kontrolowane - wersja pierwsza
Rysunek 5. Oznakowanie butli na substancje kontrolowane - wersja druga
Rysunek 6. Oznakowanie urządzeń instalacji oraz wyrobów na substancje kontrolowane
Rysunek 7. Ewidencja - informacje ogólne
Rysunek 8. Ewidencja- stan magazynowy
Rysunek 9. Tabela - źródło pochodzenia substancji kontrolowanej
Rysunek 10. Praktyczny przykład zastosowania w ewidencji kategorii używania substancji kontrolowanych - wersja pierwsza
Rysunek 11. Praktyczny przykład zastosowania w ewidencji kategorii używania substancji kontrolowanych - wersja druga
Rysunek 12. Karta urządzenia - dane o czynniku chłodniczym w instalacji
Rysunek 13. Schemat wejścia w życie poszczególnych przepisów dotyczących substancji kontrolowanych
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
1. Lista substancji zubożających warstwę ozonową
2. Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000)
3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. Nr 121 poz. 1263)
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru karty urządzenia i instalacji zawierających substancje kontrolowane (Dz. U. Nr 184 poz. 1903)
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych (Dz. U. Nr 185 poz. 1911)
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także pojemników zawierających te substancje (Dz. U. Nr 195 poz. 2007)
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane (Dz. U. Nr 195 poz. 2008)
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. Nr 195 poz. 2009)
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyposażenia technicznego stosowanego przy wykonywaniu działalności związanej z substancjami kontrolowanymi (Dz. U. Nr 202 poz. 2071)

Informujemy, że portal www.wentylacja.com.pl nie prowadzi sprzedaży książek prezentowanych na stronach portalu. Portal wentylacja.com.pl zobowiązuje się do przekazania Wydawcy informacji o zamówieniu publikacji, które można przesłać na adres redakcja@wentylacja.com.pl. Portal Wentylacja.com.pl nie pobiera żadnych prowizji za przekazanie zamówienia. Fakturę wraz z książką dostarcza Wydawca. Koszty przesyłki wg cennika Poczty Polskiej. ZAMÓWIENIE

Źródło: COCH - Centralny Ośrodek Chłodnictwa

Komentarze

  • Zdecydowanie Polecam Książkę - w bardzo przejzysty sposób obrazuje stosowanie się do obowiązujących przepisów substancji kontrolowanych. Dla osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji - pozycja naprawdę przydatna i dająca szeroki obraz w kwestii substancji kontrolowanych