POLITECHNIKA GDAŃSKA
WYDZIAŁ MECHANICZNY
Katedra Techniki Cieplnej

ogłasza nabór kandydatów na

Studium Podyplomowe WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Studium Podyplomowe „Wentylacja i Klimatyzacja” jest adresowane do kadry inżynierskiej zatrudnionej w zakładach produkcyjnych, jednostkach wykonawczych i projektowych. Studium pozwoli na aktualizację oraz rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej potrzebnej podczas projektowania, budowy oraz eksploatacji współczesnych systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak też może być pomocne inżynierom zajmującym się rozprowadzaniem nowoczesnych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Czas trwania Studium – dwa semestry po 8 zjazdów (1 rok) w systemie zaocznym – zajęcia w piątek i sobotę wg harmonogramu w miesiącach marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2004. Ogólny wymiar godzin wykładowych, seminaryjnych i laboratoryjnych wynosi 220 godz.
Tematyka zajęć to m.in.:
• Podstawy mechaniki płynów oraz wymiany ciepła i masy
• Wybrane zagadnienia z wentylacji i klimatyzacji
• Racjonalizacja i optymalizacja ekonomiczna w wentylacji i klimatyzacji
• Podstawy metod komputerowych w wentylacji i klimatyzacji
• Wybrane zagadnienia w chłodnictwie
• Prawo i regulacje w RP i UE
Wykładowcami będą pracownicy Politechniki Gdańskiej, Polskiej Akademii Nauk oraz przedstawiciele przodujących firm regionu pomorskiego z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej.
Uczestnicy otrzymują licencjonowane przez Politechnikę Gdańską świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego. Koszt uczestnictwa wynosi 1550 zł za semestr.
Zgłoszenia (podanie i kwestionariusz - plik pdf) przyjmowane są do 15.02.2004 r.
Nabór według kolejności zgłoszeń.
Informacje o Studium można uzyskać w:
Katedra Techniki Cieplnej
Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
tel.: (58) 347 17 13, 347 28 16, e-mail: ktc@mech.pg.gda.pl z dopiskiem "STUDIUM"
lub na stronie internetowej Katedry: www.mech.pg.gda.pl