V edycja dwusemestralnych Studiów Podyplomowych "Inwestycje w odnawialne źródła energii - energetyka prosumencka w systemach energetycznych".

Studia podyplomowe z OZE
Inwestycje w odnawialne źródła energii - energetyka prosumencka w systemach energetycznych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie
zapraszają na V edycję dwusemestralnych Studiów Podyplomowych

Inwestycje w odnawialne źródła energii
- energetyka prosumencka w systemach energetycznych


Rekrutacja trwa do 28 września 2012 r.

Najbliższe lata to okres rewolucji w krajowej energetyce i czas przełomu w budowie zielonej gospodarki.Potencjał inwestycyjny w energetyce odnawialnej do 2020 r. sięga 90 mln zł.. Sam udział tzw. mikroinstalacji i mikro-energetyki (energetyki prosumenckiej), wg Instytutu Energetyki Odnawialnej i w świetle projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, może sięgnąć 10-20 mld zł. Producenci sektora energetyki odnawialnej stanowią, w przeciwieństwie do tradycyjnej energetyki zawodowej, wielki zbiór rozproszony. W procesie budowy energetyki odnawialnej będą uczestniczyć miliony inwestorów i przedsiębiorców, wliczając gospodarstwa domowe, rolne itp. Jest to też rynek dla dziesiątek tysięcy firm instalacyjnych, producentów urządzeń oraz szeroko rozumianych partnerów instytucjonalnych (samorządy, banki, agencje), firm inżynieryjnych i doradczych. Rynek nowoczesnych, inteligentnych systemów energetycznych i mikrosieci, na którym działać będą dotychczasowe i nowe przedsiębiorstwa energetyczne.

Słuchacze studiów podyplomowych Inwestycje w odnawialne źródła energii zdobędą praktyczne umiejętności przygotowania studium wykonalności projektu inwestycyjnego polegającego na inwestycji w wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła z odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym w szczególności mikroinstalacji lub uruchomienia produkcji urządzeń – przetworników odnawialnych zasobów energii w końcowe nośniki energii. Zakres studiów obejmuje praktyczne wykorzystanie zaawansowanych metod analiz ekonomiczno-finansowych wraz z uwzględnieniem aspektów prawnych, technicznych i rynkowych. Studenci opanują także umiejętność opracowywania studiów wykonalności i wniosków o kredyt i dotacje na wybrane inwestycje.

Znaczna część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów i analiz konkretnych przypadków (case study), które są skoncentrowane na branżach i technologiach OZE zapowiadających najwyższy potencjał wzrostu w najbliższych latach (do 2020 r.). Program studiów pozwala na dokonanie analiz porównawczych różnych rynków, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE wraz z pokazaniem ich konkurencyjności na tle tradycyjnych technologii energetycznych. Wykłady obejmą także analizy i prognozy danych wejściowych do modeli ekonomicznych takich jak ceny paliw i energii, ceny świadectw pochodzenia, dopuszczalną intensywność pomocy publicznej do inwestycji itp. oraz badanie wpływu najnowszych i oczekiwanych zmian prawnych na konkurencyjność technologii energetyki odnawialnej. Omawiane będą na bieżąco i analizowane propozycje zmian prawnych, w szczególności w ramach końcowych prac nad nową ustawą o odnawialnych źródłach energii i rozporządzeń wykonawczych, oraz postępy i ustalenia w programowaniu wysokości i zasad przyznawania funduszy UE na energetykę odnawialną na lata 2014-2020.

Studia adresowane są do prywatnych przedsiębiorców, prywatnych inwestorów nie prowadzących działalności gospodarczej, kadry kierowniczej przedsiębiorstw energetycznych, przedstawicieli samorządów, firm konsultingowych oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze energetyki odnawialnej.

Związek Pracodawców Forum Energetyki OdnawialnejStudia są objęte patronatem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zrzeszającego wiodących przedsiębiorców i firmy zielonej energetyki i zielonej gospodarki w Polsce.

Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjaliści Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie oraz przedstawiciele administracji centralnej.

Studia są prowadzone równolegle dla dwóch grup studyjnych w Warszawie i we Wrocławiu od października 2012 r. do czerwca 2013 r.

>>Program studiów

>>Rekrutacja na studia w Warszawie i we Wrocławiu

>>WykładowcyWięcej informacji na stronie www.oze.ue.wroc.pl oraz www.ieo.pl


Kontakt:
Kierownik studiów
dr Magdalena Ligus
tel. 606-392-295, e-mail: magdalena.ligus@ue.wroc.pl
Sekretariat
tel. 71-36-80-646, e-mail: zif_zfp@ue.wroc.pl

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)