Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (Wydział Mechaniczny - Katedra Maszyn Specjalnych i Ochrony Środowiska) organizuje w ramach europejskiego projektu Studia Podyplomowe pod nazwą: BUDOWA I EKSPLOTACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (Wydział Mechaniczny - Katedra Maszyn Specjalnych i Ochrony Środowiska) organizuje w ramach europejskiego projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (Nr konkursu POKL/2.1.1/2008 - Tytuł projektu: Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych kadr technicznych w Polsce - studia podyplomowe) Studia Podyplomowe pod nazwą: BUDOWA I EKSPLOTACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.

Zajęcia, w ciągu dwóch semestrów, realizowane są w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych co dwa tygodnie. Prowadzone są na terenie UTP oraz w obiektach poza Bydgoszczą. Zakres studium obejmuje podstawy ekoprojektowania, efektywności energetycznej, metodyki badań i działanie wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii w laboratoriach oraz obiektach rzeczywistych. Rozwiązanie oryginalnego zadania i obroną pracy dyplomowej są podstawą uzyskania certyfikatu ukończenia studium. Program obejmuje 200 godzin zajęć w tym: wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria komputerowe i projekty praktyczne.
Rekrutacja na studium odbywać się będzie w styczniu i lutym 2009 roku. Studium rozpocznie się w marcu 2009 roku i potrwa do grudnia 2009 roku z przerwa letnią w lipcu i sierpniu. Koszt Studium wynosi około 4500 zł w tym 80% - dofinansowanie przez PARP, a uczestnik płaci tyko około 800 zł (mniej niż 20% kosztów). W ramach tej kwoty uczestnik otrzymuje: materiały dydaktyczne, dofinansowanie w zakresie zakwaterowania i poczęstunek.
Szczegółowe informacje będą udzielane na początku stycznia 2009 roku.
Absolwent studiów podyplomowych BUDOWA I EKSPLOATACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII będzie dysponował wiedzą w zakresie ich typologii, efektywności oraz kosztu procesu wytwarzania energii, monitorowania oraz korzyści środowiskowych. Ponadto wiadomościami pozwalającymi na analizę potrzeb energetycznych obiektów i optymalny wybór adekwatnego odnawialnego źródła energii. Nabyta w czasie studiów wiedza umożliwi absolwentom doradztwo i projektowanie w zakresie wyboru i realizacji inwestycji odnawialnych źródeł energii.
Absolwent będzie przygotowany do: rozwiązywania problemów zdecentralizowanej ko- i poligeneracji energii, ekoprojektowania technologii odnawialnych źródeł energii, jej wykorzystywania w skali mikro (gospodarstwa domowe) i makro (osiedla, zakłady przemysłowe); samodzielnego szacowania potrzeb energetycznych obiektów, analizy porównawczej kosztów energii tradycyjnej i odnawialnej; oraz bilansowania i zarządzania środowiskowego cyklem życia nośników energii. Narzędziami postępu i rozwoju są metody optymalizacji konstrukcji OZE, przetwarzania energii, kosztów, wyboru źródeł energii i ich użycia w warunkach lokalnych, strategie planowania procesów inwestycyjnych, opracowania biznes planów oraz pozyskiwania środki finansowych na realizację projektów.
Absolwenci posiadają kompetencje do podjęcia pracy na stanowiskach: kierowniczych i specjalistów ds. energii odnawialnej w administracji samorządowej, budownictwie, ciepłownictwie, w sektorze bankowym i finansowym (jako doradcy), w firmach związanych z branżą energetyczną oraz do rozpoczęcia własnej działalności doradczej i usługowej.
Realizowane przedmioty:
1. Monitorowanie i bilansowanie energetyczne technologii
2. Innowacje, rozwój i finansowanie OŹE
3. Ekoprojektowanie OŹE
4. Zarządzanie cyklem życia OŹE
5. Termodynamika spalania OŹE - biomasa
6. Aplikacje terenowe siłowni wiatrowych
7. Obliczenia cieplne - pompy ciepła
8. Instalacje i systemy solarne oraz fotowoltaiczne
9. Mechanika małych elektrowni wodnych
10. Seminarium dyplomowe
11. Praca dyplomowa
Dodatkowych informacji udzielają:
Kierownik studium dr inż. Adam Mroziński, tel.: 052 3408453, e-mail: adammroz@utp.edu.pl
Sekretarz Studium: mgr inż. Helena Ciara, tel/fax: 052 3408255, e-mail: hel@utp.edu.pl
Więcej na eurostudium.utp.edu.pl oraz wwww.kmsios.utp.edu.pl