W dzisiejszych czasach i przy ciągłym wzroście cen energii, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, uwaga inwestora skupiona jest na ograniczeniu do minimum strat ciepła. Producenci z branży budowlanej prześcigają się we wprowadzaniu nowych technologii, których głównym zadaniem jest zatrzymanie ciepła w budynku. Ograniczeniu zostają wszelkie możliwości niekontrolowanego wydostawania się powietrza przez przegrody budynku.

Stężenie CO2 - parametr determinujący pracę centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła Vallox
Powszechnie już wiadomo, że największe straty ciepła przypadają na wentylację. Zgodnie z literaturą są to straty rzędu ok. 40%.

Według badań EAP (Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska) stężenie substancji zanieczyszczających powietrze tj. wewnątrz budynków jest od 2 do 5 razy większe niż powietrza zewnętrznego.
W domach (według amerykańskich badań) ludzie spędzają około 65% czasu. W tej grupie najbardziej narażone są osoby starsze i dzieci.

Dzięki zastosowaniu odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach jesteśmy wstanie skutecznie eliminować między innymi zanieczyszczenia chemiczne wydzielane przez materiały budowlane, wyposażenie wnętrz, zarodniki grzybów i pleśni, kurz, pyłki roślin, dwutlenek węgla (oddychanie), duże ilości wilgoci w postaci pary wodnej, powstałej w wyniku codziennych czynności domowych jak pranie, gotowanie, czy kąpiel.

Na odczucie komfortu człowieka w pomieszczeniu mają wpływ następujące parametry:

1. Czynniki wewnętrzne, zależne od człowieka:

- Indywidualne odczucie temperatury,
- Stopień aktywności fizycznej,
- Izolacyjność cieplna odzieży,
- Stan zdrowia i ogólne samopoczucie.

2. Czynniki zewnętrzne, niezależne od człowieka:

- Temperatura powietrza,
- Wilgotność względna powietrza,
- Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi,
- Temperatura powierzchni otaczających,
- Poziom dźwięku hałasu,
- Czystość powietrza,
- Stopień i rodzaj zjonizowania powietrza w pomieszczeniach
- Oświetlenie i wystrój wnętrz (kolorystyka przegród)
- Świeżość powietrza (determinowana zawartością dwutlenku węgla).

Określenie składu i jakości powietrza nie jest łatwym zadaniem. Jednym z głównych parametrów wpływających na jakość powietrza w pomieszczeniu jest wartość stężenia dwutlenku węgla CO2. Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu określa się jednostką ppm określającą liczbę cząstek związku, w tym wypadku CO2, na milion cząstek roztworu, w tym przypadku powietrza.
Człowiek w procesie oddychania pobiera z powietrza tlen, a wydziela dwutlenek węgla. W spoczynku zdrowy człowiek oddycha około 16 razy na minutę. W czasie jednego oddechu, wdycha i wydycha ok. 500 cm3 powietrza, co nazywane jest objętością oddechową TV (ang. tidal volume). Wynika z tego, że proces zachodzący w płucach człowieka równy jest w przybliżeniu 8 dm3/min. Idąc tym tokiem, w ciągu minuty, 250 cm3 O2 wnika do organizmu, a wydalane jest 200 cm3 CO2. Powietrze wydychane przez człowieka zawiera od 2 do 3% dwutlenku węgla.

Poniższy wykres przedstawia wzrost stężenia dwutlenku węgla w powietrzu dla osoby dorosłej, przy minimalnej aktywności fizycznej.

W Polsce, także w wielu innych krajach, nie ma jasno postawionych wymagań w zakresie zawartości CO2 w powietrzu wewnętrznym. Przyjmuje się, że nie powinna ona wynosić więcej niż 1000 ppm.
Dla porównania dzisiaj, atmosferyczne stężenie CO2, to 389 części na milion (ppm), czyli 0,039%.

Poniższa tabela zgodnie z EN 13779 i EN 15215 przedstawia klasyfikację (IDA) zawartości CO2 w powietrzu wewnętrznym dla pomieszczeń mieszkalnych.
Źródło EN137792007; CEN/TR14788
Zgodnie z klasyfikacją IDA, poniższa tabela przedstawia rekomendowane minimalne ilości powietrza na osobę w zależności od danej klasy.
Źródło
Z powyższego wynika, że zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wewnątrz pomieszczeń powinna być również kontrolowana i sterowana w procesach wentylacyjnych.

Z wyborem sposobu wentylacji wiąże się kilka aspektów takich jak między innymi koszt instalacji, komfort, świadomość użytkowników, także czynniki zdrowotne. Najbardziej efektywnym i niezawodnym systemem wentylacji w domach jednorodzinnych jest system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w domu jednorodzinnym jest zbudowany z centrali wentylacyjnej – wyposażonej w dwa wentylatory oraz sieci kanałów: nawiewnych doprowadzających świeże powietrze do pokoi oraz wywiewnych, usuwających powietrze z toalet, kuchni, łazienek. W przypadku wentylacji z odzyskiem ciepła, głównym elementem instalacji jest wymiennik ciepła, krzyżowy lub krzyżowo-przecwiprądowy.
Centrala wentylacyjna z wymiennikiem ciepła umożliwia odzyskiwanie ciepła z powietrza usuwanego z budynku. Potocznie taka centrala wentylacyjna jest nazywana rekuperatorem. W zależności od konstrukcji może odzyskiwać od 50 do 90% ciepła z usuwanego powietrza.

Najważniejszą sprawą jest dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza, którą należy zapewnić każdej z przebywających w pomieszczeniach osób. Brak właściwie zbilansowanych strumieni objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego do i z pomieszczeń może prowadzić do nieprawidłowej wymiany powietrza, zbyt małej, w konsekwencji nie zapewniającej wymaganego prawem strumienia objętości powietrza nawiewanego do pomieszczenia w odniesieniu do liczby osób w nim przebywających, lub zbyt dużej, w konsekwencji prowadzącej do nieracjonalnego zużycia energii.

Według polskich przepisów Ilość świeżego powietrza, jaką należy zapewnić każdemu użytkownikowi pomieszczeń w poszczególnych typach budynków określają przepisy. W mieszkaniach, budynkach zamieszkania zbiorowego, budynkach użyteczności publicznej, konieczne jest zapewnienie dla każdej osoby min. 20 m3 świeżego powietrza na godzinę. Jeżeli w pomieszczeniach są nieotwierane okna trzeba zapewnić dopływ większej ilości powietrza – 30 m3/h/osobę, a gdy jest dopuszczone palenie – 50 m3/h/os.

W systemach wentylacji z odzyskiem ciepła Vallox, dla utrzymania odpowiedniego stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniach wykorzystywane są czujniki dwutlenku węgla.

Poprzez ciągłe odczyty stężenia CO2, centrala wentylacyjna kontroluje i zapewnia odpowiednie parametry powietrza wewnątrz pomieszczeń poprzez zmianę objętości strumieni powietrza według zapotrzebowania. Przy wykryciu przekroczenia zadanego stężenia CO2 czujnik przekazuje sygnał do centrali.

Centrala zwiększa intensywność wymiany powietrza poprzez zmianę biegu wentylatora na wyższy (od 1 do 8 biegów). Po pewnym czasie (użytkownik ma możliwość ustawić czas) centrala dokonuje kolejnego odczytu. W przypadku gdy stężenie CO2 osiągnęło zadaną wartość, centrala wraca do poprzednich ustawień. W przypadku gdy stężenie CO2 nadal utrzymuje się na wyższym poziomie centrala ponownie zwiększa intensywność wymiany poprzez włączenie wyższego biegu. Praca weryfikowana jest do momentu osiągnięcia zadanego stężenia CO2 w powietrzu.
Jednocześnie z centralą może współpracować do 5 szt. czujników dwutlenku węgla. Ważnym elementem jest również rozmieszczenie czujników CO2 w pomieszczeniach. Należy pamiętać aby zachowywać odpowiednią wysokość montażu oraz unikać miejsc narażonych na przeciągi.
System „inteligentnego sterowania” daje nam pewność utrzymania odpowiednich parametrów jakości powietrza w pomieszczeniach oraz jest gwarancją energooszczędności całego systemu.


conceptAIR – oficjalny importer central Vallox Oy
www.conceptair.pl

Źródło: conceptAIR