Czy mogę uzyskać jakieś dofinansowanie z UE, jeśli buduję dom, bo słyszałem o jakiś środkach finansowych gdybym go przeznaczył na agroturystykę? Albo czy istnieje jakiś kredyt dla młodych małżeństw?

O ile lokalizacja inwestycji będzie na obszarach wiejskich to w okresie
programowania ma Pan możliwość ubiegania się o wsparcie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś 3 działanie: Tworzenie i
rozwój mikroprzedsiębiorstw. W ramach danego działania możliwe jest
uzyskanie dotacji na rozwój przedsiębiorstwa w tym również i dziedzinie
agroturystyki.
W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu
może wynieść nawet 50% kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna wartość
dotacji zależy od planowanej liczby zatrudnionych pracowników:
a) 100 tys. PLN - jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje
utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy,
b) 200 tys. PLN - jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje
utworzenie więcej niż 2 miejsca pracy i mniej niż 5 miejsc pracy,
c) 300 tys. PLN - jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje
utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy.
Do kosztów kwalifikowanych w ramach danego działania można zaliczyć:
1. budowy, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych;
2. nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacja
istniejących budynków mieszkalnych;
3. zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
4. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu
podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej;
5. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą.
Nabory wniosków w ramach PROW na dane działanie jeszcze nie zostały jeszcze
ustalone.
Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Natomiast jeśli chodzi o kredyty dla młodych małżeństw to spośród funduszy unijnych nie istnieje pomoc na dany typ inwestycji.

(2009.07.22, woj. świętokrzyskie)