Kontynuując tradycję zainaugurowaną przed dwoma laty, podczas drugiego dnia targów Polagra Food 2002 (11.09.2002 r.) Krajowe Forum Chłodnictwa zorganizowało doroczne spotkanie informacyjne otwarte dla wszystkich zainteresowanych sektorem chłodniczym. Frekwencja dopisała. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób z kilkudziesięciu przedsiębiorstw z branży. Członkowie KFCh zaprosili swych partnerów handlowych oraz inne zaprzyjaźnione firmy, które jeszcze nie podjęły decyzji o przyłączeniu się do Forum.


Po przywitaniu gości, Prezes Forum Pan Wojciech Żmigrodzki (Danfoss) przedstawił inicjatywy podjęte przez Związek w okresie od poprzedniego spotkania na Targach. Celem tych działań było ułatwienie członkom efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi, które w ulegają sukcesywnym modyfikacjom w procesie dostosowywania do legislacji Unii Europejskiej. Członkowie na bieżąco otrzymują opracowania dotyczące nowo wprowadzonych ustaw i rozporządzeń, jak również projekty nowych aktów prawnych do konsultacji. Ich opinie i propozycje są uwzględniane przez właściwe Ministerstwa. Ponadto, członkowie KFCh mają przegląd najnowszych inicjatyw legislacyjnych w zakresie chłodnictwa w Unii Europejskiej, dzięki członkostwu w międzynarodowym stowarzyszeniu AREA (Air-Conditioning and Refrigeration European Organisation). Zrzeszając europejskie organizacje działające na rzecz chłodnictwa i klimatyzacji, AREA stanowi bazę lobbyingu na rzecz naszego sektora w kontaktach z Komisją Europejską.
Jedno z kluczowych zagadnień pozostających w zainteresowaniu władz Forum to ograniczenie kosztów i ryzyka handlowego firm zrzeszonych w KFCh. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, podjęto rozmowy z wywiadowniami gospodarczymi w sprawie stworzenia kompleksowej bazy danych firm sektora chłodniczego oraz ich klientów. Stosowna umowa zostanie zawarta do końca roku. Docelowo, dostęp do raportów o wszystkich potencjalnych partnerach handlowych ma być dostępny on-line. Decyzję, czy bezpiecznie jest udzielić kredytu kupieckiego nieznanemu dotąd klientowi, będzie więc można podjąć niemalże "od ręki". Z tytułu wkładu w tworzenie bazy, członkowie Forum otrzymają istotne upusty cenowe przy zamawianiu raportów.
Drugim wydarzeniem, szczególnie ważnym dla firm korzystających z komunikowania się z klientami poprzez wystawy na targach, jest uzgodnienie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi dwuletniego cyklu organizacji wystawy chłodniczej. Pokaz naszej branży na Polagra-Food 2002 był realizowany po raz ostatni w starej formule. Oznacza to, że w przyszłym roku nie odbędzie się wystawa chłodnicza w Poznaniu, zaś od 2004 r. w ramach Polagra-Food organizowane będą Targi Chłodnicze objęte patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa. Dla wystawców, nowe rozwiązania oznaczają obniżenie kosztów związanych z uczestnictwem w targach aż o 50%. Mamy również nadzieję, że cykl dwuletni przyczyni się do zwiększenia zainteresowania targami i podniesie ich efektywność.
Pan Wojciech Żmigrodzki wspomniał również o cyklu szkoleń, jakie KFCh zamierza zorganizować. Będą one podzielone co najmniej na trzy bloki tematyczne: (i) bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, (ii) przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska oraz (iii) przepisy prawne i normy techniczne. Członkowie Forum będą uprawnieni do udziału w kursach na preferencyjnych warunkach.
Od 2001 r. Forum uczestniczy w pracach Komitetu Technicznego Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła Programu Ochrony Środowiska ONZ. Komitet kształtuje międzynarodową politykę m.in. w zakresie stosowania poszczególnych typów czynników chłodniczych, monitoruje postęp technologiczny oraz sporządza raporty nt. stanu chłodnictwa i klimatyzacji w poszczególnych krajach, regionach oraz w ujęciu globalnym – światowym. Relację z tych prac zaprezentował delegat Forum – dr Dariusz Butrymowicz z Polskiej Akademii Nauk. Członkowie Forum mają możliwość zapoznać się z kolejnymi wersjami raportu Komitetu.
Następnie wystąpili koordynatorzy trzech zespołów roboczych utworzonych w ramach Forum, tj.: (i) Zespołu d/s Legislacji – Pan Marek Wawryniuk (Termo-Schiessl), (ii) Zespołu d/s Technicznych – Pan Grzegorz Michalski (Grasso) oraz (iii) Zespołu d/s Ochrony Rynku Krajowego – Pan Wacław Maniawski (Elektronika). Omówiono wprowadzone lub przygotowane do uchwalenia "nowości legislacyjne" dotyczące ochrony środowiska i wymagań technicznych, a wynikające z adaptacji do systemu Unii Europejskiej. Wspomniano także o wysiłkach Forum poświęconych ograniczeniu importu do Polski złomu chłodniczego pochodzącego z instalacji likwidowanych w UE. Pan Zbigniew Jańczak (CiZ) omówił doświadczenia w zakresie wdrażania ustawy o (...) opłacie produktowej oraz ustawy o odpadach opakowaniowych. Prezentacja ta oparta była o własne doświadczenia zdobyte podczas kontroli inspektorów ochrony środowiska.
Po wyczerpaniu agendy, nastąpiła część mniej formalna – poczęstunek. Była to okazja do swobodnej wymiany poglądów oraz do lepszego poznania się poszczególnych członków Forum oraz zaproszonych gości. Jak zwykle, znalazł się również czas na wypełnienie kolejnych deklaracji członkowskich. Widać więc, że istnieje spore zainteresowanie i poparcie dla działań Związku oraz
chęć uczestniczenia w podejmowanych przez nas inicjatywach.
Oprócz najważniejszych wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną do wszystkich członków, Forum komunikuje się z firmami zrzeszonymi w KFCh także poprzez serwis internetowy. Strony www Forum (www.forum-chlodnictwa.org.pl) są systematycznie uzupełniane o najnowsze informacje dotyczące sektora chłodniczego.

Michał Dobrzyński
Biuro KFCh

Uwaga:
Przypominamy, że obowiązująca od 1 lipca 2002 r. ustawa o postępowaniu z substancjami zubażającymi warstwę ozonową (Dz.U. z 2001 r. Nr 52 poz. 537) zobowiązuje wszystkie firmy instalacyjne i serwisowe wykorzystujące w swej działalności czynniki z grupy CFC (np. R12) oraz HCFC (np. R22) do prowadzenia ewidencji oraz składania Ministrowi Gospodarki kwartalnych sprawozdań nt. zużycia tych substancji. Pierwszy raport (za okres od lipca do września) należy przesłać do 30 października br. na następujący adres: Ministerstwo Gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Wzór ewidencji określono rozporządzeniem MG opublikowanym w Dz.U. z 2002 r. Nr 78 poz. 709. Nie został ustalony wzór sprawozdania, więc sugerujemy opierać się na wspomnianym formularzu ewidencji, naturalnie nie zdradzając danych swoich klientów (które jednak należy uwzględniać w ewidencji).