W związku z corocznymi przypadkami zaczadzeń, które są wynikiem wadliwych w eksploatacji systemów grzewczych, 13 lutego 2010 roku SPIUG zgłosił do Ministerstwa Infrastruktury postulat ujednolicenia przepisów i wprowadzenia obligatoryjnych, corocznych przeglądów serwisowych urządzeń grzewczych wszystkich użytkowników, w tym m.in. właścicieli i zarządców budynków indywidualnego budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego i letniskowego.

SPIUG apeluje do Ministerstwa Infrastruktury
Członkowie Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) oraz firmy niezrzeszone w SPIUG wprowadzają do sprzedaży na rynek polski urządzenia grzewcze, w tym kotły gazowe oraz przepływowe gazowe podgrzewacze do ciepłej wody użytkowej udzielając na nie gwarancji zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Odpowiedzialność firm z tytułu gwarancji jest często uzależniona od wykonania przez autoryzowanych serwisantów tzw. pierwszego uruchomienia i corocznych przeglądów urządzeń. Zarówno pierwsze uruchomienia, jak i przeglądy dokonywane są obecnie na zlecenie klienta.

W czasie pierwszych uruchomień i przeglądów serwisowych serwisanci reprezentujący firmy zrzeszone w SPIUG dokonują sprawdzenia:
- technicznej poprawności podłączeń urządzenia do instalacji zasilających to urządzenie i instalacji współpracujących z nim, w szczególności: gazowej, elektrycznej i zestawów powietrzno-spalinowych
- stanu i poprawności działania elementów automatyki i zabezpieczeń urządzenia mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji,
- oraz przeprowadzają konserwację urządzenia, sprawdzają parametry pracy i wykonują niezbędne regulacje.

Udzielenie autoryzacji Producenci i Importerzy uzależniają od posiadania przez osoby świadczące usługi serwisowe co najmniej tzw. uprawnień eksploatacyjnych: elektrycznych i gazowych, a także ukończenia szkoleń serwisowych z zakresu budowy, działania, sprawdzania i regulacji urządzeń.
Członkowie Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych są często pytani przez współpracujących z nimi serwisantów o wyjaśnienie problemów natury prawnej dotyczących ich działalności serwisowej.
Z uwagi na to, że są to pytania zadawane w branży instalacyjno-grzewczej już od lat, SPIUG zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy serwisant ma obowiązek i umocowanie w obowiązującym prawie sprawdzić:
a) czy urządzenie zostało zamontowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
b) czy inwestor (właściciel urządzenia) posiada dokumenty potwierdzające odbiory techniczne związanych z pracą urządzenia instalacji: elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej i kominowej?

2. Czy zgodnie z prawem serwisant ma obowiązek odmówić dokonania czynności serwisowych (uruchomienia, przeglądu urządzenia), jeżeli jego zdaniem nie zostały zachowane przepis dotyczące:
a) wymagań technicznych w stosunku do pomieszczenia, w którym zamontowano urządzenie
b) miejsca montażu urządzenia
c) wykonania instalacji do której podłączono urządzenie np. gazowej, czy powietrzno spalinowej

3. Czy na serwisancie dokonującym uruchomienia spoczywa odpowiedzialność prawna za skutki wynikające z montażu urządzenia niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i norm?

Ponadto od wielu lat w branży Instalacyjno-grzewczej trwa dyskusja na temat wymogu konieczności corocznych przeglądów urządzeń grzewczych, które dotyczą większości producentów urządzeń grzewczych montowanych w obiektach na terenie Polski.

Zapisy w rozdziale 2 paragrafie 62 Prawa Budowlanego, które dotyczą tego zagadnienia brzmią następująco:
Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
Pkt 1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności:
Pkt 1c) ...instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
oraz w art. 62 pkt.2 :
Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), nie obejmuje właścicieli i zarządców budynków indywidualnego budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego i letniskowego oraz obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 1

Biorąc pod uwagę fakt, że co roku obserwuje się szereg negatywnych zjawisk, które kończą się śmiercią lub uszczerbkiem na zdrowiu dla użytkowników końcowych urządzeń grzewczych, które są eksploatowane często w zmiennych warunkach eksploatacyjnych ( zapylenie, zmienne warunki wietrzności itd.,), SPIUG zgłosiło postulat ujednolicenia przepisów i wprowadzenia obligatoryjnych, corocznych przeglądów serwisowych dla wszystkich gazowych, węglowych i biomasowych urządzeń grzewczych (czyli tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo zaczadzenia w wyniku niewłaściwych warunków eksploatacyjnych) dla wszystkich użytkowników, włączając w to tych wymienionych w art. 62 pkt.2.
Powyższa zmiana z pewnością zaowocuje zmniejszeniem liczby opisywanych szeroko w prasie przypadków zaczadzenia, czasami nawet całych rodzin, w okresie jesienno-zimowym.

Równocześnie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych SPIUG zwróciło się do Ministerstwa Infrastruktury o zajęcie jednoznacznego stanowiska wobec dylematów autoryzowanych instalatorów, dostawców urządzeń grzewczych, co powinno wyjaśnić i rozwiać narastające w praktyce wątpliwości oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji montowanych i używanych urządzeń.


Źródło: TESTA Communications Sp. z o.o.