Sporządzony przez Europejską Agencję Środowiska wykaz emisji za rok 2007 (ostatni rok, za który dostępne są kompletne dane), wskazuje, że poziom emisji w krajach Unii spadł o 1,6% w porównaniu z 2006 r., gdy gospodarka odnotowała wzrost o 2,7%. Spadek ten oznacza, że emisje w krajach unijnych zmalały o 5% w porównaniu z bazowym rokiem 1990.
Dzięki tej redukcji wzrastają szanse na osiągnięcie celu założonego w protokole z Kioto, który zakłada zmniejszenie w latach 2008-2012 emisji o przynajmniej 8% w porównaniu z rokiem bazowym. Ponieważ ponad połowa państw członkowskich UE-15 ponownie odnotowała w 2007 r. znaczne obniżenie poziomów emisji, naszym głównym celem jest obecnie zadbanie o to, by na konferencji, która odbędzie się w grudniu w Kopenhadze, udało nam się osiągnąć ambitne światowe porozumienie w sprawie zmian klimatu na okres następujący po roku 2012 powiedział Komisarz UE ds. Środowiska Stavros Dimas.
Głównym powodem obniżenia poziomu emisji łącznie o 64 mln ton równoważnika CO2 w 2007 r. był spadek emisji z gospodarstw domowych ze względu na wysokie temperatury oraz ograniczenie emisji z przemysłu wytwórczego i produkcji żelaza oraz stali. Wzrosły z kolei emisje związane z chłodnictwem i klimatyzacją.
Poziom emisji z procesów przemysłowych obniżył się o 14,1%, z sektora energetycznego bez transportu o 7,4%, z użytkowania rozpuszczalników i innych produktów o 23,7%, z rolnictwa o 11,3% i z odpadów o 38,9%. Emisje z transportu wzrosły ogółem o 23,7%, natomiast z transportu drogowego o 24,7%.
Mimo że redukcja emisji odnotowana w 2007 r. w krajach UE15 wynikała po części ze sprzyjających warunków atmosferycznych w niektórych państwach członkowskich, obserwowana od trzech lat tendencja spadkowa wskazuje, że aktywna polityka klimatyczna oraz środki podejmowane na szczeblu krajowym i unijnym od czasu uchwalenia protokołu z Kioto zaczynają przynosić owoce dodał komisarz Dimas.