W rezultacie spowolnienia w sektorze budowlanym, w 2009 r. na rynku stali dla budownictwa w Polsce nastąpi wyraźne wyhamowanie będące kontynuacją niekorzystnej koniunktury z końca 2008 r. Dodatkowo, problemy w branży motoryzacyjnej pogłębią złą sytuację w sektorze stalowym jako całości. Pewnej poprawy można się spodziewać nie wcześniej niż w połowie 2009 r.
Po znaczących wzrostach zużycia stali w latach 2006-2007, w 2008 r. polska gospodarka wykorzysta nieznacznie mniej wyrobów stalowych. Mniejsza będzie również krajowa produkcja stali, choć zniżka będzie raczej symboliczna. Firma badawcza PMR w swoim najnowszym raporcie zatytułowanym „Rynek stali dla budownictwa w Polsce 2008. Prognozy rozwoju na lata 2009-2011" szacuje, że większe spadki produkcji i zużycia stali w Polsce będą miały miejsce w 2009 r., głównie za sprawą mniejszej ilości zamówień ze strony sektora motoryzacyjnego oraz przejściowych kłopotów sektora budowlanego.
Polski rynek stali jest mocno powiązany z takimi branżami, jak budownictwo, przemysł AGD i motoryzacyjny, przy czym dominujący (ok. 70%) jest sektor pierwszy. Obserwowana do niedawna wysoka dynamika inwestycji w budownictwie przekładała się na równie wysoką dynamikę produkcji i sprzedaży wyrobów stalowych. Jednak w drugiej połowie 2008 r. miało miejsce spowolnienie tempa sprzedaży stali dla budownictwa i nastąpiły wyraźne spadki cen stali, co było spowodowane mniejszą liczbą nowych projektów oraz zgromadzonymi wcześniej zapasami.

„Niższy popyt na stal budowlaną w drugiej połowie 2008 r. w dużej mierze spowodowany był opóźnieniami w rozstrzyganiu i realizacji przetargów dotyczących dużych inwestycji infrastrukturalnych. Drugie półrocze 2008 r. pod tym względem było znacznie lepsze - według bazy kontraktów budowlanych PMR, w okresie maj-listopad 2008 r. oficjalnie ujawniono podpisanie 30 dużych kontraktów o wartości powyżej 50 mln € każdy, na łączną kwotę 4,9 mld €. Dla porównania, w analogicznym okresie 2007 r. było to zaledwie kilkanaście umów na kwotę ponad dwukrotnie mniejszą"
, twierdzi Bartłomiej Sosna, analityk rynku budowlanego PMR.

„Nasze opinie znajdują także potwierdzenie w rekordowo wysokich rozmiarach portfeli zamówień największych firm budowlanych w Polsce - Polimex-Mostostal oraz PBG spodziewają się, że wartość zleceń w najbliższym czasie wzrośnie do 7 mld zł w przypadku każdej z firm, a oczekiwania grup Skanska i Budimex obejmują zamówienia na odpowiednio 5 i 4 mld zł. Jednak realizacja wielu nowych kontraktów podpisanych w 2008 r. na dobre ruszy dopiero w drugiej połowie 2009 r, gdyż wcześniej prowadzone będą prace przygotowawcze"
, dodaje Bartłomiej Sosna.
Po wysokich, rzędu 14-17%, wzrostach budownictwa w latach 2006-2008, w 2009 r. zwyżki będą wyraźnie niższe, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w mniejszym zapotrzebowaniu na stal.
W latach 2009-2011 rynek dystrybucji stali będzie ulegał dalszej konsolidacji, jednak nie tak silnej, jak w ciągu ostatnich lat. W rezultacie, pierwsze pięć spółek będzie w posiadaniu około 60% udziałów w rynku dystrybucji.
Więcej informacji na temat raportu:
Marketing Department:
tel. +48 12 618 90 25
e-mail: marketing@pmrpublications.com