Zadaniem skraplaczy jest odprowadzenie ciepła pobranego przez czynnik chłodniczy w parowniku oraz ciepła uzyskanego podczas sprężania. Skraplacze produkowane przez firmę ECO i opisywane w niniejszym artykule są chłodzone powietrzem to znaczy, że ciepło oddawane jest do otaczającego powietrza. Rodzina skraplaczy ECO składa się z sześciu podstawowych typów oznaczonych: LCE, TCE, PCM, PCE, ACE, VCE. Ich przeznaczenie będzie omówione w dalszej części artykułu. Każdy z typów dzieli się na modele, a następnie na wersje co powoduje, że rodzina skraplaczy ECO tworzy olbrzymi typoszereg umożliwiający wybór odpowiedniego skraplacza do konkretnego zastosowania. Skraplacze są przeznaczone do pracy z czynnikami: R22, R134A, R407C, R404A/R507.

Budowa skraplaczy
Podstawowym elementem skraplaczy jest wymiennik ciepła wykonany z wężownicy rowkowanych wewnątrz rur miedzianych oraz aluminiowych ryflowanych lameli. Właściwa geometria wymiennika zaprojektowana jest zgodnie z przeznaczeniem skraplacza.
Wężownice poddawane są próbie szczelności ciśnieniem 30 bar, a następnie napełniane suchym powietrzem o ciśnieniu 2 bary.
Obudowa skraplaczy wykonana jest z blachy aluminiowej, lub malowanej blachy stalowej ocynkowanej (dla typów PCE i VCE).
Obudowy zapewniają łatwy dostęp do części wewnętrznych, są odporne na korozję i niskie temperatury, nie są toksyczne.
Na czas transportu i montażu powierzchnie zewnętrzne są zabezpieczone folią.
Zależnie od typu, skraplacze wyposażone są w wentylatory osiowe napędzane standardowo silnikami elektrycznymi jednofazowymi (230V/1/50 Hz) lub dwubiegowymi, trójfazowymi (400V/3/50 Hz).
Nowoczesne rozwiązania wentylatorów zapewniają wysoką sprawność energetyczną przy niskim poziomie emisji hałasu. Silniki wentylatorów posiadają wbudowane zabezpieczenia termiczne.
Na życzenie wentylatory mogą być napędzane silnikami o innych napięciach i częstotliwościach prądu.
Wewnętrzne połączenia elektryczne oraz uziemienia są wyprowadzone do skrzynki zaciskowej (części elektryczne oraz obudowa są uziemione).
Skraplacze są produkowane zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi i posiadają certyfikaty: Eurovent, PED i znak CE.
Publikowane w katalogach technicznych ECO parametry techniczne urządzeń są testowane i wielokrotnie kontrolowane w Laboratoriach Technicznych ECO.

Oznaczenie skraplaczyTypy skraplaczy

LCE są przeznaczone do pracy w urządzeniach z małymi sprężarkami hermetycznymi. Wentylatory napędzane są silnikami jednofazowymi, odstęp lamel wynosi 3 mm. Dzielą się na 16 modeli o wydajności od 0,36 kW do 2,34 kW (dla R404A przy Tk = 40°C i T zewn.=25°C). Poziom emitowanego hałasu w odległości 3 m od skraplacza wynosi od 31 dB do 44 dB.
TCE są przeznaczone do pracy w większych urządzeniach niż skraplacze LCE. Wentylatory napędzane są silnikami jednofazowymi, odstęp lamel wynosi 2,1 mm. Dzielą się na 28 modeli o wydajności od 3,4 kW do 46 kW (w warunkach j.w.).
PCM są przeznaczone do pracy w instalacjach kanałowych, wyposażone są w wentylatory odśrodkowe. Rozstaw lamel wynosi 2,1 mm.

Istnieje możliwość zmiany kierunku przepływu powietrza (poziomy lub pionowy). Dzielą się na 21 modeli o wydajności od 6,5 kW do 132 kW (w warunkach podanych dla skraplaczy LCE).
PCE są przystosowane do zabudowy sprężarki w ich wnętrzu. Przestrzeń przeznaczona na montaż sprężarki jest otoczona dźwiękochłonnymi przegrodami, co powoduje, że poziom hałasu w odległości 10 m od urządzenia nie przekracza 44 dB.Dzielą się na 6 modeli o wydajności od 59 kW do 121,1 kW (Dt = 15K, R404A).
ACE są przeznaczone do szerokiego zastosowania w chłodnictwie i klimatyzacji. Dzielą się na 182 modele o wydajności od 10,5 kW do 555 kW (Dt=15K, R404A) tworzących 728 wersji w zależności od kierunku przepły-wu powietrza (pionowy/poziomy) i prędkości obrotowej dwubiegowych wentylatorów osiowych napędzanych silnikami trójfazowymi.

VCE to największe skraplacze w rodzinie ECO, 49 modeli w dwóch wersjach o wydajności do 1350 kW (w warunkach j.w.), wyposażone w dwubiegowe wentylatory osiowe.


Wymagana wydajność skraplacza

Wymagana wydajność może być uzyskana przy zastosowaniu poniższego wzoru:

Q skraplania = Q parowania x Fc

gdzie:
Q skraplania = wymagana wydajność skraplacza
Q parowania = wydajność parowania w warunkach pracy
Fc = współczynnik zależny od rodzaju zastosowanej sprężarki i warunków pracy (Tab. 1 lub 2).
Przykład:
l Q parowania = 82 kW
l Temp. parowania = –20°C
l Temp. skraplania = 45°C
l Sprężarka półhermetyczna
l Q skraplania = 82 x 1,48 = 121,36 kW
,br>

Obliczanie wydajności

Wydajność skraplacza, w warunkach odmiennych niż standardowe może być osiągnięta przy zastosowaniu poniższego wzoru:

Q skraplania =
= Q skraplania STD x K1 x K2 x K3 x K4 x K5
gdzie:
Q skraplania = wymagana wydajność skraplacza
Q skraplania STD = wydajność skraplacza w warunkach standardowych
(tabela danych technicznych)
K1 (Tab.3) = współczynnik odnoszący się do TD
K2 (Tab.4) = współczynnik zależny od rodzaju czynnika chłodniczego
K3 (Tab.5) = współczynnik zależny od temperatury otoczenia
K4 (Tab.6) = współczynnik zależny od wysokości npm, gdzie pracuje instalacja
K5 (Tab.7) = współczynnik zależny od rodzaju materiału zastosowanego w lamelach
Dobór skraplacza można rozpocząć od określenia wymaganej wydajności zgodnie z poniższym wzorem, który określa pracę w warunkach standardowych:

Tabele 1 - 7 (kliknij na zdjęcie poniżej)


mgr inż. Marek Żukiert O/Szczecin
ELEKTRONIKA S.A. Gdynia
tel. (058) 66 33 300

Komentarze