Sezup Clima po raz kolejny otrzymała Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play 2011", potwierdzający rzetelność firmy i jej dbałość o właściwe relacje w dziedzinach sprawdzanych według regulaminu programu PFP.

Sezup Clima Przedsiębiorstwem Fair Play 2011
SEZUP CLIMAPonadto Prezes Zarządu SEZUP CLIMA, Pan Ryszard Bednarek otrzymał nagrodę specjalną "Ambasador FAIR PLAY w Biznesie". Nagroda przyznawana jest osobowościom polskiego biznesu, wyłonionym spośród kierownictwa przedsiębiorstw będących wieloletnimi laureatami programu "Przedsiębiorstwo Fair Play".

Firma SEZUP CLIMA istnieje od 1988 roku i specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie nowoczesnych systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych oraz instalacji automatyki i sterowania. Od 2001 roku w przedsiębiorstwie wdrożono zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2001 i PN-EN ISO 14001:1998, co jest wyrazem świadomej polityki firmy zorientowanej na klienta, zapewnienie jakości i środowisko.

Przedsiębiorstwo Fair Play

Idea programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" ma wieloletnią tradycję. Program powstał w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 1997 r. przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie: PARP), na projekty dotyczące promocji kultury przedsiębiorczości w Polsce. Jego pierwsza edycja została przeprowadzona w 1998 r. i była skierowana do MSP, od drugiej edycji zrealizowanej w 1999 r. program "Przedsiębiorstwo Fair Play" przyjął formułę otwartą dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od liczby pracujących. Obecnie program "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.
Firmy - laureaci programu mają możliwość wykorzystania wyników programu w ich działalności rynkowej, uzyskując w ten sposób dodatkowy, znaczący argument w walce konkurencyjnej. Uwiarygodnienie przedsiębiorstwa przez uczestnictwo w programie prowadzonym przez niezależne instytucje oraz poddanie się przez firmę badaniu wiarygodności i rzetelności stawia je w pozycji uprzywilejowanej we wszelkiego typu przetargach, konkursach ofertowych i reklamie. Program ma przebieg dwuetapowy, a oceny firm dokonują Komisje: Regionalne i Ogólnopolska, składające się z przedstawicieli administracji i samorządów (w tym gospodarczych), banków i instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS, organów podatkowych. Nad całością pieczę sprawuje Kapituła, w której zasiadają autorytety życia politycznego i gospodarczego.
Każdą edycję programu kończy Wielka Gala Finałowa, podczas której następuje ogłoszenie wyników.
Strona www programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”:
Celem programu jest:
- promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi;
- wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie finalistów programu na rynkach krajowych i zagranicznych;
- poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalność gospodarczą;
- zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.
przedsiebiorstwo.fairplay.pl