Data rozpoczęcia
2006-01-16
Data zakończenia
2006-01-30

termin: 30.01.2006 r. miejsce: Warszawa


Jak działać w zgodzie z przepisami prawnymi dotyczącymi substancji kontrolowanych?
Jak skutecznie kontrolować podmioty używające te substancje?

Dowiesz się o tym na seminarium szkoleniowym organizowanym przez

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP
oraz Instytut Techniki Cieplnej PW
pt.
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
W ZAKRESIE SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH
Warszawa, 30 stycznia 2006 r.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) - Ośrodek Doskonlenia Kadr w Warszawie wspólnie z Instytutem Techniki Cieplnej - Politechniki Warszawskiej zapraszają na seminarium szkoleniowe, aktualizujące i podwyższające kwalifikacje w zakresie praktycznego stosowania przepisów prawnych odnoszących się do substancji zubożających warstwę ozonową.
Uwzględniając opinie i przedstawiane wątpliwości ze strony zainteresowanych tematem podmiotów - omówione zostaną w trakcie seminarium zagadnienia, które wymagają praktycznych wskazówek, porad i komentarzy.
Zaprezentowane zostaną wymagania w stosunku do podmiotów działających w obszarze wyznaczonym przepisami o substancjach kontrolowanych, w tym rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych oraz podmiotów używających substancje kontrolowane, dokonujących obsługi technicznej i naprawy urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, jak również organów Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie sprawowanego nadzoru.
Podkreślona zostanie rola szkolenia praktycznego, które dla serwisanta urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych powinno obejmować zapoznanie się z następującymi czynnościami: posługiwanie się schematem urządzenia, nastawianie przyrządów regulacyjnych i zabezpieczających, odczytywanie i interpretacja wskaźnika przyrządów, sprawdzanie szczelności urządzeń przy użyciu wykrywaczy nieszczelności, praktyczna obsługa stacji odzysku, opróżnianie (odzysk), napełnianie instalacji, recykling (uzdatnianie) czynnika przy użyciu stacji odzysku, posługiwanie się środami ochrony indywidualnej, dokumentowanie wykonywanych czynności.
Niektóre z wyżej wymienionych czynności praktycznych, dotyczą także osób trudniących się wyłącznie obrotem czynnikami chłodniczymi oraz są niezbędne w zakresie sprawowanego nadzoru - organom Inspekcji Ochrony Środowiska.
Tematyka seminarium / wykładowcy:
- Aktualny stan prawny w zakresie substancji zubażających warstwę ozonową;
- Główne wymagania skierowane do podmiotów używających substancje kontrolowane;
- Ewidencja mechanizmem kontroli zużycia substancji kontrolowanych;
- Uprawnienia zawodowe w zakresie substancji kontrolowanych; podział uprawnień, sprawdzanie ważności nadanych uprawnień;
- Wymagania dla podmiotów i placówek organizujących kursy, przeprowadzających egzaminy i nadających uprawnienia w zakresie używania substancji kontrolowanych;
- Wymagania prawne a praktyka w zakresie postępowania z odzyskanymi substancjami kontrolowanymi;
mgr inż. Arkadiusz Dzierżanowski,
ekspert w dziedzinie substancji kontrolowanych,
Ministerstwo Gospodarki

- Klasyfikacja czynników chłodniczych, aspekty ochrony środowiska;
- Przechowywanie, oznakowanie czynników chłodniczych;
- Prezentacja wymaganego wyposażenia dla urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane;
- Posługiwanie się aparaturą kontrolno-pomiarową;
- Metodyka przeprowadzania zajęć praktycznych w laboratorium chłodnictwa;
- Metody napełniania, odzyskiwania czynników chłodniczych, dokumentowanie wykonanych czynności;
- Sposoby unieszkodliwiania wycofywanych czynników chłodniczych.
dr inż. Artur Rusowicz, dr inż. Adam Rucińsk,
i
Zakład Aparatury Procesowej i Chłodnictwa,
Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska

Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli:
- podmiotów używających substancje kontrolowane, dokonujących obsługi technicznej i naprawy urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz użytkowników tych urządzeń,
- podmiotów / placówek szkolących i nadających uprawnienia w zakresie substancji kontrolowanych,
- organów celnych,
- Inspekcji Ochrony Środowiska.
Organizacja seminarium oraz warunki uczestnictwa:
- Seminarium zorganizowane zostanie w Warszawie w dniu 7 grudnia 2005 r. (środa) w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa, sala "C", p. V, w godz. od 10.00 do 16.00.
- Organizatorzy zapewniają uczestnikom obszerne materiały szkoleniowe z zakresu omawianych zagadnień: poradnik dla użytkowników oraz podmiotów dokonujących obsługi technicznej i naprawy urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, zawierający dodatkowo kompendium wiedzy teoretycznej o przepisach prawnych, skrypt w zakresie wybranych zagadnień chłodnictwa, klimatyzacji, a także inżynierii procesowej oraz poczęstunek i odpowiednie świadectwo ukończenia seminarium.
- Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 380 zł / os. (w tym podręczniki o war-tości 80 zł). Przelewu należy dokonać na konto ODK-SIMP w Banku zachodnim WBK S.A. 13 0/Wa-wa, konto nr: 54 1090 1030 0000 0000 0402 9483 w terminie poprzedzają-cym szkolenie.
- Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Doskonalenia Kadr SIMP, tel. (022) 839 01 51, 839 08 76, fax (022) 869 07 86, e-mail: zodok@simp.odk.waw.pl
- Do pobrania: plik doc