Sejm RP niemal jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy Prawo atomowe, przygotowaną przez Ministerstwo Gospodarki i Państwową Agencję Atomistyki. - Przepisy ustawy ustanawiają bezwzględny prymat bezpieczeństwa nad innymi aspektami działalności obiektów jądrowych, zarówno na etapie wyboru technologii, jak i w całym procesie jej wdrożenia – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

Sejm przyjął nowelizację Prawa atomowego
Za przyjęciem nowelizacji ustawy Prawo atomowe głosowało 407 posłów, 1 był przeciw a 2 wstrzymało się od głosu. Parlamentarzyści opowiedzieli się także za przyjęciem ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Łącznie stanowią one rządowy pakiet legislacji, który stworzy podstawy prawne do budowy w Polsce elektrowni jądrowych.

W Prawie atomowym zostały sformułowane przepisy regulujące wymagania bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego obiektów jądrowych, zasady postępowania z materiałami jądrowymi i wypalonym paliwem oraz wymogi ochrony radiologicznej ludności i odpowiedzialności za szkody jądrowe.

– To nowoczesna legislacja, która ustanawia wymagania bezpieczeństwa dla obiektów jądrowych na najwyższym osiągalnym poziomie, zgodnie z przepisami i zaleceniami międzynarodowymi – zapewniła Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanna Trojanowska.

Oba projekty trafią do Senatu a następnie do Prezydenta. Zgodnie z harmonogramem Programu polskiej energetyki jądrowej, pakiet ustaw powinien wejść w życie 1 lipca 2011 r. Umożliwi to rozpisanie przez inwestora - Polską Grupę Energetyczną – przetargu na dostawcę technologii jądrowej i wybranie go do końca 2013 r. Zgodnie z założeniami Programu, budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce ruszy w 2016 r., a pierwszy reaktor zostanie uruchomiony do końca 2020 r.

Energia ze źródeł jądrowych uzupełni krajowy bilans energetyczny oraz pomoże wypełnić zobowiązania Polski dotyczące redukcji emisji CO2. W 2030 r. z siłowniach nuklearnych będzie pochodzić 15,7 proc. produkowanej w kraju energii.


Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw został opracowany na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów w dniach 22 czerwca 2010 r. oraz 25 stycznia 2011 r. Sejm przyjął ustawę 13 maja 2011 r.

Zasadniczym celem ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe jest wdrożenie do prawa krajowego postanowień dyrektywy Rady 2009/71/EURATOM z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych.