Na ściądze znajdziesz m.in.następujące zagadnienia:
KLIMAT
- czynniki kształtujące klimat
- typy klimatów
- parametry mikroklimatu
TEMPERATURA
- definicja
- urządzenia do pomiaru temperatury
WILGOTNOŚĆ
- prawo ciśnień Daltona
- punkt potrójny wody
- punkt rosy
- zawartość wilgoci
- wilgotność bezwzględna
- wilgotność względna
- wilgotność maksymalna
- prężność pary wodnej
- niedosyt fizyczny
- niedosyt fizjologiczny
- urządzenia do pomiaru wilgotności
- przyrządy do pomiaru ilości opadów
- ilość opadów
RUCH POWIETRZA
- definicja
- wiatr
- prądy pionowe
- turbulencja
- przyrządy do pomiaru prędkości wiatru
PROMIENIOWANIE TERMICZNE
- promieniowanie
- promieniowanie termiczne
- napromieniowanie
- stała słoneczna
- usłonecznienie rzeczywiste
- usłonecznienie możliwe
- usłonecznienie względne
- przyrządy do pomiaru promieniowania
- wpływ promieniowania na człowieka
- helioterapia
TERMOREGULACJA CZŁOWIEKA
- termoregulacja chemiczna
- termoregulacja fizyczna
- oddawanie ciepła
- przegrzanie cieplne
- komfort cieplny
MIKROKLIMAT
- metody określające wpływ mikroklimatu na organizm człowieka
- skala temperatur efektywnych
- mikroklimat umiarkowany
- mikroklimat gorący
CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE
- jednostki
- przyrządy do pomiaru ciśnienia
BAROPATIE
- ostra choroba ciśnieniowa
- przewlekła choroba ciśnieniowa
- terapia hiperbarczna
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
- aerozol
- pył
- podział pyłów
- szkodliwość pyłów
- pylice
- metody oznaczania pyłu w powietrzu
- przyrządy do pomiaru pyłu
- wykrywanie drobnoustrojów w powietrzu
- najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS)
- zapobieganie zapyleniu
Ściąga: plik doc 83 KB