SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY. Kompendium wiedzy praktycznej. Tom III: Środowisko pracy kierowcy. Logistyka.


Tytuł: Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej.
Tom III z podtytułem: Środowisko pracy kierowcy. Logistyka
Autorzy: mgr inż. Dariusz Starkowski, dr inż. Krzysztof Bieńczak, prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki
Wydanie: SYSTHERM Danuta Gazińska S.J.
Rok wydania: 2007
Stron: 564
Cena: 89,00 zł + 11,50 zł koszty wysyłki

Recenzja:
Omawiając recenzowany materiał zawarty w trzeciej części książki SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY uważam, że:
Autorzy w sposób jasny i przejrzysty wprowadzają czytelnika w zagadnienia związane ze środowiskiem pracy kierowcy, z jego zdrowiem i udzielaniem pierwszej pomocy medycznej. Na uwagę zasługuje materiał zawarty w rozdziale 3, uświadamiający czytelnikowi zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego oraz obowiązki kierowcy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, jak również prawidłowe zachowania w przypadku uczestnictwa w wypadku drogowym.
Materiał zawarty w rozdziałach 5 i 6 przybliża czytelnikowi pojęcia z dziedziny transportu lądowego oraz transportu kombinowanego. Zapoznaje z infrastrukturą oraz strukturą przedsiębiorstw transportowych. Jest to ważne nie tylko dla kierowców czynnych zawodowo, lecz przede wszystkim dla kandydatów na kierowców, uczniów techników samochodowych i tym podobnych jednostek oświatowych. Materiał dotyczący transportu kombinowanego poszerza wiedzę czytelnika w zakresie trendów rozwoju transportu w Polsce i UE w najbliższym dziesięcioleciu.
Duże znaczenie praktyczne dla czytelnika mają materiały zawarte w rozdziałach 7-11, dotyczące transportu szerokiego asortymentu ładunków: od nienormatywnych, poprzez artykuły żywnościowe oraz zwierzęta żywe, odpady etc. Zawarto w nich szereg danych i uwag szczególnie ważnych dla kierowców, zatrudnionych w firmach przewozowych o szerokim wachlarzu świadczonych usług.
Ostatnie dwa rozdziały książki zawierają użyteczny materiał encyklopedyczny poszerzają wiedzę czytelnika na temat organizacji nowoczesnego transportu, jak również zwracają uwagę na bezpośredni wpływ transportu samochodowego na degradację środowiska naturalnego.
Przedstawiony w książce materiał zawiera najnowsze dane dotyczące współczesnych środków transportu drogowego. Bogaty materiał ilustracyjny sprawia, że książka jest ciekawa, a jej studiowanie nie jest nużące. Jest to szczególnie istotne, biorąc po uwagę przeznaczenie tej pozycji jako poradnika przydatnego szerokim rzeszom kierowców zawodowych, jak również użytkownikom samochodów prywatnych, czy wreszcie uczniom odpowiednich średnich szkół o profilu technicznym.
Reasumując - recenzowana książka spełnia znakomicie swoją rolę jako poradnik. Zawiera obszerny materiał umożliwiający korzystającemu z niej czytelnikowi efektywne działanie na stanowiskach technicznych w sferze transportowej. Praktycznie, każdy użytkownik środków transportu samochodowego znajdzie w niej materiał dla siebie, niezależnie czy jest to kierowca profesjonalny - użytkownik wielkogabarytowych pojazdów, czy też amator właściciel samochodu osobowego. Stanowi to dużą zaletę recenzowanej pozycji wydawniczej. Również zestawy literatury specjalistycznej podawane czytelnikowi na końcu każdego rozdziału stanowią o dużej wartości użytkowej książki.
Biorąc powyższe pod uwagę rekomenduję Wydawnictwu SYSTHERM do opublikowania recenzowaną trzecią część książki SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY.
prof. dr hab. inż. Mirosław Luft

Spis treści:
Od wydawcy
Recenzja
Wprowadzenie

CZĘŚĆ IV: ŚRODOWISKO PRACY KIEROWCY. LOGISTYKA
1. Zdrowie kierowcy, środowisko i elementy ergonomii stanowiska pracy kierowcy

1.1. Zdrowie kierowcy
1.1.1. Sprawność fizyczna kierowcy
1.1.2. Sprawność psychiczna kierowcy
1.1.3. Zawodowe choroby kierowców
1.1.3.1. Dyskopatia
1.1.3.2. Choroba wibracyjna
1.1.4. Charakterystyka postawy ciała kierowcy, pozycji i ruchów podczas prowadzenia
pojazdu
1.1.5. Ochrona osobista
1.1.5.1. Ubranie kierowcy
1.1.5.2. Ochrona oczu
1.1.5.3. Posiłek kierowcy
1.1.6. Charakterystyka pracy kierowcy samochodu ciężarowego i autobusu
1.1.7. Zasady ergonomiczne miejsca pracy kierowcy
1.1.7.1. Wymagania w stosunku do miejsca pracy kierowcy
1.1.7.2. Układ klimatyzacji i ogrzewania w samochodzie ciężarowym i autobusie
1.1.7.3. Wpływ zmian temperatury w kabinie pojazdu na zachowanie się kierowcy
1.2. Strefy ergonomiczne miejsca pracy kierowcy
1.2.1. Fotel kierowcy
1.2.2. System bezpieczeństwa w fotelu kierowcy
1.3. Aspekty fizjologiczne i psychiczne wykonywania zawodu kierowcy
Literatura

2. Czynniki odgrywające główną rolę podczas zachowania się kierowcy w różnych
sytuacjach na drodze

2.1. Czynniki wpływające na bezpieczne prowadzenie pojazdu przez kierowcę
2.1.1. Zasadnicze czynniki, odrywające główną rolę w czasie reakcji kierowcy
2.1.2. Czas reakcji kierowcy
2.1.3. Zależności drogi hamowania od czasu reakcji psychicznej kierowcy
2.1.4. Wpływ infradźwięków na prowadzenie pojazdu przez kierowcę
2.2. Wpływ emocji na prowadzenie pojazdu przez kierowcę
2.3. Wpływ alkoholu na długość drogi hamowania
2.3.1. Wpływ alkoholu na kierowcę
2.3.1.1. Charakterystyka stanów organizmu człowieka po spożyciu alkoholu
2.3.1.2. Odpowiedzialność karna za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu
i środków działających podobnie do alkoholu
2.3.3. Przykazania dla kierowcy podczas prowadzenia pojazdu
2.3.4. Praktyczne rady dla kierowców wpływające na bezpieczeństwo na drodze
2.3.5. Leki zabronione podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych
2.4. Środki działające podobnie jak alkohol
2.4.1. Narkotyki
2.4.1.1. Rodzaje testów do wykrywania działania narkotyków
2.5. Wykaz środków zabronionych przy prowadzeniu pojazdów mechanicznych
2.6. Przyczyny zasypiania kierowców w czasie prowadzenia pojazdu
2.6.1. Warunki pogodowe i topograficzne wpływające na zmęczenie kierowcy
2.6.2. Czynności kierowcy podczas powstrzymania się przed zaśnięciem
2.6.3. Choroby kierowcy wpływające na jego zdolność do bezpiecznego prowadzenia
pojazdu
Literatura

3. Wiedza i świadomość zaistnienia różnych sytuacji w czasie pracy kierowcy

3.1. Wiedza i świadomość możliwych wypadków przy pracy w sektorze transportu
3.1.1. Pojęcia związane z nieprzestrzeganiem zasad ruchu drogowego
3.1.2. Podział wypadków drogowych w sektorze transportu
3.1.3. Czynniki determinujące powstawanie wypadków drogowych
3.1.4. System ratownictwa drogowego
3.1.5. Społeczne przyczyny wypadków drogowych
3.1.6. Zachowanie kierowcy w nagłych sytuacjach na drodze
3.1.6.1. Oznaczenie miejsca wypadku drogowego
3.1.6.2. Czynności kierowcy podczas awarii samochodu
3.1.7. Ogólne zasady postępowania na miejscu wypadku
3.1.8. Podstawowe dokumenty sporządzane po wypadku drogowym
3.1.9. Ogólne zasady postępowania na miejscu kolizji drogowej
3.1.10. Działanie kierowcy podczas pożaru pojazdu
3.1.11. Zapobieganie wypadkom drogowym
3.1.11.1. Przyczyny i sprawcy wypadków drogowych
3.1.12. Handel nielegalnymi emigrantami oraz nielegalna emigracja
3.1.12.1. Zakres odpowiedzialności przewoźnika drogowego podczas przewozu emigrantów i imigrantów bez zezwolenia
3.1.13. Obowiązki kierowcy związane z zachowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym
3.1.14. Zagrożenia i bhp na stanowisku pracy kierowcy i sposoby ochrony przed nimi
3.1.15. Zawodowe manewrowanie pojazdem
3.1.16. Bezpieczeństwo pasażerów i komfort ich jazdy podczas podróży
3.1.17. Wykaz adresów stron internetowych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego
Literatura
4. Wiedza i zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przez kierowcę
4.1. Przedlekarska pomoc ofiarom wypadków drogowych
4.1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu ratownictwa medycznego
4.1.2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
4.1.3. Powstrzymywanie krwawień i krwotoków
4.1.4. Opatrywanie ran
4.1.5. Unieruchamianie złamanych i zwichniętych kończyn
4.1.6. Postępowanie w przypadku oparzeń, zatruć i stanu wstrząsu (pourazowego)
4.2. System ratownictwa drogowego
Literatura
5. Transport lądowy jako dziedzina gospodarki państwa
5.1. Kierunki rozwoju pojazdów samochodowych i transportu
5.1.1. Podstawowe definicje i pojęcia w eksploatacji pojazdów
5.1.2. Organizowanie zadań transportowych oraz techniczne utrzymanie pojazdów
5.1.3. Charakterystyki techniczne pojazdów i ilościowe użytkowania środków transportu
5.1.4. Transport jako dziedzina gospodarcza
5.1.5. Podział transportu samochodowego
5.1.6. Charakterystyka rynku transportowego
5.2. Podstawowe definicje dotyczące spedycji
5.2.1. Podział i kategorie środków transportowych
5.2.2. Podstawowe dokumenty wystawiane przez spedycje
5.3. Organizacja podstawowych rodzajów przedsiębiorstw transportowych i pomocniczej działalności transportowej
5.3.1. Definicja przedsiębiorstwa transportowego
5.3.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstw transportowych
5.4. Infrastruktura transportowa Polski
5.4.1. Struktura i finansowanie infrastruktury w Polsce
5.4.1.1. Numeracja dróg publicznych
5.4.2. Rozbudowa infrastruktury w Polsce w latach 2002-2015
5.4.3. Planowane i projektowane autostrady i drogi ekspresowe do 2015 roku
5.5. Środowisko ekonomiczne w sektorze transportu
Literatura
6. Transport kombinowany
6.1.1. Podstawowe definicji
6.1.2. Przykłady praktyczne stosowania transportu kombinowanego
6.2. Podział transportu kombinowanego
6.2.1. Przewozy multimodalne
6.2.2. Przewozy kontenerowe
6.2.3. Przewozy "piggyback"
6.2.4. Przewozy lądowo-morskie
6.2.5. Transport intermodalny
6.2.5.1. Przewozy kontenerowe
6.2.5.2. Przewozy szynowo-drogowe
6.2.5.3. Przewozy lądowo-promowe
6.2.6. Kombinacje środków transportowych
6.2.7. Charakterystyka przewozów kombinowanych w Polsce
6.2.8. Terminal transportu kombinowanego
6.2.9. Dokumenty w transporcie kombinowanym
6.2.10. Wykorzystanie i rozwój transportu kombinowanego w Europie i w Polsce
6.2.11. Zalety transportu kombinowanego
6.2.12. Wady przewozów kombinowanych
6.2.13. Perspektywy rozwoju transportu kombinowanego w świetle strategii rozwoju transportu w latach 2007-2013
6.3. Nadwozia wymienne
6.3.1. Zalecenia dla kierowcy przewożącego ładunki w nadwoziach wymiennych
6.4. Naczepa samochodowa
6.5. Paleta ładunkowa
Literatura
7. Transport ładunków nienormatywnych
7.1. Regulacje prawne przewozu drogowego ładunków ponadgabarytowych
7.2. Podstawowe pojęcia w transporcie ładunków ponadgabarytowych
7.3. Czynności podczas przygotowania transportu ponadgabarytowego
7.4. Zadania dodatkowych firm i służb biorących udział w transporcie ładunków ponadgabarytowych
7.5. Rodzaje środków transportowych stosowanych w przewozach ponadgabarytowych
7.6. Zezwolenia w transporcie ładunków ponadgabarytowych
7.6.1. Rodzaje zezwoleń
7.7. Dopuszczalne naciski na oś na drogach RP
7.8. Warunki pilotowania środków transportowych stosowanych w przewozach ponadgabarytowych
7.9. Opłaty za przewozy ponadgabarytowe
7.10. Kary dla przewoźników związane z transportem towarów ponadgabarytowych
7.11. Organa państwowe uprawnione do kontroli transportu towarów ponadgabarytowych
Literatura
8. Przewóz żywych zwierząt
8.1. Regulacje prawne przewozu drogowego zwierząt
8.1.1. Charakterystyka regulacji prawnych w Unii Europejskiej
8.1.2. Charakterystyka regulacji krajowych
8.1.3. Podstawowe pojęcia przewozu drogowego zwierząt
8.2. Warunki transportu zwierząt
8.3. Specjalistyczne warunki techniczne dla pojazdów
8.3.1. Wymagania dodatkowe dotyczące środków transportu
8.4. Podział środków transportowych
8.5. Czas transportu zwierząt
8.6. Zasady kontroli transportu zwierząt
8.7. Kary dla przewoźników związane z transportem zwierząt
8.8. Organa państwowe uprawnione do kontroli transportu żywych zwierząt
Literatura
9. Przewóz artykułów żywnościowych
9.1. System bezpieczeństwa zdrowotnego
9.2. Uregulowania prawne przewozu drogowego żywności
9.2.1. Międzynarodowe uregulowania prawne przewozu drogowego żywności
9.2.2. Krajowe uregulowania prawne przewozu drogowego żywności
9.2.3. Państwa - strony Umowy ATP
9.2.3.1. Obszar obowiązywania Umowy ATP
9.3. Przewóz artykułów spożywczych
9.4. Warunki dotyczące temperatur obowiązujące dla artykułów żywnościowych
9.5. Rodzaje środków transportu żywności
9.5.1. Określenie i normy specjalnych środków transportu do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych
9.5.2. Wymagania specjalistyczne dla samochodów do przewozu żywności
9.5.3. Warunki transportu mięsa surowego chłodzonego
9.5.4. Warunki transportu drobiu
9.5.5. Warunki transportu chleba i produktów podobnego rodzaju
9.5.6. Warunki transportu ryb
9.5.7. Warunki transportu mleka pasteryzowanego i produktów mlecznych
9.5.8. Warunki transportu jaj
9.5.9. Samochody do przewozu luzem materiałów sypkich i suchych, np. mąki, cukru, soli, nawozów sztucznych
9.5.10. Warunki transportu napojów
9.6. Oznaczenia literowe środków transportu żywności
9.7. Urządzenia rejestrujące temperaturę
9.8. System informatycznej kontroli nad przewozem artykułów żywnościowych
9.9. Kontrola przestrzegania przewozów w ramach ATP
9.10. Protokół ATP
9.11. Rodzaje kar dla przewoźników w zakresie przewozu żywności
Literatura
10. Przewozy specjalistyczne (nadwozia specjalistyczne)
10.1. Samochody do przewozu samochodów (samochodowce)
10.2. Samochody do przewozu pieniędzy
10.3. Samochody do przewozu zwłok i szczątków ludzkich
10.4. Samochody do przewozu betonu
Literatura
11. Transport odpadów
11.1. Regulacje prawne przewozu drogowego odpadów
11.2. Definicje odpadów
11.2.1. Definicje specjalistyczne dotyczące gospodarki odpadami
11.3. Gromadzenie odpadów
11.4. Wywóz odpadów
11.5. Kategorie odpadów
11.5.1. Rodzaje odpadów niebezpiecznych
11.6. Właściwości odpadów niebezpiecznych
11.7. Warunki transportu odpadów
11.7.1. Rodzaje pojemników
11.7.2. Systemy transportu odpadów
11.8. Środki transportu do przewozu i przechowywania odpadów
11.8.1. Podział i charakterystyka środków transportowych do przewozu odpadów
11.8.2. Zalecenia i przestrogi dla obsługi hakowych urządzeń załadunkowych
11.9. Dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów
11.10. Metody unieszkodliwiania odpadów
11.11. Kary dla przewoźnika związane z transportem odpadów
11.12. Organa państwowe uprawnione do kontroli transportu odpadów
Literatura
12. Logistyka magazynowo-spedycyjna. Centra logistyczne
12.1. Definicja centrum logistycznego i jego charakterystyka
12.2. Parametry ekonomiczne centrów dystrybucji
12.3. Istota intermodalnych centrów logistycznych
12.4. Rola i zadania centrów logistycznych
12.5. Zadania centrów logistycznych
12.6. Funkcje centrów logistycznych
12.7. Podział centrów logistycznych
12.8. Rola centrów logistycznych w transporcie towarów
12.9. Transport w centrum logistycznym
12.10. System informatyczny centrum logistycznego
12.11. Kryteria pracy centrum logistycznego
12.12. Cechy szczególne centrów logistycznych
12.13. Tendencje rozwojowe centrów logistycznych
12.14. Maszyny i urządzenia ładunkowe
12.14.1. Definicja maszyn i urządzeń ładunkowych
12.14.2. Podział maszyn ładunkowych
12.14.3. Urządzenia ładunkowe na pojazdach samochodowych
12.14.4. Instrukcja BHP przy ręcznym przewożeniu ładunków
12.14.5. Podstawowe zasady stosowania dźwignic o napędzie ręcznym
12.15. Giełdy transportowe
12.15.1. TimoCom Truck&Cargo
12.15.2 Międzynarodowa giełda TELENET
12.15.3. Platforma BENELOG
12.15.4. Giełda transportowa OCX
Literatura
13. Ochrona środowiska naturalnego przed wpływem transportu
13.1. Rodzaje zagrożeń środowiska naturalnego
13.1.1. Degradacyjny wpływ transportu na naturalne środowisko człowieka
13.1.2. Emisja toksycznych spalin
13.1.3. Emisja hałasu
13.1.4. Udział transportu w zanieczyszczaniu wód
13.1.5. Zajętość terenu
13.1.6. Odpady motoryzacyjne
13.2. Koszt zewnętrzny transportu
Literatura
Załącznik
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt
podczas transportu i związanych z tym działań (Dz. Urz. UE nr L 3 z dnia 5 stycznia
2005 r., s.1).
Suplement
do książki D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki: "Samochodowy transport krajowy
i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej". Tom II Przepisy prawne.
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U.07.147.1040 z dnia 14
sierpnia 2007 r.) w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów
pojazdów na drogach.
Zobacz też:
SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY. Kompendium wiedzy praktycznej. Tom I: Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym.
SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY. Kompendium wiedzy praktycznej. Tom II: Przepisy prawne.

Źródło: ''