SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY. Kompendium wiedzy praktycznej. Tom II: Przepisy prawne.


Tytuł: Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej.
Tom II z podtytułem: Przepisy prawne
Autorzy: dr inż. Dariusz Starkowski, dr inż. Krzysztof Bieńczak, prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki
Wydanie: SYSTHERM Danuta Gazińska S.J.
Rok wydania: 2009, wydanie II uzupełnione
Stron: 496
Cena: 109,00 zł + koszty wysyłki

Recenzja:
Poradnik "Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej"
jest pierwszą kompleksową próbą zebrania w jednym podręczniku zagadnień, które powinien
opanować kierowca zawodowy zgodnie z Dyrektywą 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych
do przewozu rzeczy i osób.
Podział poradnika na trzy części umożliwia aktualizację i wznowienia poszczególnych części poradnika zależnie od zmian przepisów i zapotrzebowania użytkowników.
Polska wdrożyła przepisy dyrektywy 2003/59/WE Ustawą o zmianie ustawy o transporcie drogowym
oraz zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym uchwaloną w listopadzie 2006 r. przyjmując
opcję obowiązkowej kwalifikacji wstępnej zakończonej testem.
Szkolenia wstępne będą obejmowały 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin jazdy, a szkolenia okresowe co 5 lat 35 godzin zajęć.
Druga część poradnika obejmuje zagadnienia prawne związane z transportem drogowym i pracą
kierowcy ( w tym między innymi dostęp do rynku i do zawodu oraz konwencje międzynarodowe obowiązujące w transporcie drogowym).
Układ podręcznika zbliżony jest do treści Załącznika nr 1 do powyższej dyrektywy.
Autorzy szczególnie dużo uwagi poświecili zagadnieniom socjalnym, przepisom dotyczącym czasu
jazdy i odpoczynku kierowców , obsłudze tachografów w tym również najnowszym uregulowaniom,
które będą obowiązywać w Unii Europejskiej od 11 kwietnia 2007 r.
Oddzielny obszerny rozdział poświecono omówieniu dokumentów i formularzy związanych
z transportem i ruchem drogowym, z którymi kierowca styka się w codziennej pracy.
Autorzy omówili również szczegółowo ograniczenia i zakazy obowiązujące w ruchu drogowym
oraz uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego i innych instytucji kontrolnych, a także kary nakładane na przewoźników i kierowców w związku z naruszaniem obowiązujących przepisów.
Książka ułatwi kandydatom na kierowców zawodowych opanowanie najważniejszych praktycznych
zagadnień związanych z przewozem drogowym oraz właściwe przygotowanie się do testów egzaminacyjnych.

dr Anna Szuszkiewicz, mgr Bohdan SzuszkiewiczWprowadzenie

Transport jest to dział gospodarki narodowej, zajmujący się przemieszczeniem rzeczy (przesyłek, ładunków,
towarów i ludzi) z jednego miejsca na drugie przy użyciu odpowiednio dobranych środków transportowych
pod względem cech technicznych i warunków przewozu. W ostatnim okresie obserwuje się coraz bardziej dynamiczny rozwój transportu co jest podyktowane dużym rozwojem gospodarczym Polski i coraz większym
popytem na powstającą nowoczesną infrastrukturę. W miarę rozwoju transportu powstaje potrzeba coraz
nowszych regulacji prawnych, często związanych z nowo powstającymi regulacjami Unii Europejskiej. Przepisy
te normują zarówno transport krajowy, jak też i międzynarodowy. Ogół tych przepisów nazywamy prawem
transportowym. [18] .
Polska przyjęła już obecnie pełne ustawodawstwo prawne Unii Europejskiej w transporcie drogowym co jest
niewątpliwie bardzo ważną sprawą wpływającą na poziom usług transportowych. W wyniku coraz większych
wymagań zleceniodawców w stosunku do firm transportowych i spedycyjnych wyraźnie wzrasta rola kierowcy
w nowoczesnym łańcuchu dostaw.
Jest faktem oczywistym, że polskie przedsiębiorstwa transportowe i logistyczne, zarówno w przewozach
ładunków, jak i pasażerów budują odpowiednie strategie, zarówno krótkookresowego jak i długookresowego,
działania na rynku unijnym.
Generalnie należy stwierdzić, że w związku z tendencjami do obniżki kosztów powstają nowe formy organizacyjne w realizacji łańcuchów dostaw. Niewątpliwie obserwowaną na rynku europejskim i nie tylko jest
tendencja firm produkcyjnych, handlowych i usługowych do pozbywania się własnego transportu drogowego,
a wykorzystania w jego miejsce do przewozów swoich towarów licencjonowanych firm spedycyjno-transportowych, co poprawia ich pozycję konkurencyjno-marketingową na rynku. Spowodowane to jest przede wszystkim tym, iż klienci zarówno indywidualni jak i firmy poszukują towarów i usług, zarówno tanich, jak i o odpowiednio wysokiej jakości. Z drugiej strony firmy produkcyjne chcąc utrzymać się na rynku muszą zmierzać do obniżki swoich kosztów. Można przypuszczać, że firmy będą zmuszone do wprowadzenia nowego modelu
obsługi logistycznej, tzw. kompleksowej obsługi logistycznej. [16]
Książka ta ma pomóc kierowcom wykonującym transport drogowy w zdobyciu uprawnień unijnych (tzn.
Świadectwa Kompetencji Zawodowej), które zostały wprowadzone dyrektywą Unii Europejskiej Nr 2003/59
z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej '6Bwalifikacji oraz okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz przez regulacje krajową w znowelizowanej ustawie transportowej (Dz. U. nr 235 poz. 1701 z 2006 r. Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. (rozdział 7a).
Zasygnalizowana problematyka niniejszego tomu drugiego stanowi próbę systematyzowania w swojej
treści zagadnień prawnych w transporcie drogowym dla szeroko rozumianego personelu transportowego,
a przede wszystkim dla kierowcy w nowych warunkach funkcjonowania w Unii Europejskiej, podczas realizacji
współczesnych łańcuchów dostaw. Autorzy wyrażają przekonanie, że książka przynajmniej w części, przyczyni
się do poszerzenia specjalistycznej literatury z dziedziny szeroko rozumianego transportu drogowego.
Książka w swojej treści jest kierowana do bardzo szerokiego grona odbiorców; od właścicieli i kierowników
firm transportowych i spedycyjnych, studentów oraz uczniów szkół technicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką transportu rzeczy i osób.

Spis treści:
Od wydawcy
Wstęp

SYMBOLE, OZNACZENIA ORAZ DEFINICJE


CZĘŚĆ III. NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE
KIEROWCÓW
Wprowadzenie

1. Podstawowe akty prawne stosowane w transporcie drogowym
1.1. Rodzaje aktów prawnych stosowanych w Unii Europejskiej
1.1.1. Podstawowe akty prawne występujące w Unii Europejskiej
1.1.2. Rodzaje aktów prawnych występujące w Polsce
1.1.3 Podstawowe akty prawne występujących w Polsce
1.1.4 Podstawowe definicje zgodne z w Ustawą o Transporcie Drogowym
1.2 Najważniejsze organizacje związane z transportem drogowym
1.2.1 Organizacje zajmujące się polityką transportową w Europie
1.2. 2 Organizacje zajmujące się polityką transportową w Polsce
1.3 Podstawowe akty prawne dotyczące szkoleń kierowców
1.3.1. Uregulowania UE w zakresie szkoleń kierowców
1.3.2 Obowiązkowe kwalifikacje i szkolenia dla kierowców wykonujących przewozy w transporcie drogowym w Polsce
1.3.3. Badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
1.3.4. Badania psychologiczne przeprowadzane w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
1.3.5. Obowiązki przewoźnika w stosunku do kierowców
1.4. Podstawowe akty prawne w zakresie warunków technicznych pojazdów
1.4.1. Homologacja pojazdów
1.4.2. Podstawowe definicje charakterystyki technicznej środków transportowych
1.4.3. Główne masy i miary środków transportowych obowiązujących w Polsce
1.4.3.1. Długości środków transportowych
1.4.3.2. Dopuszczalna masa całkowita pojazdów w Unii Europejskiej i w Polsce
1.4.3.3. Dopuszczalne naciski na osie pojazdu w Polsce
1.5. Podział środków transportowych w USA i w Europie
1.5.1. Środki transportowe w USA
1.5.2. Środki transportowe w Europie
1.6. Wymagania techniczne wobec pojazdów wykonujących przewóz osób
1.6.1. Charakterystyka techniczna autobusów
1.6.2. Podział autobusów i autokarów
1.6.3. Podział autokarów w systemie IRU
1.6.4. Charakterystyka autobusu szkolnego - Przewóz Dzieci
1.6.5. Charakterystyka autobusu do przewozu dzieci lub młodzieży do 18 lat
1.6.6. Charakterystyka autobusu o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h
1.6.7. Charakterystyka transportu osób niepełnosprawnych
1.6.7.1. Przepisy prawne
1.6.7.2. Oznakowanie pojazdu przeznaczonego do przewozu osób
niepełnosprawnych
1.6.7.3. Zabudowa specjalistyczna nadwozi środków transportowych
1.6.7.4. Sposoby zabezpieczenia wózków inwalidzkich i dzieci
Literatura

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Proponowany Plan szkolenia i metodyka nauczania w zakresie kwalifikacji wstępnej kierowców zawodowych wykonujących transport drogowy osób.
Załączniku Nr 2 - Proponowany Plan szkolenia i metodyka nauczania w zakresie kwalifikacji wstępnej kierowców zawodowych wykonujących transport drogowy rzeczy.
Załącznik Nr 3 - Przykładowy wzór regulaminu określającego warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz zasady przewozu osób, bagażu i innych rzeczy firmy transportowej o specjalności przewóz osób.
Załącznik Nr 4 - Przykładowy wzór regulaminu określającego zasady, obowiązki, wzory
i zalecenia dla kierowców firmy przewożącej ładunki.

2. Podstawowe dokumenty i kwalifikacje przedsiębiorcy i kierowcy w transporcie drogowym

2.1. Podstawowe kwalifikacje do kierowania pojazdami
2.1.1. Uprawnienia do kierowania pojazdami
2.2. Dokumenty kierowcy
2.2.1. Podstawowe dokumenty kierowcy w transporcie drogowym potrzebne w trakcie realizacji umowy o przewóz towarów lub osób
2.2.1.1. Wzory dokumentów kierowcy według Prawa o ruchu drogowym
2.2.1.2. Wzory dokumentów według Ustawy o transporcie drogowym
2.2.2. Podstawowe dokumenty związane z przewozem żywności i żywych zwierząt
2.2.3. Dokumenty kierowcy przewożącego ładunki nienormatywne
2.3. Kary za niewłaściwe wykonywanie Ustawy o transporcie drogowym
2.3.1. Wykroczenia i kary za wykonywanie transportu drogowego i za brak
wymaganych dokumentów
2.3.2. Wykroczenia i kary za wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na
potrzeby własne z naruszeniem przepisów dla kierowców i przewoźników
drogowych dotyczących przewozu żywych zwierząt
Literatura

3. Inne dokumenty, formularze umów i zaświadczeń wymagane przy wykonywaniu przewozu osób lub rzeczy, na podstawie odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i konwencji. Prawidłowe wypełnianie druków, formularzy i innych dokumentów wymaganych przepisami

3.1. Dokumenty przewozowe w transporcie ładunków
3.1.1. List przewozowy krajowy lub międzynarodowy w transporcie ładunków.
List CMR
3.1.2. Dokumenty związane z odprawą celną towarów w drogowym transporcie
międzynarodowym
3.2. Wykroczenia i kary za wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne artykułów żywnościowych szybko psujących się w stosunku do kierowcy
3.3. Wymagania międzynarodowe dla nowoczesnych środków transportowych
3.3.1. Wymagania stawiane dla "zielonego" ciężarowego pojazdu samochodowego
3.3.2. Minimalne normy techniczne i wymagania bezpieczeństwa zgodnie z Regulacjami CEMT
3.3.3. Warunki techniczne dla przyczep ( naczep ) przy EURO
3.3.4. Emisja spalin dla silników wysokoprężnych - Normy EURO
3.3.4.1. Dokumenty określające spełnienie przez pojazd i przyczepę wymogów bezpieczeństwa
3.3.4.2. Dokumenty pojazdu (formularze CEMT) ze względu na EURO
3.3.4.3. Rodzaje dokumentów ze względu na EURO i kombinację pojazdów
3.4. Tablice i oznaczenia pojazdów w transporcie międzynarodowym
3.4.1. Rodzaje i znaczenia tabliczek (nalepek)
3.5. Dokumenty w zakresie przewozu osób
3.5. 1. Rozkłady jazdy w krajowym drogowym przewozie osób
3.6. Inne dokumenty obowiązujące w transporcie drogowym
3.7. Wykroczenia i kary
3.7.1. Wykroczenia i kary w stosunku do przewoźnika drogowego wykonywującego transport drogowy lub przewozu na potrzeby własne dotyczące uiszczenia opłat za przejazd po drogach krajowych
3.7.2. Wykroczenia i kary w stosunku do przewoźnika drogowego za jazdę pojazdem bez wymaganych dokumentów przewożącego osoby i ładunki
Literatura

4. Przepisy socjalne. Przepisy o czasie pracy i odpoczynku kierowców w transporcie drogowym - specyfika, zasady stosowania

4.1. Regulacje prawne dotyczące czasu pracy
4.1.1. Czas pracy kierowcy w państwach Unii Europejskiej
4.1.2. Czas pracy kierowcy w Polsce
4.1.2.1. Główne określenia ustawy o czasie pracy kierowców
4.1.2.2. Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie kodeksu pracy
4.2. Czas dyżuru kierowcy
4.3. Normy czasu jazdy i odpoczynku kierowcy
4.4. Systemy zatrudnienia kierowcy
4.4.1. System podstawowy czasu pracy kierowcy
4.4.2. System równoważny czasu pracy kierowcy
4.4.3. System przerywany czasu pracy kierowcy
4.4.4. System zadaniowy czasu pracy kierowcy
4.5. Wykroczenia i kary za wykonywanie transportu drogowego lub
przewozu na potrzeby własne dotyczące przepisów socjalnych
Literatura

5. Urządzenie rejestrujące samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas
postoju

5.1. Definicje i parametry rejestrowane przez tachograf
5.2. Historia i rozwój tachografów na świecie
5.3. Przepisy regulujące sytuację prawną tachografu w Polsce
5.4. Zwolnienia prawne z obowiązku montowania urządzeń rejestrujących w pojazdach
5.5. Podstawowe zasady użytkowania tachografu (tarcze rejestrujące - wykresówki)
5.5.1. Obowiązkowe czynności kierowcy w stosunku do tachografu analogowego
5.5.2. Rodzaje najczęściej stwierdzanych nadużyć przy używaniu tachografu analogowego przez kierowcę
5.6. Rodzaje i budowa tachografów
5.7. Kontrola metrologiczna tachografów
5.8. Tachograf cyfrowy
5.8.1. Ustawodawstwo dotyczące tachografu cyfrowego
5.8.2. Parametry rejestrowane przez tachograf cyfrowy
5.8.3. Warunki techniczne dla tachografu cyfrowego
5.8.4. System tachografów cyfrowych w Polsce
5.8.5. Budowa tachografu cyfrowego
5.8.6. Rodzaje i przeznaczenie kart chipowych
5.8.7. Podstawowe zasady odczytywania danych informacyjnych z tachografu cyfrowego
5.8.8. Obowiązki kierowcy w zakresie użytkowania tachografu cyfrowego
5.8.9. Kontrola parametrów tachografu cyfrowego
5.8.10. System wydawania kart tachograficznych
5.9. Kontrola tachografu z tarczką (wykresówka) przez organa kontroli
5.10. Przepisy karne dotyczące tachografu
5.10.1. Odpowiedzialność karna kierowcy w zakresie tachografu
5.11. Wykroczenia i kary za nieprawidłowe używanie tachografów przez kierowców przewożących ładunki i osoby
Literatura

6. Dokumenty w przewozie towarów niebezpiecznych

6.1. Dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie transportu odpadów
6.2. Dokumenty wymagane w pojeździe przewożącym towary niebezpieczne
6.2.1. Dane podstawowe i informacyjne dokumentu przewozowego
6.2.2. Instrukcja pisemna dla kierowcy
6.2.3. Świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
6.2.4. Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy
6.2.5. Multimodalny dokument przewozowy towarów niebezpiecznych
6.2.6. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu
6.3. Dokumenty specjalne (powypadkowe)
6.4. Wykroczenia i kary za wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne w stosunku do kierowców za naruszenie przepisów dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
6.5. Wykroczenia i kary za wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem przepisów dotyczących przewozu odpadów
Literatura

7. Ograniczenia i zakazy w ruchu drogowym

7.1. Zasady ograniczenia i zakazów poruszania się ciężarówek w Polsce
7.2. Artykuły szybko psujące się i środki spożywcze wyłączone z zakazu przewozu
7.3. Wykroczenia i kary za jazdę z naruszeniem ograniczeń i zakazów ruchu

8. Bezpieczna odległość między pojazdami

8.1. Aspekty bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu
8.2. Interpretacja bezpiecznego odstępu na świecie
8.3. Metody praktyczne wyznaczenia bezpiecznego odstępu na drodze
8.4. Kary za niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami we Francji
Literatura

9. Systemy pobierania opłat za autostrady w Europie

9.1. Podstawy prawne funkcjonowania systemów opłat drogowych w Europie
9.2. Systemy pobierania opłat drogowych na terytorium Niemiec
9.2.1. Podstawy prawne
9.2.2. Pojazdy objęte obowiązkiem płacenia myta
9.2.3. Pojazdy zwolnione od obowiązku płacenia myta
9.2.4. Sieć dróg podlegająca opłacie
9.2.5. Klasyfikacja myta
9.2.6. Kontrola płatności myta
9.2.7. Charakterystyka systemu możliwości poboru myta firmy Toll Collect GmbH
9.2.8. Zasady funkcjonowania automatycznego systemu księgowania myta
9.2.9. Zasady funkcjonowania ręcznego systemu księgowania myta
9.2.10. Czynności kierowcy przy opłacie myta przez terminal w systemie ręcznym
9.2.11. Zasady funkcjonowania ręcznego księgowania myta przez Internet
9.2.12. Awaryjny sposób opłaty myta w Niemczech
9.2.13. System kontrolny dotyczący płacenia myta
9.3. System pobierania opłat drogowych (GO) na terytorium Austrii
9.3.1. Podstawowe wiadomości o systemie
9.3.2. Sieć dróg objęta systemem opłat drogowych
9.3.3. Budowa systemu pobierania opłat (GO)
9.3.4. Charakterystyka urządzenia GO-BOX
9.3.5. Sposoby pobierania opłat
9.3.6. Zasada działania systemu
9.3.7. Istotne informacje dla kierowcy z urządzenia GO-BOX w czasie jazdy
(funkcjonowania systemu)
9.3.8. Kontrola systemu opłat drogowych
9.3.9. Kary dla przewoźników
9.3.10. Różnice i podobieństwa w pobieraniu opłaty za korzystanie z infrastruktury
liniowej pomiędzy Niemcami i Austrią
9.4. System pobierania opłat drogowych na terytorium Republiki Czeskiej
9.4.1. Elektroniczna opłata drogowa
9.4.2. Zasady naliczania opłat
9.4.3. Sposoby zapłaty myta
9.4.4. Kontrola opłat drogowych
9.4.5.Kontrola wykonania opłat drogowych
9.4.6. Sieć dróg objęta systemem opłat drogowych
9.5. System pobierania opłat drogowych na terytorium Francji
9.5.1. Ramy prawne regulujące pobieranie opłat za przejazdy francuskimi
autostradami
9.5.2. Zarządcy francuskich autostrad
9.5.3. Zasada działania systemu
9.5.4. Pojazdy objęte obowiązkiem płacenia myta
9.5.5. Pojazdy zwolnione z obowiązku płacenia myta
9.5.6. Zalety systemu
9.5.7. Sieć dróg objętych opłatą
9.5.8. Wysokość należnych opłat
9.5.9. Zasady naliczania opłat
9.5.10. Postępowanie awaryjne
9.5.11. Wysokość zniżek ustalonych przez poszczególnych operatorów
9.6. Inne sposoby pobierania opłat drogowych w Europie
9.6.1. Opłaty za autostrady w Słowacji
9.6.2. Opłaty za drogi samochodowe w Rosji
Literatura

10. Organy państwowe uprawnione do kontroli i stosowanie przepisów

10.1. Organa państwowe wyznaczone do kontroli transportu drogowego
10.1.1. Uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego
10.1.1.1. Uprawnienia Inspektorów Transportu Drogowego w zakresie kontroli ruchu
drogowego
10.1.2. Uprawnienia Policji w stosunku do kontroli ruchu drogowego
10.1.3. Uprawnienia Straży Granicznej w zakresie kontroli ruchu drogowego
10.1.4. Uprawnienie Straży Gminnej w zakresie kontroli ruchu drogowego
10.1.5 Uprawnienia Funkcjonariuszy Celnych w zakresie kontroli ruchu drogowego
10.1.6. Uprawnienia pracowników Zarządów Dróg w zakresie kontroli ruchu drogowego
10.1.7. Uprawnienia Strażników Leśnych i Straży Parku w zakresie kontroli ruchu drogowego
10.1.8. Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy
10.1.2. Zasady kontroli drogowej w Niemczech (BAG)
Literatura

11. Orientacja w lokalizacji i warunkach funkcjonowania przejść granicznych

11.1. Regulacje prawne
11.2. Oznakowanie, rodzaje i definicje przejść granicznych
11.3. Zasady ochrony granic Polski
11.4. Rozmieszczenie drogowych przejść granicznych
11.5. Wykaz przejść granicznych na których będzie dokonywana weterynaryjna
kontrola graniczna dla zwierząt i żywności
11.6. Wykaz przejść granicznych na których będzie dokonywana kontrola
graniczna pasz i pasz leczniczych
11.7. Wykaz przejść granicznych, którymi realizowany jest międzynarodowy obrót
odpadami
Literatura

12. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego

12.1. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji na podstawie Kodeksu
Karnego
12.2. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji na podstawie Kodeksu
Wykroczeń
12.3. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji na podstawie Kodeksu
Cywilnego
12.4. Odpowiedzialność kierowców na podstawie Ustawy o transporcie drogowym
12.5. Wybrane zagadnienia z Prawa o ruchu drogowym
12.6. Wykaz punktów karnych za wykroczenia drogowe
12.7 Znaki drogowe i sygnały świetlne
Literatura

13. Ubezpieczenia związane z transportem drogowym

13.1. Ubezpieczenia OC
13.1.1. Pojęcie odpowiedzialności cywilnej
13.1.2. Polisa ubezpieczeniowa
13.1.3. Minimalna suma gwarancyjna
13.2. Ubezpieczenie autocasco i jego zakres
13.2.1. Ubezpieczenie w pełnym zakresie
13.2.2. Ubezpieczenie w ograniczonym zakresie
13.2.3. Ubezpieczenie w zakresie mini - casco
13.3. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków NW
13.3.1. Pojecie nieszczęśliwego wypadku
13.3.2. Pojęcie wypadku drogowego
13.3.3. Pojęcie wypadku komunikacyjnego
13.3.4. Pojęcie kolizji drogowej
13.3.5. Rodzaje ubezpieczenia NW
13.3.6. Przypadki w których zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności tytułu NW
13.4. Inne ubezpieczenia
13.4.1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
13.4.1.1. Odpowiedzialność deliktowa
13.4.1.2. Odpowiedzialność kontraktowa
13.4.1.3. Suma gwarancyjna
13.4.1.4. Roszczenie
13.4.2. Ubezpieczenie należytego wykonania kontraktu
13.4.2.1. Gwarancja ubezpieczeniowa i jej rodzaje
13.4.3. Rodzaje ubezpieczenia towaru - przykłady
13.4.4. Ubezpieczenie kierowcy - przykłady
Literatura

Załącznik do rozdziału:

Wzory dokumentów ubezpieczeniowych

Załączniki do poradnika:

1. Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15
lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia
kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub
osób, zmieniająca rozporządzenie Rady ( EWG ) nr 3820/85 oraz
dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG
2. Rozporządzenie (we) nr 561/2006 parlamentu europejskiego i Rady z dnia
15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych
odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające
rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia
kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 124. Poz. 805 z dnia 14
lipca 2008 r.)

Źródło: ''