Rada Ministrów warunkowo przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw.


Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw obejmuje swoim zakresem trzy podstawowe grupy zmian:
1) ułatwienia dla inwestorów dotyczące:
a) zniesienia obowiązku uzyskania przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych.
Zmiany dotyczą przepisów ustawy Prawo budowlane, w której wymienione są enumeratywnie obiekty i roboty budowlane, które nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W obecnym stanie prawnym zwolnione jest z tego obowiązku również wykonanie przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych ale tylko do budynków, wymagane jest natomiast dokonanie zgłoszenia ich wykonania. Budowa pozostałych przyłączy wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt ustawy ma na celu zwolnienie z reglamentacji administracyjno-prawnej wykonania wszystkich wymienionych przyłączy, niezależnie od tego czy są związane z jakimś obiektem budowlanym, czy prowadzą jedynie do niezabudowanej działki. Uchylenie dotychczasowych przepisów jest konsekwencją zwolnienia wykonania przyłączy z dokonania zgłoszenia.
Wymaga podkreślenia, że proponowane zmiany dotyczące przyłączy, mają na celu, oprócz ułatwienia ich budowy, także poprawę sytuacji inwestora w relacji z przedsiębiorstwami energetycznymi i wodno-kanalizacyjnymi.
b) faktycznego zniesienia instytucji zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, których zadania wyłącznie w zakresie koordynacji usytuowania projektowanych sieci będzie wykonywał starosta przy pomocy geodety powiatowego.
Zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym mają na celu faktyczną likwidację krytykowanych ZUD-ów. Projekty sieci uzbrojenia terenu, w tym przyłączy, nie powinny podlegać uzgodnieniom, a jedynie należy zapewnić ich bezkolizyjne sytuowanie. Dlatego też proponuje się zmianę, polegającą na jednoznacznym sformułowaniu, że do zadań starosty (wykonywanych przy pomocy geodety powiatowego) należy koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - w celu uniknięcia ewentualnych kolizji projektowanych i istniejących sieci i obiektów. Koordynacja ta odbywać się będzie w oparciu o informacje zawarte w mapie zasadniczej i faktycznie dokonywana przez geodetę powiatowego.
2) doprecyzowanie przepisów ustawy o drogach publicznych, w zakresie m. in. wykonywania zjazdów z dróg oraz innych obiektów sytuowanych w pasie drogowym.
Zmiana dotycząca ustawy o drogach publicznych ma na celu wyraźne wskazanie w jakich przypadkach budowa lub przebudowa zjazdu należy do zarządcy drogi, a w jakich do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi.
3) zmiany redakcyjne, mające na celu poprawienie czytelności niektórych przepisów ustawy.
Proponuje się wprowadzenie zmian o charakterze doprecyzowującym.
Ponadto dodaje się nowy punkt, dotyczący uzyskania zgody ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej na budowę gazociągów o zasięgu krajowym oraz tych, których budowa wynika z umów międzynarodowych. Jest to realizacja postanowień Dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej Wspólnych Zasad Wewnętrznego Rynku Gazu Ziemnego, która dopuszcza ograniczenia udzielania zezwoleń na budowę i eksploatację systemu gazociągów w określonych sytuacjach.
Wprowadza się także obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla obiektów kategorii XVIII tj. budynków przemysłowych, co jest uzasadnione ich rozmiarami oraz wpływem na otoczenie.
Projekt ustawy zostanie w najbliższym czasie rozpatrzony przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Źródło: www.budinfo.pl