1 stycznia 2013 roku zostanie zlikwidowany NIP dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej - zmiany te przewiduje przyjęty przez rząd projekt zmian w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

PESEL zamiast NIP

"Od 1 stycznia 2013 r. zlikwidowany zostanie NIP dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nie prowadzących działalności gospodarczej lub nie będących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT. Osoby te będą posługiwały się jedynie numerem PESEL" - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Zgodnie z projektowanymi przepisami, od 1 lipca 2011 roku do końca roku 2012, od podatników takich nie będzie można żądać NIP, oczywiście pod warunkiem, że nie będzie to wymagane przepisami prawa.

"Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne w kontaktach z administracją podatkową będą mogły posługiwać się numerem PESEL. Na wszystkich dokumentach będą mogły zamieszczać numer PESEL, po którym zostaną zidentyfikowane przez administrację podatkową. Ułatwi to przede wszystkim kontakty z urzędami skarbowymi" - wyjaśnia CIR.

Od 1 lipca 2011 r. firmom, które nadal będą musiały posiadać NIP, będzie on nadawany od razu, a nie w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez naczelnika urzędu skarbowego. Według rządu skróci to i uprości całą procedurę, która obecnie prowadzona jest na podstawie Ordynacji podatkowej.

Ponadto zgodnie z projektem od 1 lipca br. ma ruszyć Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników, którego działalność skróci obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszy obsługę podatników.

Nowy rejestr, prowadzony przez ministra finansów, powstanie na bazie Krajowej Ewidencji Podatników. Będzie zawierał dane ewidencyjne z rejestru PESEL, które będą wiążące dla administracji podatkowej. Będą w nim także gromadzone dane z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych. Chodzi o informacje dotyczące m.in.: obowiązków podatkowych, okresu zawieszenia działalności gospodarczej, wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przez przedsiębiorcę.