30 września br. weszło w życie kolejne rozporządzenie wykonawcze do nowej ustawy ozonowej - tym razem dot. wyposażenia technicznego.


Rozporządzenie, opublikowane dn. 16 września br., określa szczegółowe wymagania dla wyposażenia technicznego stosowanego:
1) przy obrocie substancjami kontrolowanymi - § 3;
2) do obsługi technicznej oraz naprawy urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane - § 4;
3) do odzysku substancji kontrolowanych oraz demontażu urządzeń i instalacji - § 5;
4) do recyklingu substancji kontrolowanych - § 6;
5) do regeneracji substancji kontrolowanych i ich przekazywania do ponownego użytkowania - § 7.
Wszystkie polskie przepisy w zakresie substancji kontrolowanych są uzupełnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2037/2000. Rozporządzenie unijne można znaleźć na http://www1.ukie.gov.pl/dtc.nsf (w wyszukiwarce na tej stronie należy wpisać "2037/2000").
Przy okazji publikujemy zestawienie obowiązującego w Polsce prawa dotyczącego wykorzystywania tzw. substancji kontrolowanych, czyli m.in. czynników chłodniczych z grupy HCFC (uzupełnione o ostatnie rozporządzenie):
1. Dz.U.2004.121.1263 – Ustawa z dnia 20-04-2004 o substancjach zubożających warstwę ozonową.
2. Dz.U.2004.184.1903 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 06-08-2004 w sprawie wzoru karty urządzenia i instalacji zawierających substancje kontrolowane.
3. Dz.U.2004.185.1911 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11-08-2004 w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych.
4. Dz.U.2004.195.2007 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16-08-2004 w sprawie sposobu oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także pojemników zawierających te substancje.
5. Dz.U.2004.195.2008 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16-08-2004 w sprawie kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane.
6. Dz.U.2004.195.2009 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16-08-2004 w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych.

7. Dz.U.2004.202.2071 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 02-09-2004 w sprawie szczegółowych wymagań dla wyposażenia technicznego stosowanego przy wykonywaniu działalności związanej z substancjami kontrolowanymi.
Ustawa jest dostępna na wentylacja.com.pl pod adresem www.wentylacja.com.pl/przepisy/rozporzadzenie2071 oraz na stronach www.forum-chlodnictwa.org.plw sekcji "Prawo".

Materiał przygotował: Michał Dobrzyński Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców,

www.forum-chlodnictwa.org.pl