Z listu do Redakcji MI: Prosiłbym o wyjaśnienie, jaka jest różnica pomiędzy centralą wentylacyjną a klimatyzacyjną. Niektórzy producenci używają też nazwy centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna, czy jest to inna grupa produktów? Z poważaniem Michał G.

Odpowiadając na tak zadane pytanie,
najlepiej będzie jak w kilku
słowach opiszę, jakie zadania spełnia wentylacja, a jakie klimatyzacja.
Głównym zadaniem wentylacji
jest dostarczenie do pomieszczeń
powietrza niezbędnego do oddychania
przebywających tam ludzi
oraz dodatkowo, np. w celu zapewnienia
spalania w piecach, rozcieńczenie
i usunięcie zanieczyszczeń
(dym papierosowy, pyły produkcyjne
itp.), wilgoci, mikroorganizmów,
przykrych zapachów.
Najprostszym systemem wentylacji
jest wentylacja naturalna wykorzystująca
naturalne zjawiska
(wiatr, różnicę temperatur) oraz cechy
konstrukcyjne budynków
ułatwiające wymianę powietrza. Jednak
ze względu na trudności
związane z regulacją
takiego systemu i
dużą uciążliwością podczas
pracy zaczęto stosować
wentylację mechaniczną,
w której
ruch powietrza zostaje
wymuszony poprzez wentylatory.
Zależnie od sposobu wymiany
powietrza rozróżniamy
wentylację mechaniczną:
● nawiewną (nadciśnieniową) - powietrze
dostarczane jest wentylatorami,
natomiast wypływ z pomieszczeń
wskutek panującego w nim
wyższego ciśnienia odbywa się poprzez
otwory konstrukcyjne w przegrodach
budowlanych lub nieszczelności,
● wywiewną (podciśnieniową) – sposób
działania odwrotny jak powyżej,
● nawiewno-wywiewną – jest to
najwłaściwsza metoda doprowadzenia
i usunięcia powietrza z pomieszczeń.
Dzięki niezależnym sieciom
przewodów wentylacyjnych
nawiewnych i wyciągowych możemy
zbilansować niezbędne ilości
powietrza wymagane w różnych obszarach
przebywania ludzi.
Każdy z powyżej opisanych systemów
wentylacji dzieli się jeszcze na
inne, o których nie będę teraz się
rozpisywał.
Pozostaje do omówienia kolejne
zagadnienie, jakim jest klimatyzacja.
W dużym uproszczeniu, są to
wszystkie przemiany, jakim jest
poddawane powietrze w celu zapewnienia
właściwego komfortu
cieplnego w pomieszczeniu lub
właściwych parametrów w procesach
technologicznych (są to:
ogrzewanie, chłodzenie, osuszanie i
nawilżanie).
Oczywiście, część z nich możemy
osiągnąć dzięki wentylacji, ale ze
względu na brak możliwości
dokładnego sterowania
zachodzącymi procesami
rozpowszechniła się klimatyzacja.
Na prostym
przykładzie opiszę,
jak to wygląda w
praktyce. Upalne
miesiące letnie oraz
przystępność cen
spowodowały, że bardzo
dużą popularność
zyskały urządzenia
klimatyzacyjne o potocznej nazwie
„splity”, montowane w pomieszczeniach,
w których chcemy zapewnić
właściwy komfort cieplny. Urządzenie
takie schładza powietrze i
jednocześnie je osusza, jednak w
większości przypadków nie jest w
stanie zapewnić jego właściwego
składu (najprostsze konstrukcje
pracują tylko na powietrzu wewnętrznym i nie mają możliwości
jego wymiany). Obrazowo, w bardzo
szczelnym pomieszczeniu, w
którym zamkniemy kilka osób, już
po kilkunastu minutach będą one
odczuwały dyskomfort cieplny
związany ze wzrostem temperatury,
ponieważ każda z nich działa jak
„grzejnik”, oraz wzrostem wilgotności
spowodowanym potem oraz
wilgocią z wydychanego powietrza.
Jednocześnie zacznie brakować powietrza
do oddychania, co może
spowodować przykre skutki. Po zamontowaniu
„splitów” możemy wyeliminować
niedogodności związane
z brakiem komfortu cieplnego,
jednak powietrza do oddychania zabraknie
nam w tym samym czasie,
co w pierwszym przypadku.
W celu zapewnienia właściwej
ilości powietrza niezbędnego do
oddychania oraz zapewnienia właściwego
komfortu cieplnego przebywającym
w pomieszczeniu osobom
bezwzględnie powinno stosować
się urządzenia wentylacyjno-
-klimatyzacyjne.
Postęp techniczny, coraz wyższe
wymagania użytkowników oraz
świadomość zagrożeń, przy jednoczesnym
wymogu ochrony środowiska
oraz ciągłego zmniejszania
energochłonności urządzeń wpływają
na nieustanny rozwój techniki
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, pozwalając
na montaż wszystkich
urządzeń w jednej obudowie.
Tak zwane centrale wentylacyjne,
klimatyzacyjne, wentylacyjno-klimatyzacyjne dobierane są dokładnie
wg takich samych zasad, co
opisane powyżej.

Czcibór Karcz

Źródło: Magazyn Instalatora