Od 2 lat prowadzę działalność gospodarczą. Korzystałem z dotacji na zakup maszyn u.p. chciałbym rozbudować warsztat tak, aby stworzyć warunki na zatrudnienie pracownika. Proszę o udzielenie mi odpowiedzi na pytanie, czy mogę się starać o taką dotację? Gdzie mam się zgłosić? I jakiej wysokości finanse mogę uzyskać? Wspomnę jeszcze, że działalność prowadzę na terenie wiejskim.

Przedsiębiorstwa w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 mogą się starać o dotacje unijne, obejmujące m.in. zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak również na budowę bądź modernizację obiektów. W okresie programowania ma Pan możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego Działanie 5.2.1.
W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść nawet 70% kosztów kwalifikowanych przy czym maksymalna wartość projektu to 500.000 PLN.
Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

(2009.04.12, woj. kujawsko-pomorskie)