W lutym 2007 r. na stronie http://www.proinno-europe.eu/ opublikowano wyniki europejskiego badania innowacyjności gospodarki – European Innovation Scoreboard 2006. W porównaniu do poprzedniego badania z roku 2005 poziom innowacyjności polskiej gospodarki został oceniony znacznie wyżej.


W 2006 r. Polska zaliczała się do grupy krajów określanych mianem „loosing ground” – tracących grunt. W świetle nowego wydania EIS 2006 Polska znalazła się w grupie krajów doganiających (catching up) – wraz z Czechami, Litwą, Łotwą, Portugalią, Grecją, Słowenią i Bułgarią. Grupę tą charakteryzuje szczególnie wysoki wskaźnik przyrostu zagregowanego wskaźnika SII (Sumary Innovation Index).
Wyniki badania innowacyjności polskiej gospodarki uległy znacznej poprawie. Spośród 25 wskaźników EIS 2006 w porównaniu z poprzednim badaniem EIS 2005 - 16 wskaźników uległo zwiększeniu w tym zanotowano:
- ponad 3-krotny wzrost wskaźnika 1.3 - Liczba stałych łączy internetowych (z przepustowością co najmniej 144 Kbit/s) na 100 mieszkańców
- ponad 4-krotny wzrost wskaźnika 2.4 - Udział (%) przedsiębiorstw otrzymujących pomoc publiczną na innowacje w liczbie przedsiębiorstw ogółem
- ponad 2-krotny wzrost wskaźnika 4.3 - Udział (%) sprzedaży nowych lub zmodernizowanych wyrobów dla rynku w sprzedaży przedsiębiorstw ogółem
- 3-krotny wzrost wskaźnika 5.2 - Liczba udzielonych patentów przez US PTO na milion mieszkańców
- 5-krotny wzrost wskaźnika 5.5 - Liczba nowych wspólnotowych wzorów przemysłowych na milion mieszkańców.
Ponadto w porównaniu z EIS 2005 w EIS 2006 znacznie zwiększyły się wartości wskaźników:
1.2 Udział (%) osób z wykształceniem wyższym w grupie wiekowej 25-64 – wzrost z 15,6 do 16,8
2.3 Udział (%) wydatków na B+R w przemyśle średnio-wysokiej i wysokiej techniki w wydatkach na B+R w przemyśle ogółem – wzrost z 77,4 do 80
3.2 Udział (%) MSP kooperujących w zakresie innowacji w ogólnej liczbie MSP – wzrost z 8,2 do 9,1
5.1 Liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony do EPO na milion mieszkańców – wzrost z 2,7 do 4,2
5.4 Liczba nowych wspólnotowych znaków towarowych na milion mieszkańców – wzrost 14,3 do 22,2.
Należy jednak zauważyć że w porównaniu z pozostałymi krajami członkowskimi – polska gospodarka rozwijała się bardzo szybko, jednak i tak zajmuje pod względem wskaźnika SII przedostatnie miejsce wśród krajów objętych badaniem.
>>Pełny tekt artykułu