Od 11 paździerika 2001 r. ROCKWOOL Polska jest posiadaczem certyfikatu ISO 9001.

Realizując zapisy swojej Misji Rockwool Polska rozpoczął w 1999r. prowadzenie aktywnej polityki jakości. Podjęte działania zaowocowały wdrożeniem systemu zarządzania jakością zgodnego ze standardem ISO 9001. Kierownictwo firmy Rockwool Polska Sp. z o.o. na początku 2001 roku podjęło decyję o rozpoczęciu współpracy z firmą certyfikującą. Spośród wielu wybrano British Standards Institution, wiodącą światową organizację wyspecjalizowaną w dziedzinie normalizacji i jakości. W działanie Systemu Zarządzania Jakością zaangażowani są wszyscy pracownicy firmy. Świadomość projakościowa jest podnoszona poprzez szkolenia i seminaria a tematyka jakości staje się podstawą wszystkich działań. System obejmuje większość obszarów działalności firmy, tzn. projektowanie wyrobów, zaopatrzenie w surowce, planowanie produkcji, sam proces produkcji, kontrolę i badania, pakowanie i przechowywanie, sprzedaż, dostawy do klientów, doradztwo techniczne jak również badanie potrzeb rynku. Wdrożenie Systemu Jakości przyniosło różnorodne korzyści. Z najważniejszych można wymienić: - uruchomienie procesu samodoskonalenia procesów pracy i powiązań między nimi,
- dzięki auditom wewnętrznym usprawniono wiele drobnych czynności,
- zwiększył się nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi,
- procesy pracy, zakresy odpowiedzialności i uprawnień pracowników zostały jednoznacznie określone,
- osoby nowo zatrudnione o wiele łatwiej i szybciej integrują się z firmą,
- większa uwaga skupiona jest na zapenieniu wymaganej jakości produktów iusług, spełnieniu wymagań klientów.