Włoska firma Robur posiada w swej ofercie moduły kotłów grzewczych serii AY, przeznaczone do instalacji zewnętrznej. Są to wysokotemperaturowe, wielogazowe, przepływowe i bezwalczakowe kotły z palnikiem wentylatorowym (nadmuchowym), przeznaczone do produkcji ciepła dla potrzeb grzewczych oraz do wytwarzania c.w.u.

Kocioł serii AY nie wymaga żadnego zabezpieczenia czy osłony przed wpływem warunków atmosferycznych. Umieszczany jest na dachu lub obok budynku. Może pracować jako pojedyncza jednostka o mocy grzewczej 32,5 kW lub jako Multi AY, czyli moduły kilku kotłów na wspólnej ramie wraz z kompletem połączeń hydraulicznych i okablowaniem elektrycznym. Największa z takich jednostek to Multi AY 595, czyli zestaw złożony z pięciu kotłów o sumarycznej mocy grzewczej 162,5 kW. Możliwe jest oczywiście ustawianie obok siebie dowolnej liczby takich jednostek, co daje praktyczną możliwość uzyskiwania nieograniczonych wielkości mocy grzewczych i obsługiwania nawet największych obiektów. System kaskadowy Temperatura do jakiej podgrzewany jest czynnik grzewczy zależy od ilości podłączonych urządzeń. Dla pojedynczego modułu wynosi ona: 85 °C, w jednostkach Multi AY CC: 80 °C, a dla Multi AY SC: 70 °C. Oznaczenie CC określa w tym przypadku konfigurację kotłów połączonych ze sobą w sposób równoległy, gdzie każdy kocioł wyposażony jest we własną pompę recyrkulacyjną, a cały zespół połączony ze sprzęgłem hydraulicznym (zwrotnicą hydrauliczną). Rozwiązanie takie pozwala na lepsze wykorzystanie kotłów i dokładniejsze sterowanie przepływem czynnika przez urządzenia. Przede wszystkim jednak służy do uniezależnienia obiegu kotłowego od obiegu grzewczego. Powoduje to zwiększenie zakresu ilości pompowanego czynnika do obiegu grzewczego. Układ oznaczony symbolem SC to kotły połączone w sposób równoległy bez pomp recyrkulacyjnych i sprzęgła hydraulicznego przed urządzeniem. Moc grzewcza kotłów regulowana jest poprzez włączanie i wyłączanie poszczególnych palników. Czynnik grzewczy płynie natomiast przez wszystkie urządzenia - niezależnie czy jest ono włączone czy nie. Układ taki stosowany jest, gdy nie przewiduje się dużych zmian w wartości strumienia czynnika grzewczego w instalacji grzewczej (ta sama ilość czynnika przepływająca przez obieg kotłowy i grzejnikowy).

Rys. 2. Palnik przyczynia się do niskiej emisji do atmosfery szkodliwych i niepożądanych związków
Współpraca z pompami ciepła i chillerami Możliwe i często stosowane jest łączenie zewnętrznych kotłów grzewczych serii AY z innymi produktami firmy Robur. Pracować mogą one bowiem wspólnie z gazowymi absorpcyjnymi wytwornicami wody lodowej produkującej chłód na potrzeby klimatyzacji bądź procesów technologicznych. Układ taki umożliwia przemienne lub jednoczesne grzanie i chłodzenie, i może być sterowany za pomocą jednego zestawu automatyki. Możliwe jest także wykorzystanie kotłów do wspomagania pracy absorpcyjnych pomp ciepła serii GAH-P zasilanych gazem, wykorzystujących jako dolne źródło powietrze zewnętrzne. Układ taki jest wysoce ekonomiczny oraz spełnia wszelkie kryteria pozwalające sklasyfikować go jako rozwiązanie ekologiczne. Sprawność Wielogazowy palnik nadmuchowy zastosowany w kotłach AY umożliwia zasilanie urządzenia gazem ziemnym (metanem) lub - po zmianie dysz i regulacji ciśnień gazem płynnym (propanem). Zastosowanie palnika nadmuchowego pozwoliło na osiągnięcie wysokiej sprawności urządzenia (92,5%), głównie poprzez minimalizację tzw. straty kominowej, czyli zmniejszenie ilości cząstek gazu przedostających się do przewodu kominowego bez spalenia w płomieniu. Zapewnione jest to dzięki efektywnemu wymieszaniu gazu z powietrzem oraz stworzeniu dobrego dostępu cząstek paliwa do zawartego w mieszaninie tlenu, (mimo niezbyt wysokiego współczynnika nadmiaru powietrza). Zainstalowany w kotle palnik przyczynia się do wyjątkowo niskiej, jak na ten typ urządzeń emisji do atmosfery szkodliwych i niepożądanych związków, takich jak tlenki azotu i tlenki węgla. Jak we wszystkich palnikach typu nadmuchowego atutem jest duża stabilność i całkowite bezpieczeństwo pracy. Tab. 1. Charakterystyka energetyczna modułu kotła
sprawność przy mocy minimalnej 92,5%
straty cieplne systemu kominowego podczas pracy palnika 6,5%
straty cieplne systemu kominowego dla wyłączonego palnika 0,4%
straty cieplne wyłączonego kotła 0,6%
Bezpieczeństwo pracy Palnik gazowy umieszczony jest w zamkniętej komorze spalania, która jest i termicznie izolowana od otoczenia i instalacji zewnętrznej. Pozwala to na ograniczenie strat energetycznych występujących w układzie palnikowym. Gorące spaliny, powstałe w wyniku spalania gazu, omywając wymiennik ciepła o specjalnej konstrukcji przekazują ciepło czynnikowi grzewczemu. Nagrzewnica została wykonana z materiałów gwarantujących jej długą żywotność i bezawaryjną, wysokowydajną pracę w całym okresie użytkowania. Nad prawidłową pracą kotła czuwa szereg układów automatycznego sterowania i zabezpieczeń tj.: automatyka palnikowa sterująca elektrodą zapłonową i kontrolująca obecność płomienia, termostat zabezpieczający panik gazowy, termostat przeciwzamrożeniowy, termostat zabezpieczający po stronie spalin, zawory bezpieczeństwa obiegu hydraulicznego, presostat kontrolujący przepływ wody. Montaż na dachu lub obok budynku Modułowe zewnętrzne kotłownie kaskadowe są dobrym rozwiązaniem w przypadku zasilania przez nie dachowych central klimatyzacyjnych i grzewczo-wentylacyjnych. Mogą one być instalowane podobnie jak centrale i w ich najbliższej odległości. Zmniejsza to znacząco stopień skomplikowania całej instalacji, ogranicza do minimum straty przesyłowe związane z doprowadzaniem czynnika z kotłowni oraz upraszcza automatykę i zapewnia wynoszą jakość sterowania. Montaż kotłów serii AY jest prosty. Do obowiązków instalatora należy zamocowanie urządzeń, podłączenie instalacji wodnej, zasilania gazowego, prądowego i zainstalowanie elementów automatyki. Zamocowanie urządzeń przeprowadza się przy użyciu przygotowanych otworów mocujących w stelażu podstawy pojedynczego modułu AY 00-119 lub otworów przygotowanych w ramie jednostek Multi AY. Połączenia hydrauliczne, gazowe i elektryczne wszystkich urządzeń w jednostkach wielomodułowych wykonywane są w fabryce i jako pojedyncze przyłącza wyprowadzane z konstrukcji ramy. Pojedynczy moduł kotła zasilany jest prądem jednofazowym, jednostki Multi AY zasilane mogą być natomiast zarówno jednofazowo, jak i trójfazowo.

Rys. 3. Schemat ustawienia kotłów AY na dachu
Sterowanie pracą wielu urządzeń Sterowanie kotłów odbywa się przy użyciu zewnętrznego panelu sterującego DDC. Pozwala on na zarządzanie poszczególnymi urządzeniami, programowanie czasów pracy, kontrolę temperatur, wizualizację na wyświetlaczu LCD warunków pracy poszczególnych modułów kotłowych oraz daje możliwość wykrywania ewentualnych nieprawidłowości działania urządzeń. Użycie panelu DDC umożliwia łączenie kotłów w grupy robocze obsługiwane z jednego miejsca. Za pomocą jednego panelu kontrolować można maksymalnie 16 modułów. Istnieje dodatkowo możliwość połączenia do wspólnej pracy trzech sterowników DDC, dzięki czemu uzyskuje się sterowanie 48 kotłami grzewczymi o łącznej mocy przekraczającej 1,5 MW. Obiekt bez komina W przypadku podjęcia decyzji o zainstalowaniu kotłów zewnętrznych serii AY nie ponoszone zostają żadne koszty związane z przewodami kominowymi odprowadzania spalin. Są to niekiedy dosyć skomplikowane i co za tym idzie kosztowne elementy. Wraz z kotłami firmy Robur dostarczane są, jako wyposażenie standardowe, krótkie kominy wykonane ze stali nierdzewnej wraz z częściami mocującymi. Zaopatrzone zostały one dodatkowo w elementy służące do odprowadzania skroplin pary wodnej, tworzących się podczas kontaktu gorących spalin z zimnymi ściankami przewodu kominowego. Zalety kotła zewnętrznego AY
- oszczędność miejsca wewnątrz budynku,
- palnik wentylatorowy o niskiej emisji Nox i CO,
- wysoka sprawność energetyczna 92,5%,
- prosta instalacja,
- nieograniczona rozbudowa,
- do 48 jednostek sterownych jednym panelem,
- brak instalacji kominowej (komin w standardzie),
- niewielka masa jednostek,
- estetyczny wygląd,
- pełna automatyka zabezpieczająca,
- pewność działania układu grzewczego dzięki niezależnej pracy każdego modułu.
Autor: Paweł Tymiński Źródło: FLOWAIR GROUP Zobacz >>>> prezentację firmy FLOWAIR w kalatogu firm