Przypomnienie zasad bezpiecznego użytkowania kominów, prezentacja danych na temat zaczadzeń oraz debata nad odpowiedzialnością uczestników procesu budowlanego – to główne punkty zakończonej konferencji „Komin 2009. Ciepło jest ulotne... Bezpieczne użytkowanie instalacji kominowych, grzewczych i wentylacyjnych”


W konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich profesji uczestniczących w procesie budowlanym. Wśród ponad 80 gości obecni byli projektanci, instalatorzy, producenci kominów, kominiarze, a także przedstawiciele kluczowych instytucji branżowych i mediów.
Konferencja miała na celu przypomnienie podstaw bezpiecznego użytkowania instalacji odprowadzania spalin oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów i aktów prawnych. Koncentrując się na kwestiach odpowiedzialności i bezpieczeństwa, zebrani podjęli debatę nad stanem prawnej ochrony użytkowników kominów. W czasie obrad dyskutowano o przepisach i normach kominowych i powiązanych z bezpieczeństwem kominowym przepisach przeciwpożarowych oraz rozporządzeniach regulujących zakres kompetencji inspektorów budowlanych i kominiarzy. W ostatniej sesji wykładowej poświeconej praktycznym aspektom bezpieczeństwa, prelegenci zwracali również uwagę na rolę skutecznej wentylacji oraz tragiczne skutki nierzetelnej oceny technicznej instalacji kominowych.

Kto odpowiada za nasze bezpieczeństwo?

Poszczególnym wykładom niejednokrotnie towarzyszyła dokumentacja fotograficzna prezentująca tragiczne skutki łamania przepisów lub niedopełnienia obowiązków przez uczestników procesu budowlanego, co skłoniło zebranych do przyznania, że bezpieczeństwo użytkowników nie jest w wystarczający sposób chronione przez przepisy, a ich dalsza liberalizacja może doprowadzić do pogorszenia sytuacji.

„Czarny Raport”

Podczas kończącej obrady konferencji prasowej, organizatorzy zaprezentowali „Czarny Raport” na temat zaczadzeń będących skutkiem nieprawidłowego użytkowania instalacji kominowych, grzewczych i wentylacyjnych. Zwracając uwagę na przyczyny zatruć i rekomendując środki zaradcze, skoncentrowali się na wyliczeniu podstawowych barier zagrażających upowszechnieniu zasad bezpieczeństwa, w tym na m.in. niedoszacowanie liczby zatruć i brak ich rejestru, brak dostatecznie precyzyjnych przepisów regulujących odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego w kwestiach doboru, instalacji i użytkowania przewodów kominowych, niedostateczną egzekucję przepisów obowiązujących, działalność nieuprawnionych kominiarzy, brak skoordynowanego programu promocji zasad bezpieczeństwa kominowego.

Tezy końcowe konferencji „Komin 2009…”:

• dopiero dobry komin zapewni bezpieczeństwo Twojemu domowi,
• pamiętaj, że dobry komin to komin optymalnie dobrany do warunków eksploatacji,
• wybieraj systemy kominowe wykonane wyłącznie z materiałów niepalnych,
• pamiętaj, by kontrole systemów kominowych zlecać regularnie i tylko uprawnionym kominiarzom,
• użytkując właściwy system kominowy przyczyniasz się do ochrony środowiska,
• wybieraj atestowane systemy kominowe, posiadające krajowe lub europejskie oznaczenia.
Konferencja „Komin 2009. Ciepło jest ulotne... Bezpieczne użytkowanie instalacji kominowych, grzewczych i wentylacyjnych” zakończyła III edycję ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Stowarzyszenia „Kominy Polskie” przebiegającej pod hasłem „Ciepło jest ulotne…”. Kampania prowadzona jest wśród użytkowników oraz producentów instalacji grzewczych, kominowych i wentylacyjnych we współpracy z kluczowymi instytucjami branżowymi, ogólnopolskimi mediami oraz ośrodkami szkoleniowo-badawczymi.
Patroni honorowi: Ministerstwo Infrastruktury, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
Organizator: Stowarzyszenie „Kominy Polskie” w partnerstwie z: Korporacją Kominiarzy Polskich, Stowarzyszeniem Polska Wentylacja, European Chimney Association, Międzynarodowym Forum Indywidualnego Ogrzewnictwa.
Patroni medialni: Kominiarz Polski, Magazyn Instalatora, Polski Instalator, Rynek Instalacyjny, Doradca Energetyczny, wentylacja.com.pl, klimatyzacja.pl, ogrzewnictwo.pl, kominy.biz, e-instalacje.pl, dachy.org

Bliższe informacje:
Paweł Sikora, Rzecznik Stowarzyszenia, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia, tel. 32 328 54 01, tel. 501 531 948, e-mail: rzecznik@kominypolskie.com.pl


Foto: Stowarzyszenie Kominy Polskie www.kominypolskie.com.pl