1 grudnia 2010 r. upływa termin rejestracji w Europejskiej Agencji Chemikaliów w Helsinkach toksycznych substancji chemicznych.

Szanowni Państwo,

Pozwalamy sobie przypomnieć Państwu o tym, iż w dniu 1 grudnia 2010 r. upływa termin rejestracji w Europejskiej Agencji Chemikaliów w Helsinkach następujących substancji chemicznych:
- wyprodukowanych na terytorium Wspólnoty lub importowanych przez producenta lub importera co najmniej raz po dniu 1 czerwca 2007 r. w ilości co najmniej 1000 ton rocznie;
- zaklasyfikowanych jako działające bardzo toksycznie na organizmy wodne, które mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym (R50/53), zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG i wyprodukowanych na terytorium Wspólnoty lub importowanych przez producenta lub importera co najmniej raz po dniu 1 czerwca 2007 r. w ilości co najmniej 100 ton rocznie;
- zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii 1 lub 2, które zostały wyprodukowane na terytorium Wspólnoty lub importowane przez producenta lub importera co najmniej raz po dniu 1 czerwca 2007 r. w ilości co najmniej 1 tony rocznie.

Brak rejestracji oznacza automatyczny zakaz sprzedaży takich substancji, co może spowodować śmierć przedsiębiorstwa. Co więcej, właściwy Państwowy Inspektor Sanitarny może nakazać, zgodnie z brzmieniem art. 27b ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wycofanie takiej substancji z rynku, co oznacza jeszcze dodatkowe wysokie koszty.
Chcemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że przepisy te dotyczą nie tylko substancji w ich postaci własnej, ale także substancji w preparatach (mieszaninach) oraz w wielu przypadkach substancji w wyrobach. Rejestracji podlegają między innymi substancje zawarte w takich produktach sprowadzanych spoza Unii Europejskiej jak odczynniki chemiczne, farby, lakiery, kosmetyki, oleje, smary, tonery, tusze (także te w długopisach, mazakach lub kredkach) czy środki piorące. Za zarejestrowane uważa się substancje zawarte w legalnie obecnych na rynku środkach ochrony roślin i substancje aktywne w legalnych produktach biobójczych. W przypadku produktów kupowanych w Unii Europejskiej obowiązek rejestracji spoczywa na tych podmiotach gospodarczych, które substancję wyprodukowały lub zaimportowały produkt spoza Unii Europejskiej.
Dokonanie rejestracji oznacza bardzo kosztowne przedstawienie Europejskiej Agencji Chemikaliów wszystkich informacji określonych w art. 10 rozporządzenia REACH (dostępne na stronach internetowych Unii Europejskiej – Eur-Lex, Ministerstwa Gospodarki oraz Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych). Przypominamy, że rejestracji dokonuje się wspólnie z innymi członkami tzw. SIEF-u dla danej substancji chemicznej. Pragniemy także przypomnieć, że część dokumentacji rejestracyjnej stanowią wyniki badań substancji i badania takie muszą zostać wykonane lub ich wyniki zakupione od posiadaczy tych wyników. W przypadku substancji produkowanych lub importowanych w ilości co najmniej 10 ton rocznie dokumenty rejestracyjne muszą zawierać także raport bezpieczeństwa chemicznego. Jak należy przygotować dokumentację rejestracyjną określają przepisy REACH oraz liczne poradniki opublikowane w języku angielskim przez Europejską Agencję Chemikaliów. Należy także pamiętać, że dokumentację rejestracyjną przedstawia się wyłącznie elektronicznie w formacie IUCLID.

W tym samym czasie, tj. 1 grudnia 2010 r. zmienia się system klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych (w przypadku preparatów – mieszanin substancji – system klasyfikacji i znakowania zmienia się w 2015 r.). Od tej daty substancje chemiczne oznakowuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP i klasyfikuje zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, a do 2015 r. także zgodnie z obecnymi przepisami. Wymaga to przeklasyfikowania i zmiany oznakowania wszystkich substancji chemicznych, a także zmiany ich kart charakterystyki. Od tej daty organy nadzoru będą także rygorystycznie wymagały zmiany kart charakterystyki preparatów chemicznych, tak aby były zgodne z przepisami rozporządzenia REACH.


Ze swojej strony oferujemy wszechstronną pomoc w wypełnieniu obowiązków nakładanych przepisami rozporządzeń REACH i CLP:
- szczegółowe wskazanie obowiązków nakładanych tymi rozporządzeniami (np. w trakcie konsultacji indywidualnych Państwa firmy z naszym doradcą ds. REACH),
- pomoc przy negocjacjach z partnerami w danym SIEF (w szczególności partnerami z innych państw Unii Europejskiej),
- pomoc w sporządzeniu dokumentacji rejestracyjnej (wspólnej, jak i tej przedkładanej indywidualnie, przez każdego rejestrującego substancję indywidualnie)
- pomoc przy zlecaniu badań, jeżeli będą konieczne,
- pomoc przy sporządzeniu raportu bezpieczeństwa chemicznego,
- pomoc przy klasyfikacji, oznakowaniu i sporządzaniu i aktualizowaniu kart charakterystyki (zarówno w dotychczasowym systemie klasyfikacji jak i uwzględniającym już klasyfikację zgodną CLP).
- Proponujemy Państwu udział w szkoleniach (zarówno tych o charakterze otwartym, jak również w indywidualnych) w zakresie:
• funkcjonowania firmy w SIEF,
• przygotowywania dokumentacji rejestracyjnej substancji,
• przygotowywania i aktualizowania kart charakterystyki,
• klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin zgodnie z GHS, oraz innych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie www.ekofutura.com.pl

Sugerujemy, abyście Państwo nie odwlekali działań mających na celu zarejestrowania substancji zgodnie z REACH, gdyż czas na złożenie dokumentacji zaczyna się nieubłaganie kurczyć (dokumentacja powinna być złożona w ECHA najpóźniej do 30-11-2010r). Będzie nam miło jeżeli swoim dotychczasowym doświadczeniem i wieloletnim już funkcjonowaniem w branży będziemy mogli wesprzeć Państwa w Waszych wysiłkach zmierzających do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa regulującego obrót i stosowanie chemikaliów na rynku.
Na wszelkie dodatkowe pytania chętnie odpowiemy telefonicznie lub w trakcie indywidualnych spotkań z Państwem.

Zapraszamy do współpracy
Zespół EKO-FUTURA Sp. z o.o.
www.ekofutura.com.pl
tel./fax 42 630 96 35