Realizacja rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych.


Nawiązując do wyjaśnień Komisji Europejskiej z dnia 5 października 2007 r. w
sprawie kwestii związanych z wejściem w życie rozporządzenia (WE) nr 842/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych
gazów cieplarnianych, Departament Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu
uprzejmie informuje, co następuje.
(1) Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 weszło w życie dnia 4 lipca 2007 r., z małymi
wyjątkami dotyczącymi: zakazów wprowadzania do obrotu pianek jednoskładnikowych (od 4
lipca 2008 r.) i nowatorskich aerozoli (od 4 lipca 2009 r.).
(2) Zgodnie z art. 3(1) ww. rozporządzenia osoby fizyczne lub podmioty sprawujące
faktyczną kontrolę (w zrozumieniu – władające, jako operatorzy) nad technicznym
działaniem:
• stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz
• stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej,
zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) wyszczególnione w załączniku
I do rozporządzenia, z wykorzystaniem wszystkich środków, które są technicznie dostępne i
nie powodują powstania nieproporcjonalnie wysokich kosztów:
a) zapobiegają wyciekom tych gazów,
b) dokonują tak szybko, jak to możliwe naprawy wszelkich wykrytych wycieków.
(3)
Zgodnie z art. 3(2) rozporządzenia (WE) nr 842/2006 osoby fizyczne lub podmioty
sprawujące faktyczną kontrolę (w zrozumieniu – władające, jako operatorzy) nad
technicznym działaniem:
• stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz
• stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej,
zawierających 3 kg lub więcej F-gazów, zapewniają ich kontrolę pod względem wycieków
uwzględniając harmonogram zależny od wielkości napełnienia urządzenia lub systemu,
określony w wymienionym artykule.
Dla potrzeb obliczenia wielkości napełnienia urządzenia lub systemu w celu
ustanowienia właściwego harmonogramu kontroli pod względem wycieków pod terminem
„urządzenie (chłodnicze, klimatyzacyjne lub pompa ciepła)” należy rozumieć pojedynczy
obieg czynnika chłodniczego, będącego F-gazem, (obejmujący również zbiornik czynnika
chłodniczego, jeśli jest częścią tego obiegu), a pod terminem „system ochrony
przeciwpożarowej ” – jedną butlę lub kilka połączonych ze sobą butli zawierających środek
gaśniczy będący F-gazem zainstalowanych w celu ochrony przed pożarem ściśle
zdefiniowanej przestrzeni.

(4)
W myśl z art. 3(6) rozporządzenia (WE) nr 842/2006 osoby fizyczne lub podmioty
sprawujące faktyczną kontrolę (w zrozumieniu – władające, jako operatorzy) nad
technicznym działaniem urządzeń i systemów zawierających 3 kg lub więcej F-gazów, o
których mowa w punkcie (3), prowadzą dokumentację zawierającą:
a) datę kontroli pod względem wycieków,
b) identyfikację kontrolowanych urządzeń,
c) ilość i typ zainstalowanych fluorowanych gazów cieplarnianych,
d) wszelkie ilości fluorowanych gazów cieplarnianych, dodanych i odzyskanych podczas serwisowania,
e) nazwę przedsiębiorstwa lub nazwiska personelu dokonującego kontroli pod względem wycieków, a także prowadzącego serwis lub konserwację,
f) wyniki kontroli pod względem wycieków.

Dokumentacja jest udostępniana właściwemu organowi i Komisji Europejskiej na ich wniosek.

(5) Do czasu przyjęcia unijnych wymagań certyfikacyjnych, zgodnie z art. 5(1) oraz do
czasu wprowadzenia krajowych wymagań certyfikacyjnych (stosownie do art.
5(2) rozporządzenia (WE) nr 842/2006), osoby fizyczne lub podmioty sprawujące
faktyczną kontrolę (w zrozumieniu — władające jako operatorzy) nad technicznym
działaniem:
• stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz
• stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej,
powinni zapewnić, aby kontrola pod względem wycieków, o których mowa
powyżej oraz instalowanie, konserwacja lub serwisowanie, uwzględniające naprawy, były
wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowany personel.
Po wejściu w życie odpowiednich regulacji dotyczących wymagań certyfikacyjnych osoby fizyczne lub podmioty sprawujące faktyczną kontrolę (w zrozumieniu - władające, jako operatorzy) nad technicznym działaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej, powinni zapewnić, aby kontrola pod względem wycieków, instalowanie, konserwacja lub serwisowanie, uwzględniające naprawy, były wykonywane przez odpowiednio certyfikowany personel. Dodatkowo instalowanie, konserwacja lub
serwisowanie, uwzględniające naprawy, mają być wykonywane przez certyfikowane
przedsiębiorstwa.

(6) Do czasu przyjęcia unijnych wymagań certyfikacyjnych, zgodnie z art. 5(1) oraz do
czasu wprowadzenia krajowych wymagań certyfikacyjnych (stosownie do art. 5(2) rozporządzenia (WE) nr 842/2006), osoby fizyczne lub podmioty sprawujące faktyczną kontrolę (w zrozumieniu - władające, jako operatorzy) nad technicznym działaniem poniższych typów urządzeń stacjonarnych l systemów:
• urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła,
• urządzeń zawierających rozpuszczalniki,
• systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic,
• rozdzielnic wysokiego napięcia,
• sprzętu ruchomego,
zawierających F-gazy wymienione w załączniku I do rozporządzenia powinni, na podstawie
art. 4 wymienionego rozporządzenia, zapewnić, aby odzysk F-gazów w celu ich recyklingu, regeneracji lub zniszczenia, był wykonywamy przez odpowiednio wykwalifikowany personel.
Po wejściu w życie regulacji dotyczących wymagań certyfikacyjnych osoby fizyczne lub podmioty sprawujące faktyczną kontrolę (w zrozumieniu - władające, jako operatorzy) nad technicznym działaniem wymienionych powyżej w tym punkcie urządzeń i systemów, mają zapewnić, aby odzysk F-gazów| w celu zapewnienia ich recyklingu, regeneracji lub zniszczenia, wykonywamy był przez odpowiednio certyfikowany personel.
Wyjątkiem jest sektor sprzętu ruchomego, dla którego obecne regulacje wymagają tylko odpowiednio wykwalifikowanego personelu.
Dokument pdf do pobrania ze strony MOS: http://www.mos.gov.pl/2strony_tematyczne/ochrona_powietrza/ogloszenie5-1.pdf

Komentarze

  • Zgłaszam trucicieli z Gdańska

    W komunikacie Greenpeace wyczytałem, że fabryka gdańskich fosforów GZNF emituje fluorowodór
    WIOŚ zmierzył 27mg/m3. Ponieważ dopuszczalne NDS wynosi 0.5 mg/m3, to liczę, że UE o tym trucicielu się dowie. Sądzę,że koszty leczenia nowotworów w Gdańsku są większe niż zyski ze sprzedaży nawozów, a "zaszczytne" I miejsce w Polsce i UE powinno zobligować do działań przeciw odpowiedzialnym za ten bioterroryzm!