Stały wzrost cen nośników energii jest faktem. Oczywiście ma to wpływ na koszty utrzymania gospodarstw domowych i jest bezpośrednim bodźcem do działań zwiększających efektywność energetyczna budynków: izolacji ścian, dachów, podłóg, wymiany okien, modernizacji ogrzewania.

Powoduje również działania kompleksowe i ogólnoeuropejskie idące w kierunku rozwiązań systemowych a ich podstawa są badania i opracowania przygotowywane przez różne organizacje pozarządowe, takie jak np. Ecofys.

Firma doradcza Ecofys w ciągu ostatnich kilku lat opracowała siedem nie zwykle ważnych raportów, które na podstawie faktów i ich analiz wyjaśniają, dlaczego efektywność energetyczna budynków jest tak istotna dla Europy. Pierwszy Raport Ecofys I wskazał na potencjalne oszczędności energii oraz redukcję emisji CO2 w budynkach i po raz pierwszy uzmysłowił fakt, że w budynkach marnowane jest bezpowrotnie 40% całkowitego zużycia energii. W Raporcie Ecofys VI przedstawione zostały możliwe scenariusze rozwoju cen energii i możliwych oszczędności związanych z zastosowaniem zalecanych grubości izolacji w budynkach.

Aktualnie opublikowano najnowszy Raport Ecofys VII, pt.: "Wartość współczynnika przenikania ciepła U dla lepszej efektywności energetycznej budynków " (U-Values for Better Energy Performance of Buildings, wydanie ang. 12/2007), który został przetłumaczony na język polski.

W wielu krajach wymagania odnośnie przepływu energii przez elementy budynku (ściany, dach, podłoga) wyrażane są w wartościach współczynnika przenikania ciepła U (również w Polsce) i są podstawową informacją zarówno o możliwych źródłach oszczędności jak i możliwości podwyższenia efektywności energetycznej budynku. Wnioski płynące z raportu Ecofys są jasne i czytelne. Przyjmując scenariusz stałego wzrostu cen energii, co jak widzimy staje się rzeczywistością, konieczne jest podwyższenie wymagań, co do współczynnika przenikania ciepła U a dla każdego kraju i jego specyfiki powinny być kreowane nowe zaostrzone przepisy w zakresie wymogów dotyczących ochrony cieplnej – jednym z nich jest właśnie zaostrzenie przepisów w zakresie współczynnika U dla wszystkich elementów budynku. Krajowe wymagania wartości współczynnika przenikania ciepła U – jak stwierdzają autorzy Raportu Ecofys VII – są w wielu wypadkach minimalne i nie stanowią ekonomicznego optimum.

W Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami wartości współczynnika przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych nie mogą być większe niż: U = 0,3 [W/m2K] a dla ścian zewnętrznych o budowie jednowarstwowej U = 0,5 [W/m2K]. To jednak za mało, aby zrealizować założony przez rząd program poprawy efektywności energetycznej, na który składają się: system oceny energetycznej budynków (certyfikacja energetyczna budynków), termomodernizacje w ramach Funduszu Termomodernizacyjnego oraz ogólnopolskie kampanie informacyjne. Potrzeba zmian systemowych, takich jak np. zwiększenie wymagań, co do izolacyjności ścian zewnętrznych, podłogi i dachu.

Podwyższenie wymaganego w prawie budowlanym współczynnika przenika ciepła U do wartości 0,30 [W/m2K] dla każdego rodzaju ścian zewnętrznych może spowodować znaczące zmniejszenie zapotrzebowanie na nośniki energii w każdym gospodarstwie domowym a to pozwoli nie tylko powoli uniezależniać się od rosyjskich dostawców, ale i wypełniać zobowiązania Polski płynące z Protokołu z Kioto (ograniczenie emisji CO2).

Zalecane maksymalne wartości współczynnika U, wynikające z analiz opartych na wydajności ekonomicznej i możliwych do zrealizowania celów wyznaczonych przez Protokół z Kioto są ambitniejsze również w przypadku izolacyjności cieplnej stropodachów i powinny w najbliższym czasie wpływać na krajowe, w tym również polskie wymagania.

Zgodnie bowiem z wyliczeniami, efektywna kosztowo wartość współczynnika U dla stropodachów powinna wynosić 0,20 [W/m2K]. Przyjęcie takiej wartości jako dolnej, granicznej pozwoli znacząco zwiększyć efektywność energetyczną budynku, co bezpośrednio wpłynie na koszty eksploatacji jak i pośrednio na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Obecnie w właściwych departamentach Ministerstwa Infrastruktury trwają prace przygotowujące wprowadzenie w Polsce takich wymagań, aby współczynnik przenika ciepła U dla stropodachów zbliżał się do wartości rekomendowanych w Raporcie Ecofys VII.

Raport Ecofys VII w formacie PDF znajduje się na stronie www.miwo.pl