Krakowski Oddział PZITS ma już stronę www. Zapraszamy na: www.pzits.krakow.pl

Polskie Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) jest niezależną i dobrowolną organizacją naukowo-techniczną, skupiającą osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w dziedzinach: gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, technologii wody i ścieków, ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami, balneotechniki, pralnictwa, techniki sanitarnej wsi, ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyki podziemnej oraz pokrewnych. PZITS to Stowarzyszenie proekologiczne, które w swojej działalności kładzie szczególny nacisk na rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska służących ochronie środowiska. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez organizowanie: kongresów, zjazdów, seminariów, sympozjów, konferencji naukowo-technicznych, kursów, szkoleń a także poprzez wykonywanie ekspertyz i opinii specjalistycznych. PZITS wydaje dwa ogólnopolskie czasopisma techniczne: "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja". Celem Stowarzyszenia jest: rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia wymienionych w Statucie, integracja środowiska, podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i innych osób w specjalnościach Stowarzyszenia, stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich członków. Oddział Krakowski PZITS działa na terenie miasta Krakowa i województwa małopolskiego, zrzeszając 15 kół, w tym: 13 na terenie miasta Krakowa i 2 terenowe w Nowym Sączu i Chrzanowie. W Oddziale zrzeszonych jest 431 członków (stan na 01.01.2003 roku), którzy zawodowo związani są z zakładami: gazowniczym, ciepłowniczym, wodociągowo-kanalizacyjnym, uczelniami, biurami projektów, firmami wykonawczymi. W Oddziale Krakowskim PZITS działają 3 branżowe sekcje problemowe: Wodociągowo-Kanalizacyjna i Oczyszczania Miast, Gazownictwa - Ciepłownictwa - Wentylacji i Ochrony Środowiska oraz Balneotechniki i Techniki Szpitalnictwa. Tradycją w działalności Oddziału Krakowskiego PZITS jest organizowanie każdego roku konferencji naukowo-technicznej o zasięgu krajowym bądź międzynarodowym. W konferencjach uczestniczą specjaliści - pracownicy nauki i praktycy z dziedziny gazownictwa, ciepłownictwa, gospodarki wodnej i techniki sanitarnej oraz ochrony środowiska. W ostatnich 5 latach zorganizowano takie konferencje jak: - w roku 1997 - "Bezpieczeństwo i niezawodność działania systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania"
- w roku 1998 - "Ochrona jakości i zasobów wód - zasady racjonalnej gospodarki wodą" (konferencja międzynarodowa)
- w roku 1999 - "Wentylacja i termoenergetyka w budownictwie ogólnym"
- w roku 2000 - "Ochrona jakości i zasobów wód - kultura społeczeństwa a życiodajna woda"(konferencja międzynarodowa
- w roku 2001 - "Bezpieczeństwo, niezawodność, diagnostyka urządzeń i systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych"
- w roku 2002 - "Wentylacja, klimatyzacja i energetyka cieplna w budownictwie ogólnym" (konferencji patronował serwis www.wentylacja.com.pl)
Referaty wygłoszone na konferencjach zostały wydane drukiem i są do nabycia w biurze Oddziału PZITS lub na stronie: >>> www.wentylacja.com.pl. Odwiedź www.pzits.krakow.pl Jeżeli chcesz zostać członikiem PZITS zgłoś się do: PZITS O/Kraków tel./fax 012 422 26 98 pon.-czw. 10.30 - 14.00 tel. 012 422 47 22 w.28 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28 pok. 7 e-mail: Biuro@PZITS.PL (Strona www Krakowskiego Oddziału PZITS została wykonana przez CityNet Media z Bydgoszczy)