Zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) wprowadzający sprzęt wpisany do rejestru przekazuje w terminie do końca czerwca każdego roku 0,1 % swoich przychodów z tytułu wprowadzenia sprzętu osiąganych w danym roku kalendarzowym z tytułu nie realizowania publicznych kampanii edukacyjnych.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) wprowadzający sprzęt wpisany do rejestru przekazuje w terminie do końca czerwca każdego roku 0,1 % swoich przychodów z tytułu wprowadzenia sprzętu osiąganych w danym roku kalendarzowym z tytułu nie realizowania publicznych kampanii edukacyjnych.

Kwotę należy uiszczać na następujący rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

BOŚ S.A. II/o Warszawa
43 1130 1062 0000 0109 9520 0022


Zgodnie z art. 23a ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzający sprzęt jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych może być wykonywany:
- samodzielnie
- lub za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wprowadzający sprzęt wykonujący obowiązek samodzielnie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych:
- realizuje je samodzielnie albo
- przekazuje, w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku, na następujący rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
BOŚ S.A. II/o Warszawa
43 1130 1062 0000 0109 9520 0022
co najmniej 0,1% swoich przychodów z tytułu wprowadzenia sprzętu osiąganych w danym roku kalendarzowym; poniesione wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

Zgodnie z art. 58a ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym publiczne kampanie edukacyjne oznaczają wszelkie działania mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytego sprzętu oraz wspomagające osiągnięcie wysokiego poziomu zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, w tym informowanie przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych i plakatów oraz organizowanie konkursów, konferencji i akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
www.gios.gov.pl