Centrum Klima S.A. osiągnęła po czterech kwartałach przychody w wysokości 75,8 mln zł, co oznacza wzrost o 5,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł 7,7 mln zł.


Przychody Centrum Klima S.A. za IV kwartał wzrosły o 4,2% i osiągnęły wartość 18,6 mln zł. Zysk netto spółki ukształtował się na poziomie 1,3 mln zł. Firma charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami rentowności: EBITDA w IV kwartale 2008 wyniosła 14,2%, a rentowność netto 6,8%.

Przychody Centrum Klima (w PLN)
Koncentrujemy się na dynamicznym zwiększaniu zyskowności firmy i budowaniu wartości dla naszych akcjonariuszy. Dlatego w 2009 roku zgodnie z zapowiedziami chcemy systematycznie rozbudowywać i modernizować park maszynowy, co bez wątpienia wpłynie na wzrost konkurencyjności naszej oferty. Szczególnie zależy nam na ugruntowaniu obecności za granicą, w tym celu budujemy nowy kompleks produkcyjno-logistyczny w Wieruchowie, z którego asortyment będzie kierowany głównie na eksport. Potwierdzeniem słuszności naszych planów są bez wątpienia wyniki za IV kwartał 2008. Pozytywny efekt umacniania udziału w rynku wpłynął na wzrost sprzedaży naszego asortymentu pod względem ilościowym o ponad 20% - mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima S.A.
Na wyniki IV kwartału 2008 wpływ miało przede wszystkim opóźnienie dostaw nowoczesnych maszyn oraz aprecjacja polskiej waluty i ujemne różnice kursowe. Pomimo tych niekorzystnych czynników spółka osiągnęła wysoką dynamikę wzrostu rok do roku: przychody w wysokości 105,7%, EBITDA 104%.
Przyjęta przez Centrum Klima strategia rozwoju od początku zakładała przejście na rynek regulowany GPW. Wynikało to głównie z potrzeby zwiększania płynności walorów. W związku z tym akcje spółki zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu 6 stycznia 2009 ceną o 15,49% wyższą od kwoty zamknięcia na rynku NewConnect dzień wcześniej. Centrum Klima była pierwszym w 2009 roku debiutantem na głównym parkiecie giełdy i drugą w historii firmą zmieniającą rynek notowań z NewConnect na rynek główny GPW.
Obecnie - poza Centrum Klima - na GPW nie jest notowana żadna inna spółka bezpośrednio reprezentująca sektor HVAC (ang. heating, ventilation, air-conditioning). Biorąc pod uwagę perspektywy tej branży oferta Centrum Klima jest ciekawą alternatywą dla inwestorów, w tym przede wszystkim dla inwestorów instytucjonalnych.

Centrum Klima osiągnęła w 2007 roku przychody w wysokości 71,8 mln zł, co oznacza wzrost wobec 2006 roku o 35,6%. Zysk netto wyniósł 8,1 mln zł i wzrósł o 62% wobec roku 2006.