Uniwersytet Zielonogórski, 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50, ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację i przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych w obiektach Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Dostawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów wymienionych
w art.19 ustawy o zamówieniach publicznych oraz muszą spełniać warunki o których mowa
w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego Zielona Góra, ul. Szafrana 21 bud. A-7 pok. 2, tel. 328 23 83.
Kryterium oceny ofert:
• Koszt za miesięczną konserwację i przeglądy wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych – 80%
• Stawka za jedną roboczogodzinę na prace wykraczające poza zakres konserwacji – 20%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Zielona Góra, ul. Podgórna 50 bud. A-4 pok. 10 - Kancelaria Ogólna.
Termin składania ofert:
do 24.06.2003 r. do godz. 12:00, pok. 10 bud. A-4.
Oferty zostaną otwarte w pok. 2 bud A-7 Uniwersytetu w dniu 24.06.2003 r. o godz. 1230.
Numer przetargu: RA-T-3/03/2003
Źródło informacji: www.adm.uz.zgora.pl