Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest to realizowane na skalę ogólnopolską, wiarygodne przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia działalności przedsiębiorstwa a nie tylko jej wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Zakończyła się X edycja Konkursu.
Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest to realizowane na skalę ogólnopolską, wiarygodne przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia działalności przedsiębiorstwa a nie tylko jej wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Ideą programu jest promocja zasad etyki i kultury przedsiębiorczości w biznesie, a także poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich, poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki, prowadzą działalność gospodarczą, a także zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.
W marcu br. rozpoczęła się X edycja Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". która trwała do grudnia 2007 roku. W listopadzie br. odbyło się posiedzenie Kapituły programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", na którym zapadły ostateczne decyzje o przyznaniu w tym roku nagród i certyfikatów. Oficjalne ogłoszenie wyników X edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" odbyło się w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie dnia 7 grudnia 2007 roku.
Szczerze gratulujemy firmie SEZUP CLIMA Sp. z o.o. z Piły (woj. wielkopolskie), która po raz 10 uzyskała tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play", a tym samym Platynową Statuetkę. SEZUP Clima specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych oraz automatyki i sterowania.
Zaszczytny Platynowy Laur "Przedsiębiorstwo Fair Play" przyznano w tym roku firmie DORA METAL Sp. z o.o. z Czarnkowa (woj. wielkopolskie ), produkującej specjalistyczne urządzenia gastronomiczne i meble technologiczne ze stali nierdzewnej, w tym mebli chłodniczych i okapów.
Złote Statuetki "Przedsiębiorstwo Fair Play" (5 certyfikatów i statuetek "Fair Play") otrzymały firmy ELEKTRONIKA S.A. z Gdyni (woj. pomorskie) i SPIROFLEX Sp. z o.o. z Mielca (woj. podkarpackie).
Złoty Certyfikat w tym roku otrzymały firmy, które trzykrotnie uzyskały tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play", a wśród nich Białostockia Firma "BARTOSZ" Sp.J. Bujwicki, Sobiech, Cybulko.
Wśród tegorocznych laureatów wyróżnienia "PFP" - przedsiębiorstw związanych z branżą HVACR są też (wg województw):
• województwo kujawsko-pomorskie

APEX-ELZAR Sp. z o.o., Włocławek
(Certyfikat)
• województwo małopolskie

CALDO-IZOLACJA Materiały Techniki Cieplnej Sp. z o.o., Kraków
(Certyfikat)
DELTAFAN Sp. z o.o., Brzeźnica
(Certyfikat)
Przedsiębiorstwo Instalacyjne "SAN-BUD" Sp. z o.o., Kraków
(Certyfikat)
• województwo podkarpackie

VENTOR Sp. z o.o., Dębica
(Certyfikat)
Zakłady Produkcyjno-Usługowe INSTAL-REM Sp. z o.o., Rzeszów
("Brązowy Laur")
• województwo pomorskie

FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp. J., Gdynia
(Certyfikat)
• województwo śląskie

FK KLIMAWENT Adrian Korytkowski i Filip Korytkowski, Żory
(Certyfikat)
• województwo wielkopolskie

INSTAL - KONIN Ireneusz Krygier, Konin
(Certyfikat)
Program organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" skierowany jest do firm, które:
– są nieprzeciętne,
– w swej działalności kierują się uczciwością, rzetelnością i lojalnością,
– potrafią usatysfakcjonować klientów,
– wzorowo wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec dostawców,
oraz w których:
– pracownicy to zespoły ludzi zaangażowanych, kreatywnych i zadowolonych ze swojego miejsca pracy,
– menadżerowie uważają za coś zupełnie naturalnego dzielenie się dorobkiem swych firm z innymi,
– społeczna odpowiedzialność biznesu, wrażliwość społeczna i dobroczynność mają zupełnie inne granice.
Firmy – laureaci programu mają możliwość wykorzystania wyników programu w ich działalności rynkowej, uzyskując w ten sposób dodatkowy, znaczący argument w walce konkurencyjnej. Uwiarygodnienie przedsiębiorstwa przez uczestnictwo w programie prowadzonym przez niezależne instytucje oraz poddanie się przez firmę badaniu wiarygodności i rzetelności stawia je w pozycji uprzywilejowanej we wszelkiego typu przetargach, konkursach ofertowych i reklamie. Program ma przebieg dwuetapowy, a oceny firm dokonują Komisje: Regionalne i Ogólnopolska, składające się z przedstawicieli administracji i samorządów (w tym gospodarczych), banków i instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS, organów podatkowych. Nad całością pieczę sprawuje Kapituła, w której zasiadają autorytety życia politycznego i gospodarczego.
Każdą edycję programu kończy Wielka Gala Finałowa, podczas której następuje ogłoszenie wyników. Poprzez uniwersalną wymowę logo "PFP" i rzetelność weryfikacji – program stał się pożądanym narzędziem budowania prestiżu firmy na rynku ogólnopolskim. Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest inicjatywą, stworzoną dla firm, które hołdując zasadom fair play nie wahają się poddać obiektywnej weryfikacji niezależnej instytucji. Firmy, uzyskując certyfikat rzetelności wzmacniają swój wizerunek i prestiż. "Przedsiębiorstwa Fair Play" są szeroko promowane przez organizatorów w mediach oraz w trakcie spotkań i konferencji gospodarczych.


Program "Przedsiębiorstwo Fair Play":

jest wiarygodnym realizowanym na skalę krajową przedsięwzięciem, ukierunkowanym na propagowanie zasad etyki i kultury przedsiębiorczości w biznesie;
jest przedsięwzięciem, w którym oceniany jest sposób, styl prowadzenia działalności przedsiębiorstwa – aspekt ten nie jest brany pod uwagę w programach, w których nagradza się za wyniki ekonomiczne czy jakość produktów oraz wszystkie przedsiębiorstwa, które przeszły do II etapu są poddawane szczegółowej weryfikacji w swoich siedzibach;
poprzez uniwersalną wymowę logo "Przedsiębiorstwo Fair Play" i rzetelność weryfikacji - stał się pożądanym narzędziem budowania prestiżu firmy na rynku ogólnopolskim;
do ścisłej współpracy zaangażowane są władze regionalne, samorządy gospodarcze, US, ZUS, PIP i in.
wpisuje się w działania Unii Europejskiej i cele Zintegrowanego Programu dla Małych i Średnich Firm, w którym promocja kultury przedsiębiorczości jest jednym z czterech najważniejszych zadań;
jest organizowany przez Fundację "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jest popierany przez Prezydenta RP, Premiera RP oraz Ministra Gospodarki; w wielu województwach patronat honorowy objęli przedstawiciele władz regionalnych;
ma ciekawą specyfikę, która nie jest obecna w regulaminach innych programów o charakterze gospodarczym, firmy biorące w nim udział startują na równych zasadach, niezależnie od wielkości, charakteru wytwarzanych towarów czy oferowanych usług.
Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest czytelny, i to nie tylko dla polskich partnerów, lecz również dla kontrahentów zagranicznych. Jest jasnym przesłaniem, deklaracją stosowania najwyższych standardów etycznych i rzetelności w działalności gospodarczej.
Korzyści dla firm wynikające z udziału w programie:
• Uzyskanie certyfikatu rzetelności
• Możliwość legitymowania się znakiem „PFP”
• Wzmocnienie wizerunku firmy, nobilitacja i prestiż
• Szeroka promocja (media, spotkania i wydarzenia ogólnopolskie i regionalne, biuletyny, CD, internet)
• Rekomendowanie laureatów władzom regionalnym, lokalnym, samorządowi gospodarczemu
• Nawiązanie nowych korzystnych kontaktów handlowych
• Większe zaufanie ze strony kontrahentów, uzyskanie lepszych warunków współpracy (m.in. banków, organizatorów przetargów publicznych i in.)
• Większe zaufanie ze strony klientów
• Weryfikacja stosunków w firmie przez jej zarząd
• Integracja pracowników
• Możliwość udziału w programach specjalnych skierowanych wyłącznie do laureatów PFP.
www.fairplay.pl