Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest to realizowane na skalę ogólnopolską, wiarygodne przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia działalności przedsiębiorstwa a nie tylko jej wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Zakończyła się XI edycja Konkursu.
„Przedsiębiorstwo Fair Play” –
etyka i rzetelność mogą iść w parze!

Sukces firmy jest w dużym stopniu związany z osiągniętym zyskiem, bowiem zysk jest celem
działania wszystkich firm. Przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę z faktu, że dobry
wizerunek, dobrze funkcjonujący zespół pracowników oraz sprawne zarządzanie przekładają
się bezpośrednio na wzrost wyników finansowych firmy. Dla firm, które nastawiają się na
działanie w długim okresie czasu postępowanie zgodnie z zasadami
fair play jest sprawą priorytetową. W dobie globalnej gospodarki, konieczne jest
uwzględnienie w strategii działania, potrzeb i oczekiwań nie tylko właścicieli, kadry
zarządzającej, pracowników ale również otoczenia zewnętrznego jak i całej społeczności.
Laureaci programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” są doskonałym dowodem na to, że
zachowania fair play są nie tylko dostrzegane i doceniane ale i nagradzane.
Zakończyła się XI edycja Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Jest to realizowane na
skalę ogólnopolską wiarygodne przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty
działalności firmy, uwzględniające między innymi sposób i styl prowadzenia
przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Celem
programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest promowanie etyki w działalności gospodarczej
rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach
przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władza lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej
organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną
oraz dbałości o środowisko naturalne.
Do tegorocznej, XI edycji programu zgłosiło się 798 firm z całej Polski, spośród
których 753 przeszły dwustopniową weryfikację i spełniając wymagania
regulaminowe, decyzja Kapituły Programu, uzyskały tytuł i certyfikat
„Przedsiębiorstwo Fair Play” 2008.

Spośród nagrodzonych firm Złote Certyfikaty1 otrzymały – 92 przedsiębiorstwa, Złote Statuetki³ - 103 przedsiębiorstwa, Brązowe Laury³ - 47 przedsiębiorstw, Srebrne Laury4 - 53 firmy, Złote Laury5 – 34 firmy a Platynowe Laury6 – 28 firm. W tym roku po raz drugi przyznano Platynowa Statuetkę – otrzymało ją 7 firm, uczestniczących w programie niemal od samego początku. Ponadto, 15 firm, które zdaniem Kapituły, na tle laureatów bieżącej edycji wyróżniły się szczególnymi działaniami, otrzymało Nagrodę Specjalną – Statuetkę
„Przedsiębiorstwo Fair Play” 2008
.
Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest inicjatywą, stworzoną dla firm, które hołdując
zasadom społecznej odpowiedzialności nie wahają się poddać obiektywnej weryfikacji
niezależnej instytucji. Firmy, uzyskując certyfikat rzetelności wzmacniają swój wizerunek
i prestiż
. „Przedsiębiorstwa Fair Play” są szeroko promowane przez organizatorów
w mediach oraz w trakcie spotkań i konferencji gospodarczych
.
W ciągu jedenastu dotychczas przeprowadzonych edycji przyznanych zostało
5488 certyfikatów „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Dotychczasowi laureaci programu to
wyjątkowe firmy z terenu całej Polski, rozwijające się oraz dbające o prestiż i korzystny
wizerunek firmy. „Przedsiębiorstwa Fair Play” dotrzymują podjętych zobowiązań, a
współpraca z nimi obciążona jest mniejszym niż przeciętne ryzykiem, ponieważ są firmami
zweryfikowanymi przez organizatorów programu. Miejsce w elitarnej grupie „Przedsiębiorstw
Fair Play” daje możliwość nawiązania nowych korzystnych kontaktów handlowych, a
także zwiększa zaufanie zarówno kontrahentów, jak i klientów. „Przedsiębiorstwa Fair
Play” udowadniają, że również w biznesie istnieją zasady etyczne, uczciwość i tzw.
dobre praktyki.
W marcu 2008 r. rozpoczęła się XI edycja Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". która trwała do grudnia br. Na stronie internetowej programu opublikowano dziś oficjalną listę przedsiębiorców Fair Play 2008.
Wśród firm ndzialających w sektorze HVACR tytułem, certyfikatem i statuetkami uhonorowano między innymi:
AIRTECH Paweł Wierzowiecki Poznań (Certyfikat)
DORA METAL Sp. z o.o. Czarnków (Platynowa Statuetka)
ELEKTRONIKA S.A. Gdynia (Brązowy Laur)
Firma Handlowo-Usługowa "GEO-EKO" Sanok (Złota Statuetka)
FK KLIMAWENT Adrian Korytkowski i Filip Korytkowski Spółka Jawna Żory (Certyfikat)
FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Gdynia Sp. J. (Złoty Certyfikat)
KLIMA-THERM Sp. z o.o. Warszawa (Certyfikat)
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne PANINSTAL Sławomir Lipka Warszawa (Złota Statuetka)
P.P.U. SEZUP Clima Sp. z o.o. Piła (Certyfikat)
SPIROFLEX Sp. z o.o. Mielec (Brązowy Laur)
VENTOR Sp. z o.o. Dębica (Certyfikat)
Zakłady Produkcyjno-Usługowe INSTAL-REM Sp. z o.o. Rzeszów (Srebrny Laur)
>>Zobacz listę laureatów PFP 2008
Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest czytelny nie tylko dla polskich partnerów,
lecz również dla kontrahentów zagranicznych. Jest jasnym przesłaniem, deklaracją
stosowania najwyższych standardów etycznych i rzetelności w działalności
gospodarczej.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” realizowany jest przez „Instytut Badań nad
Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, a afiliowany przy Krajowej Izbie
Gospodarczej.

Społecznie Odpowiedzialne funkcjonowanie Przedsiębiorstw

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to działanie dobrowolne,
nie obwarowane żadnymi regulacjami prawnymi. Nie można więc nakazać zachować
społecznie odpowiedzialnych, ale można a nawet należy zachęcać do takich
zachowań, przy jednoczesnym uświadamianiu przedsiębiorcom
korzyści jakie te działania mogą przynieść.
„Przedsiębiorstwa Fair Play” wiedzą, że sukces przedsiębiorstwa zależy od tego czy w
działaniach firmy zostaną uwzględnione potrzeby i dobro pracowników, partnerów
biznesowych, społeczności lokalnej, a także środowiska naturalnego. Dlatego właśnie
włączają w strategie działania swoich firm szeroko pojęte zasady Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu.
Laureaci IX edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” zapewniają ponad 116 tys. miejsc
pracy. Przeciętne zatrudnienie w „Przedsiębiorstwach Fair Play” XI edycji wynosiło 155
osoby. „Przedsiębiorstwa Fair Play” to firmy, które doskonale zdają sobie sprawę z tego, że
jednym z ważniejszych wyzwań jest stworzenie, a następnie utrzymanie pozytywnych
relacji na linii pracodawca-pracownik. Nasi laureaci nie tylko umożliwiają, ale także
finansują podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników oraz posiadają rozbudowany
system ich motywowania. Ciekawy jest fakt, że od II edycji programu, co roku obserwujemy
wzrost wynagrodzeń pracowników „Przedsiębiorstw Fair Play” w stosunku do roku
poprzedniego. Ponadto średnie miesięczne wynagrodzenie w „Przedsiębiorstwach Fair
Play” jest od wielu już lat wyższe od średniego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce. W tym roku tendencja ta utrzymała się: średnie miesięczne wynagrodzenie
w „Przedsiębiorstwach Fair Play” wyniosło 3895 tys. natomiast średnie miesięczne
wynagrodzenie w gospodarce (dane za GUS za pierwszy kwartał 2008) wyniosło 3050 tys.
Jako organizatorzy programu zwracamy szczególna uwagę na prowadzona przez naszych
laureatów działalność charytatywną i ich wrażliwość społeczną. Te elementy są jednymi
z czynników branych pod uwagę przy weryfikacji firm i decyzji o przyznaniu tytułu
i certyfikatu. Każde z „Przedsiębiorstw Fair Play” XI edycji przeznaczyło przeciętnie ponad
31 tys. na darowizny oraz prawie 18 tys. na sponsoring. Łącznie na działalność społeczną
i charytatywną laureaci tegorocznej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”,
przeznaczyli ponad 36 mln zł.
Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” od niemal 11 lat wskazuje oraz promuje dobre
przykłady prowadzenia działalności gospodarczej. Obserwujemy jednocześnie, że
mobilizuje to innych przedsiębiorców do podobnych zachowań.
Tytuł „Przedsiębiorstwo
Fair Play”, oprócz wyróżnienia, jest dla firm zobowiązaniem do stosowania zasad fair play
również w przyszłości. Jest wiele firm, które dla podkreślenia wierności tym zasadom, co
roku poddają się weryfikacji w ramach programu. Istnieją firmy, które w każdej z dotychczas
przeprowadzonych edycji uzyskały certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Wśród
tegorocznych laureatów znajdują się także firmy, które po raz pierwszy poddały się
weryfikacji – jest ich aż 170.

„Przedsiębiorstwa Fair Play” to firmy, które:

• postępują rzetelnie wobec klientów,
• ułożyły sobie współpracę z kontrahentami i nie miały zaległości w regulowaniu wobec
nich zobowiązań,
• terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec skarbu państwa,
• uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji,
• stworzyły swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy jak
i rozwojowi zawodowemu,
• aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych,
• wspierają wszelkiego rodzaju inicjatywy edukacyjne, kulturalne oraz sportowe,
• są przyjazne dla środowiska naturalnego,
• potrafią usatysfakcjonować wymagających odbiorców.
Program „Przedsiębiorstwo Fair Play”:
• jest najstarszym ogólnopolskim programem certyfikującym w obszarze etyki
biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu;
• jest jedynym przedsięwzięciem, w którym oceniany jest sposób, styl prowadzenia
działalności przedsiębiorstwa – aspekt ten nie jest brany pod uwagę w programach,
w których nagradza się za wyniki ekonomiczne czy jakość produktów;
• poprzez uniwersalną wymowę logo „Przedsiębiorstwo Fair Play” i rzetelność
weryfikacji - stał się pożądanym narzędziem budowania prestiżu firmy na rynku
ogólnopolskim;
• do ścisłej współpracy zaangażowane są władze regionalne, samorządy gospodarcze,
US, ZUS, PIP i in.;
• wpisuje się w działania Unii Europejskiej i cele Zintegrowanego Programu dla Małych
i Średnich Firm, w którym promocja kultury przedsiębiorczości jest jednym z czterech
najważniejszych zadań;
• ma ciekawą specyfikę, która nie jest obecna w regulaminach innych programów
o charakterze gospodarczym, firmy biorące w nim udział startują na równych
zasadach, niezależnie od wielkości, charakteru wytwarzanych towarów czy
oferowanych usług.

Korzyści dla firm wynikające z udziału w programie:

• Uzyskanie certyfikatu rzetelności.
• Możliwość legitymowania się znakiem „PFP”.
• Wzmocnienie wizerunku firmy, nobilitacja i prestiż.
• Szeroka promocja (media, spotkania i wydarzenia ogólnopolskie i regionalne, biuletyny, internet).
• Rekomendowanie laureatów władzom samorządowym.
• Nawiązanie nowych korzystnych kontaktów handlowych.
• Większe zaufanie ze strony kontrahentów, uzyskanie lepszych warunków
współpracy (m.in. banków, organizatorów przetargów publicznych i in.).
• Większe zaufanie ze strony klientów.
• Lepsze stosunki z US.
• Weryfikacja stosunków w firmie przez jej zarząd.
• Integracja pracowników.
• Możliwość udziału w programach specjalnych skierowanych wyłącznie do
laureatów programu.

Nagrody przyznawane w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”:

• CERTYFIKATY - dla firm, które przeszły pomyślnie I i II etap weryfikacji programu
certyfikacyjnego (o zasadach weryfikacji poniżej).
• ZŁOTE CERTYFIKATY – dla firm, które już po raz trzeci z kolei spełniły wymogi
programu.
• ZŁOTE STATUETKI – to nagrody specjalne dla firm, które pięciokrotnie uzyskały
certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
• BRĄZOWE LAURY – dla firm, które po raz szósty z kolei uzyskały tytuł
„Przedsiębiorstwo Fair Play”.
• SREBRNE LAURY – dla firm, które siedmiokrotnie zdobyły tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
• ZŁOTE LAURY – dla firm, które przez osiem kolejnych lat uzyskiwały tytuł
„Przedsiębiorstwo Fair Play”.
•PLATYNOWE LAURY – dla firm, które już po raz dziewiąty zdobyły tytuł
„Przedsiębiorstwo Fair Play”.
• PLATYNOWE STATUETKI - nagrody specjalne dla firm, które były z nami przez 10
kolejnych lat i co roku spełniały wymagania programu oraz zdobywały tytuł „Przedsiębiorstwo
Fair Play”.
• STATUETKI – dla firm, które według Kapituły i organizatorów programu, wyróżniły się szczególnie w bieżącej edycji.

Zasady weryfikacji firm:

Weryfikacja firm biorących udział w programie przebiega dwuetapowo. W I etapie
weryfikowane są informacje zawarte w ankietach, w których przedsiębiorcy szczegółowo
prezentują swoja działalność, odpowiadając na szereg pytań dotyczących m.in. relacji z
klientami, kontrahentami, pracownikami i społecznością lokalną. Firmy są również proszone
o przedstawienie stosownej dokumentacji dowodzącej m.in. terminowości wywiązywania się
z podjętych zobowiązań. W II etapie odpowiednio przygotowani merytorycznie audytorzy
przeprowadzają audyty certyfikacyjne w firmach. Weryfikacja firm prowadzona jest również w
oparciu o współprace z: urzędami wojewódzkimi, marszałkowskimi, urzędami pracy,
bankami, organizacjami przedsiębiorców, US, ZUS oraz inspekcja pracy. Dodatkowym
elementem weryfikacji jest badanie klientów i kontrahentów firm. Suma przyznanych przez
audytorów, klientów i kontrahentów ocen decyduje o rekomendacji przedsiębiorstwa do tytułu
i certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
W XI edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” największą grupę stanowią firmy
usługowe (53%), najmniejsza – firmy handlowe (17%). Najliczniejsza grupę w tegorocznej edycji stanowią firmy działające w branży: budownictwo ogólne, roboty budowlane, usługi developerskie (98 firm) duża liczba firm, laureatów XI edycji programu działa w branży: metale, maszyny i urządzenia – aż 72 firmy. Najmniejszą liczbę firm stanowią laureaci działający w barnżach: ubezpieczenia, sport i rozrywka oraz geodezja i kartografia;
szczegóły – w tabeli.

W tegorocznej edycji programu najwięcej firm – laureatów XI edycji pochodzi
z województw: śląskiego (127 firm), wielkopolskiego (110 firm) i łódzkiego (77 firm)
;
najmniej – pochodzi z województw zachodniopomorskiego (13 firm), świętokrzyskiego
(7 firm) oraz warmińsko-mazurskiego (4 firmy).

Gala Finałowa XI edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości "Przedsiebiorstwo Fair Play" odbędzie się dzisiaj tj. 5 grudnia 2008 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Złota Księga „Przedsiębiorstw Fair Play" 2008.

Na stronie www.fairplay.pl powstała interaktywna baza wszystkich pozytywnie zweryfikowanych firm w XI edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play". Pozwala ona w prosty i szybki sposób odnaleźć potencjalnych kontrahentów, którzy spełniając wszystkie wymogi regulaminowe wykazali, że w rzetelny, odpowiedzialny i uczciwy sposób realizują swoją politykę prowadzenia biznesu, a tym samym którym zasady fair play towarzyszą w codziennych kontaktach ze swoimi klientami i dostawcami. Zobacz Złotą Księgę „Przedsiębiorstw Fair Play" 2008.

1Złote Certyfikaty przyznawane są firmom, które przez 3 kolejne lata uzyskały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
³Złote Statuetki przyznawane są firmom, które przez 5 kolejnych lat uzyskały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
³Brazowe Laury przyznawane są firmom, które przez 6 kolejnych lat uzyskały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
4Srebrne Laury przyznawane są firmom, które przez 7 kolejnych lat uzyskały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
5Złote Laury przyznawane są firmom, które przez 8 kolejnych lat uzyskały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
6Platynowe Laury przyznawane firmom, które przez 9 kolejnych lat uzyskały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”.