Firma Smay, prócz okrągłych, oferuje teraz prostokątne wersje regulatorów VAV.

Regulatory przepływu służą do automatycznej regulacji strumienia przepływającego przez kanały powietrza wentylacyjnego zarówno w części nawiewnej jak i wywiewnej instalacji. Poprzez zmianę wydatku powietrza umożliwiają stworzenie indywidualnego klimatu dla każdego z pomieszczeń w budynku, uwzględniając występowanie nierównomiernych obciążeń w tych pomieszczeniach, zależnych od ilości osób znajdujących się w pomieszczeniu, a także od zmiennych czynników zewnętrznych takich jak: zyski ciepła przez przegrody nieprzezroczyste i przezroczyste pomieszczenia w wyniku nasłonecznienia.


Zasada działania opiera się na pomiarze strumienia powietrza przepływającego przez regulator. Pomiar ten odbywa się za pomocą sond pomiarowych (4 pary) usytuowanych po obu stronach elementu spiętrzającego w postaci kryzy pomiarowej. Podczas przepływu powietrza przez element pomiarowy po obu jego stronach powstaje różnica ciśnień, zależna od wielkości przepływu. Wielkość ta mierzona jest za pomocą czujnika ciśnień. Wartości te zostają w regulatorze porównane z wielkością zadaną. Jeżeli wartość mierzona jest różna od wielkości zadanej siłownik przesłony regulacyjnej ustawia ją w takie położenie, aby nie występowała różnica pomiędzy wartością mierzoną a zadaną.
Obudowa oraz przesłona przepustnicy regulacyjnej wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Lamele wielopłaszczyznowej przepustnicy wyposażone są w uszczelnienie igielitowe, dzięki któremu uzyskuje się szczelność przy całkowitym zamknięciu przegrody. Elementy napędu przepustnicy wykonane są z tworzywa sztucznego. Kryza pomiarowa wykonana jest z blachy ocynkowanej, po obu jej stronach wbudowane są króćce do pomiaru ciśnienia.
Układ regulacyjno-napędowy regulatora przepływu stanowi dynamiczny czujnik ciśnienia, pozycjoner i napęd przepustnicy jako zwarta jednostka o symbolu: BELIMO NMV-D2M-SMAY.
Szczegóły: BELIMO NMV-D2M-SMAY