Redakcji serwisu epbd.pl udało się dotrzeć do kompletu projektów rozporządzeń, w tym ważnego rozporządzenia o metodologii sporządzania świadectwa energetycznego budynków, które tworzone było przez ministerstwo od stycznia 2008 roku.


Mimo publicznych zapewnień ministra Dziekońskiego podczas czerwcowego spotkania z dziennikarzami, że w lipcu 2008 rozporządzenia pojawią się w Monitorze, aż do zdecydowanych kroków
Komisji Infrastruktury, trudno było uzyskać wyjaśnienia co stało
na przeszkodzie opublikowania tyvh projektów. Szczególnie takie działania
niezrozumiałe były w perspektywie konieczności przeprowadzenia wielu
szkoleń przygotowujących do egzaminu uprawniającego do wykonywania
zawodu audytora w myśl zapisów zawartych w Ustawie Prawo budowlane z 19
września 2007 roku.
We wtorek, 23 września br., do uzgodnień międzyresortowych trafiły trzy rozporządzenia a zakończenie tych konsultacji upływa z dniem 29 września.
Teksty rozporządzeń dotyczące świadectw energetycznych budynków oraz wersja
graficzna nowych świadectw, pozyskane ze strony http://audytor.epbd.pl/index.php?kat=1&page=135
Projekty rozporządzeń oraz wzory świadectw:
Projekt rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej
Projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Projekt rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Wzory świadectw
Wzór świadectwa energetycznego budynku mieszkalnego

Wzór świadectwa energetycznego budynku niemieszkalnego

Wzór świadectwa energetycznego lokalu mieszkalnego

Wzór świadectwa energetycznego dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową