Konkurs dla projektantów PROJEKTUJ Z EUROHEAT


EUROHEAT zaprasza projektantów i zespoły projektowe do udziału w konkursie.
Do konkursu Projektuj z Euroheat można zgłaszać projekty systemów grzewczo-wentylacyjnych, opartych na urządzeniach firmy EUROHEAT, wykonane od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. Zgłoszenia na konkurs należy nadsyłać do 8 stycznia 2010 roku.
Dla 10 uczestników, którzy osiągną najlepsze wyniki w konkursie organizator przewiduje 10
nagród podstawowych - zaproszenie do udziału w spotkaniu integracyjnym.
Dodatkowo za zajęcie pierwszych trzech miejsc Euroheat przyzna następujące nagrody: aparat
telefoniczny IPhone 3G
firmy Apple lub Monitor Flex Scan S2202W firmy Eizo.
Przyznanie nagród nastąpi do 10 lutego 2010 roku.

Poza nagrodami głównymi przewidziano:
- przyznanie nagrody niespodzianki o wartości min. 1000 pln netto w drodze quizu wiedzy
przeprowadzonego wśród uczestników każdego regionalnego spotkania integracyjnego
- przyznanie jednej głównej nagrody krajowej (MacBooka firmy Apple) w drodze quizu
wiedzy wśród wszystkich uczestników wszystkich spotkań integracyjnych.
Regulamin konkursu


REGULAMIN KONKURSU
organizowanego przez
EUROHEAT Sp. z o.o.
pod nazwą
„PROJEKTUJ Z EUROHEAT”
1. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs dla projektantów instalacji
grzewczo – wentylacyjnych pod nazwą PROJEKTUJ Z EUROHEAT zwany dalej konkursem.
§2
Konkurs ma na celu wyróżnianie i promowanie tych projektantów, których projekty systemów
ogrzewania nadmuchowego oraz systemów wentylacyjnych uwzględniają montaż urządzeń
firmy EUROHEAT.
§3
Głównym organizatorem Konkursu „Projektuj z Euroheat” zwanego dalej Konkursem jest
Euroheat Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Łużycka 6B, 81-537 Gdynia, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000171202, zwana dalej Organizatorem.
§4
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. UCZESTNICY KONKURSU
§6
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca uprawnienia projektowe.
W konkursie może brać udział zespół projektowy, wówczas w formularzu zgłoszeniowym
należy podać reprezentanta zespołu.
Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora jak również członkowie ich
rodzin oraz osoby najbliższe.
3. WARUNKI KONKURSU
§7
Tekst regulaminu Konkursu dostępny będzie do wglądu przez cały czas jego trwania w
siedzibie EUROHEAT Sp. z o.o. przy ul. Łużycka 6B, 81-537 Gdynia oraz na stronie
internetowej www.euroheat.pl
§8
Konkurs będzie trwał od 15 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Konkursem objęte
są wszystkie projekty powstałe od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.
§9
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
1) przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie
www.euroheat.pl)
2) przesłanie kopi strony tytułowej projektu
3) przesłanie szkicu lub części opisowej projektu
4) spełnienie przez projekt poniższych kryteriów:
- Projekt powinien zostać wykonany na zlecenie inwestora w terminie między 1 stycznia
2009 r. a 31 grudnia 2009 r.
- Projekt powinien uwzględniać min. 1 urządzenie grzewczo – wentylacyjne lub kurtynę
firmy EUROHEAT. Urządzenia mogą być elementem większego systemu grzewczo –
wentylacyjnego.
- Jeden projekt może dotyczyć tylko jednej inwestycji.
§10
Wszystkie wymienione dokumenty w §9 powinny zostać przesłane pocztą (decyduje data
stempla pocztowego), pocztą elektroniczną lub faksem do dnia 8 stycznia 2010 r. na adres:
EUROHEAT Sp. z o.o.
Dział Marketingu
ul. Łużycka 6B
81-537 Gdynia
lub
fax +48 (58) 774 07 20
lub
e-mail: poland@euroheatgroup.com
z dopiskiem „KONKURS PROJEKTUJ Z EUROHEAT”
§11
Harmonogram konkursu:
- konkurs trwa od 15 sierpnia 2009 do 31 grudnia 2009 (§8)
- zgłoszenia na konkurs należy nadsyłać do 08 stycznia 2010 (§10)
- wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi do 31 stycznia 2010
- poinformowanie zwycięzców i przyznanie nagród nastąpi do 10 lutego 2010.
- przyznanie nagród nastąpi do 10 lutego 2010.
§12
Uczestnik konkursu może przesłać nieograniczoną liczba zgłoszeń pod warunkiem
spełnienia przez nie kryteriów wymienionych w §9.
§13
Ze względów organizacyjnych zgłoszenia niepełne, lub przesłane po terminie nie będą
rozpatrywane.
4. NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
§14
Organizator nagrodzi 10 uczestników w każdym z 8 regionów, którzy uzyskali najlepsze
wyniki liczone według zasad ujętych w §16. Wykaz regionów znajduje się w załączniku
graficznym nr 1.
Dla 10 uczestników, którzy osiągną najlepsze wyniki w konkursie organizator przewiduje 10
nagród podstawowych - zaproszenie do udziału w spotkaniu integracyjnym.
Dodatkowo za zajęcie pierwszych trzech miejsc Organizator przewiduje nagrody: aparat
telefoniczny IPhone 3G firmy Apple lub Monitor Flex Scan S2202W firmy Eizo.
Uczestnik poinformuje Organizatora o wyborze nagrody w formie pisemnej.
Zgłoszenie nagrody powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną lub faksem w terminie
do 5 dni roboczych od momentu, gdy zostanie poinformowany przez Organizatora o
zwycięstwie w konkursie na adres:
EUROHEAT Sp. z o.o.
Dział Marketingu
ul. Łużycka 6B
81-537 Gdynia
lub
fax +48 (58) 774 07 20
lub
e-mail: poland@euroheatgroup.com
z dopiskiem „KONKURS PROJEKTUJ Z EUROHEAT”
Nagrody za miejsca 1,2 i 3 zostaną wręczone podczas regionalnego spotkania
integracyjnego.
§15
Poza nagrodami głównymi Organizator przewiduje:
- przyznanie nagrody niespodzianki o wartości min. 1000 pln netto w drodze quizu wiedzy
przeprowadzonego wśród uczestników każdego regionalnego spotkania integracyjnego
- przyznanie jednej głównej nagrody krajowej (MacBooka firmy Apple) w drodze quizu
wiedzy wśród wszystkich uczestników wszystkich spotkań integracyjnych.
§16
O przyznaniu nagród decyduje liczba zgłoszeń projektowych oraz liczba uwzględnionych
urządzeń firmy Euroheat w zgłoszeniach, przy czym wynik uczestnika liczony jest według
poniższej reguły:
liczba zgłoszeń x 0,6 + liczba urządzeń x 0,4
W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników w tym samym regionie uzyskają taki sam
wynik w konkursie, o zajęciu wyższego miejsca w konkursie decyduje łączna liczba urządzeń
w projektach danego uczestnika.
§17
Konkursem objęte są urządzenia firmy Euroheat:
a) Volcano VR1
b) Volcano VR2
c) Defender XW
d) Defender XE
§18
Osoby nagrodzone prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek wykazać wartość
nagrody w przychodach z działalności gospodarczej.
Jeżeli osobą nagrodzoną jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej,
Organizator powiększy wartość nagrody o taką kwotę pieniężną, która pokryje kwotę podatku
dochodowego od osób fizycznych pobieraną przez organizatora jako płatnika tego podatku.
Warunkiem odbioru nagrody przez osobę nagrodzoną będzie złożenie oświadczenia o
prowadzeniu działalności gospodarczej lub podanie danych niezbędnych do dokonania
rozliczenia podatkowego. W przypadku gdy nagrodzony zostanie zespół projektowy, jego
reprezentant w terminie 7 dni od zawiadomienia o wygranej wskaże osobę, która otrzyma
nagrodę.
§19
Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia którejkolwiek z nagród wskazanych w
niniejszym regulaminie, w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od organizatora,
dostarczenie tych nagród nie będzie możliwe. Nagrody zastępcze będą w miarę możliwości
podobnego typu i wartości co nagrody przewidziane w niniejszym regulaminie.
§20
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego
regulaminu.
5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
§21
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani
do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego, chyba że organizator wyrazi na
to zgodę, w formie pisemnej.
§22
Wszelkie reklamacje z tytułu Konkursu, mogą być składane na adres organizatora wskazany
w §10 niniejszego regulaminu, na piśmie, przez cały czas trwania Konkursu, ale nie później
niż w terminie do dnia 15 stycznia 2010 r.
§23
Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres organizatora, wskazany w
§10 niniejszego regulaminu.
§24
Organizator, w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i
pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
§25
Wszelkie ewentualne spory związane z niniejszym Konkursem Strony będą się starały
rozstrzygnąć w sposób polubowny. W przypadku gdyby nie doszło do polubownego
rozwiązania sporu, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.
6. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU
§26
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające
wzięcie udziału Uczestnikom w Konkursie, a w szczególności za wadliwe działania poczty.
§27
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych przez Uczestnika.
§28
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie nie
naruszających podstawowych zasad Konkursu.
§29
Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje warunki niniejszego regulaminu.