Komentarz Ministerstwa Środowiska RP do projektu ustawy o zmianie ustawy "Prawo Ochrony Środowiska".

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 2001 roku określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju.

Wprowadzenie zmian w ustawie z 2001 roku wynika z potrzeby spełnienia międzynarodowych zobowiązań wskazanych w Porozumieniu Kopenhaskim zawartym w Danii 18 grudnia 2009 roku podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Zgodnie z postanowieniami w/w porozumienia kraje rozwinięte są donorami finansowej pomocy klimatycznej „Fast start financing”, natomiast kraje rozwijające się są biorcami tej pomocy. Należy zapewnić odpowiednią równowagę w procesie finansowego wsparcia przedsięwzięć służących redukcji emisji gazów cieplarnianych z przedsięwzięciami służącymi adaptacji do zmian klimatu. W przypadku przedsięwzięć adaptacyjnych priorytet powinny mieć działania na rzecz krajów najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu, w tym krajów najmniej rozwiniętych, małych rozwijających się krajów wyspiarskich oraz działania w Afryce.

Unia Europejska zobowiązała się do zapewnienia w ramach środków na FSF kwoty 2,4 mld EUR rocznie w latach 2010-2012, czyli w sumie 7,2 mld EUR.

Projekt znajduje się obecnie w uzgodnieniach międzyresortowych.

Projekt ustawy daje możliwość przeznaczenia (za zgodą Ministra Środowiska) środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wspieranie realizowanych zagranicą projektów i inwestycji dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Środki NFOŚiGW można będzie (zgodnie z projektem):

1) Przeznaczyć na pomoc państwom rozwijającym się, które nie są wymienione w załączniku I do ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – na projekty i inwestycje z zakresu ograniczania lub unikania emisji gazów cieplarnianych, pochłaniania lub sekwestracji dwutlenku węgla i adaptacji do zmian klimatu; obecnie w załączniku I znajdują się: Australia, Austria, Białoruś, Belgia, Bułgaria, Kanada, Czechosłowacja, Dania, Wspólnota Europejska, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Japonia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Federacja Rosyjska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii i Stany Zjednoczone Ameryki.

2) Wpłacać instytucjom międzynarodowym, które zapewniają funkcjonowanie mechanizmów finansowych Konwencji klimatycznej. Wpłaty te będzie można dokonywać m.in. na rzecz Funduszu Adaptacyjnego i Zielonego Funduszu – na działania m.in. w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych, pochłaniania lub sekwestracji CO2, wzmocnienia instytucjonalnego, adaptacji do zmian klimatu w krajach rozwijających się.

Projekt może przyczynić się do zwiększenia efektywności transferu polskich technologii środowiskowych do krajów rozwijających się. Ma służyć promowaniu zasady zrównoważonego rozwoju w krajach rozwijających się, a także rozwojowi gospodarczemu i poprawie warunków życia w tych krajach.

Zgodnie z Porozumieniem Kopenhaskim w latach 2010 2012 kraje rozwinięte mają wspólnie zapewnić nowe i dodatkowe finansowanie „Fast start financing” w wysokości do 30 miliardów USD z przeznaczeniem na działania w zakresie adaptacji, mitygacji, redukcji emisji wylesiania i degradacji lasów (REDD+) , a także wzmocnienia instytucjonalnego oraz transferu technologii w krajach rozwijających się.
W Polsce przekazywanie środków będzie się odbywać w trybie zgodnym z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.Źródło: Ministerstwo Środowiska