Komisja Europejska przedstawiła Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, których celem jest umożliwienie swobodnego obrotu wyrobami budowlanymi i ich użytkowania na rynku wewnętrznym.


Celem przedłożonego przez Komisję Europejską wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych jest:
• uczynienie przepisów prawa unijnego mniej uciążliwymi, łatwiejszymi w stosowaniu, a zatem bardziej skutecznymi, przy poszanowaniu dalekosiężnych celów polityki UE;
• zapewnienie wiarygodności danych dotyczących właściwości użytkowych wyrobów budowlanych;
• zapewnienie zgodności przepisów w zakresie swobodnego przepływu wyrobów budowlanych z wieloma dziedzinami polityki Wspólnoty, w tym strategią lizbońską oraz dążeniem do prostszego i lepiej stanowionego prawa.
Opracowanie przedmiotowego wniosku poprzedziły przeprowadzone przez Komisję Europejską szeroko zakrojone konsultacje publiczne z zainteresowanymi stronami (tzn. przemysłem, organami administracji publicznej, notyfikowanymi jednostkami, zapleczem naukowo-badawczym budownictwa), które pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:
• istnieje pilna potrzeba zharmonizowania ram prawnych, ponieważ stosowanie zasady wzajemnego uznawania uznaje się za niewystarczające dla spełnienia swobodnego obrotu wyrobami budowlanymi i ich stosowania;
• istnieje konieczność wprowadzenia większej przejrzystości w odniesieniu do podstawowych elementów dyrektywy 89/106/EWG (DWB), w tym do ogólnej koncepcji opartej na właściwościach użytkowych, w odróżnieniu do koncepcji normatywnej, zawartości i statusu (obligatoryjnego lub dobrowolnego) oznakowania CE, uznawania wiarygodności oznakowania CE przez władze krajowe oraz użytkowników wyrobów budowlanych oraz roli jaką odgrywają normy i europejskie aprobaty techniczne;
• istnieje potrzeba uproszczenia systemów atestacji zgodności wyrobów budowlanych poprzez zmniejszenie ich liczby;
• istnieją obawy co do skutków DWB dla małych i średnich przedsiębiorstw; należy odpowiednio traktować wyroby produkowane nieseryjnie (tzn. jednostkowo);
• istnieje potrzeba zwiększenia wiarygodności całego systemu, w szczególności poprzez uściślenie kryteriów wyznaczania i notyfikowania jednostek biorących udział w atestacji zgodności wyrobów budowlanych oraz poprawę koordynacji nadzoru rynkowego nad tymi wyrobami.
Projekt przedmiotowego rozporządzenia zawiera wiele elementów, które w sposób istotny mogą przyczynić się do uporządkowania rynku wyrobów budowlanych w UE. Należy do nich zdefiniowanie obowiązków wszystkich uczestników w łańcuchu dostaw wyrobów budowlanych, z uwzględnieniem roli dystrybutora i importera. Istotne jest również zapewnienie w projekcie jednoznaczności wymagań dotyczących identyfikacji i odtwarzalności wyrobu.
Konsultacje wniosku prowadzone są od 18 maja 2008r w Grupie Roboczej ds. Harmonizacji Technicznej Rady, z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej (Cion), delegacji państw członkowskich (MS), pod przewodnictwem przedstawiciela aktualnej Prezydencji.
Ewentualne uwagi do wniosku należy kierować do Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki na adres e-mailowy: mkorus@mi.gov.pl w terminie do 5 grudnia 2008 r.
Zobacz:
- Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (w języku polskim)
- Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych wraz z uwagami państw członkowskich zgłoszonymi do dnia 6.11.2008 roku (w języku angielskim)
- Stanowisko Polski do wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
Źródło: http://www.mi.gov.pl/2-492c1625c7775-1789808-p_1.htm