17 maja 2010 r. konsorcjum PV Legal uruchomiło internetową bazę danych zawierającą szczegółowe dane ilościowe i jakościowe dotyczące rozwoju projektów fotowoltaicznych (PV) oraz barier administracyjnych utrudniających ich wdrażanie w 12 krajach Unii Europejskiej.

Projekt PV LEGAL - internetowa baza danych projektów fotowoltaicznych
PV LEGAL
Projekt PV LEGAL to inicjatywa współfinansowana ze środków programu Intelligent Energy Europe Komisji Europejskiej. Opublikowano wyniki trwających pół roku badań w 12 krajach Unii Europejskiej mających na celu dostarczenie dokładnych danych nt. wszystkich kroków oraz kosztów związanych z administracyjnymi oraz prawnymi procedurami uruchomienia systemów fotowoltaicznych w każdym z tych krajów.
Jak podkreślają uczestnicy konsorcjum, mimo że większość krajów Unii Europejskiej dostrzega potencjał fotowoltaiki i wdraża instrumenty wspierające jej rozwój, nadal istnieją bariery biurokratyczne, bez usunięcia których pełny rozwój sektora PV w poszczególnych krajach nie będzie możliwy.
W każdym z krajów badania dotyczyły niezbędnych procedur towarzyszących instalacji systemów PV w trzech głównych segmentach rynku; małe systemy zainstalowane na budynkach mieszkalnych; małe i średniej wielkości systemy na budynkach przeznaczonych do działalności gospodarczej oraz średnie i duże instalacje naziemne. Dla każdego segmentu szczegółowo opisano proces rozwoju projektu wraz z informacja o czasie trwania, czasie oczekiwania oraz kosztach prawno-administracyjnych.
Według intencji konsorcjum baza PV LEGAL ma być kompletnym narzędziem, które pozwala zarówno podmiotom rynkowym, jak i decydentom, zdobyć szczegółowa wiedzę nt. bieżącej sytuacji oraz przedstawiać najlepsze praktyki w tym zakresie.
Następnym, zapowiadanym przez konsorcjum krokiem, będzie przedstawienie przez partnerów projektu rekomendacji skierowanych do decydentów oraz operatorów sieci na głównych europejskich rynkach PV za pomocą dokumentów doradczych oraz na forach narodowych.

Zobacz stronę programu PV LEGAL: www.pvlegal.eu