Na potrzeby przedsiębiorców, którzy chcą stosować najnowsze rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej w budynkach, Fundacja Poszanowania Energii przygotowała projekt NOWY EKSPERT - narzędzie, które pozwala, bez ponoszenia kosztów własnych, na rozwój przedsiębiorstwa i poszerzenie jego działalności.

Projekt NOWY EKSPERT
Wzrost świadomości w gospodarowaniu energią w budynkach sprawia, że inwestorzy już na etapie projektowania budynku realnie obniżają jego przyszłe koszty eksploatacji. W budynkach istniejących, zarządcy nieruchomości przeprowadzają cykliczne modernizacje podnoszące efektywność energetyczną. Z kolei, indywidualni inwestorzy coraz częściej zgłaszają się do architektów po projekty domów pasywnych i niskoenergetycznych.

W praktyce oznacza to, że aby sprostać wymaganiom rynku, eksperci zajmujący się doradztwem energetycznym - architekci i projektanci, zarządcy nieruchomości oraz doradcy energetyczni, muszą prawidłowo i precyzyjnie szacować parametry informujące o izolacyjności cieplnej przegród budynku, oceniać parametry urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, czy prognozować koszty zużycia ciepła i wody. Do tego, wprowadzać do powszechnego użycia energię odnawialną, czy realizować inwestycje pasywne.

Nowy ExpertNa potrzeby przedsiębiorców, którzy chcą stosować najnowsze rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej w budynkach, FUNDACJA POSZANOWANIA ENERGII przygotowała projekt NOWYlEKSPERT – narzędzie, które pozwala, bez ponoszenia kosztów własnych, na rozwój przedsiębiorstwa i poszerzenie jego działalności. Przekazywana podczas spotkań z konsultantami i ekspertami wiedza technologiczna i organizacyjna - pakiet know-how, dają możliwość wdrożenia nowych technologii dla danego przedsiębiorcy oraz wprowadzenie nowych lub znacząco ulepszonych usług.

Nowy Ekspert to autorki projekt zespołu Fundacji Poszanowania Energii. Nowy Ekspert to szansa rozwoju przedsiębiorstwa przez poszerzenie jego działalności. Pozwala na to przekazywana podczas programu wiedza - pakiet know-how oraz indywidualne spotkania z konsultantami mające na celu wybór odpowiedniej technologii dla danego przedsiębiorcy. Projekt nowy ekspert współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Udział w programie jest bezpłatny.

O projekcie

Projekt „Nowe usługi proinnowacyjne w doradztwie energetycznym dotyczącym budynków” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.2. „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

Celem projektu jest opracowanie, wdrożenie i świadczenie przez Fundację Poszanowania Energii zakresu usług proinnowacyjnych dla firm z całego kraju w dziedzinie problemów energooszczędności w projektowanych, budowanych i użytkowanych budynkach.

Grupę odbiorców stanowią przedsiębiorcy prowadzący działalność usługową w jednym z trzech obszarów związanych z zapewnianiem efektywności energetycznej budynków:

■ doradztwa energetycznego, w tym sporządzania audytów energetycznych oraz świadectw energetycznych budynków;
■ projektowania budynków oraz instalacji użytkowych w budynkach;
■ zarządzania nieruchomościami w okresie ich eksploatacji.

Główne etapy projektu:

■ przeprowadzenie pogłębionych badań ilościowych i jakościowych dotyczących zapotrzebowania na usługi objęte projektem;
■ opracowanie narzędzi i materiałów niezbędnych w procesie świadczenia usługi;
■ realizacja zgłoszeń przedsiębiorców do projektu oraz świadczenie usług - z projektu może skorzystać 280 przedsiębiorców;
■ stworzenie ośrodka współpracy i wspierania usług innowacyjnych doradztwa energetycznego w ramach organizacyjnych Fundacji Poszanowania Energii;
■ monitoring i ewaluacja świadczonych usług -w trakcie realizacji oraz po ich zakończeniu;
■ audyt finansowy oraz zamknięcie rzeczowe i finansowe projektu.

Budżet projektu: 6 345 905 PLN, z tego dofinansowanie EFRR 6 107 800 PLN

Okres realizacji projektu: 01.03.2009 r. – 31.12.2013 r.


Źródło: Fundacja Poszanowania Energii