27 maja ruszył program Rosenberg Klima Polska, skierowany do projektantów.

Program dla projektantów
27 maja 2010 roku ruszyła III edycja Programu dla Projektantów "Projektuj z Rosenberg". Od tej daty Rosenberg Klima Polska Sp. z o.o. przyznaje nagrody zarejestrowanym w Programie uczestnikom za każdy projekt, w którym przewidziano zastosowanie urządzeń i akcesoriów z oferty Rosenberg.

Organizator przygotował atrakcyjne nagrody (w tym: narzędzie wielofunkcyjne, odtwarzacz multimedialny, pamięć USB typu "flash" 8GB, nawigację GPS z mapą Polski, oficjalną piłkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej Adidas Jabulani) oraz nagrody specjalne: 5 wycieczek do fabryki AUDI w Neckarsulm!

Od 20 lat w zakładzie Audi w Neckarsulm produkowane są samochody klasy luksusowej. Przez te lata z linii produkcyjnych zjechało ponad 250.000 Audi V8 i Audi A8. Dzięki innowacyjnym technologiom i ekskluzywnemu wyposażeniu samochodów zakład ten zdobył kompetencje nieporównywalne z żadnym innym zakładem na świecie.Warto projektować z Rosenberg - Zarejestruj się w Programie "Projektuj z Rosenberg"


PROJEKTUJ Z ROSENBERG - REGULAMIN treść regulaminu

§1 Wstęp
1.Regulamin niniejszy określa zasady przystąpienia oraz prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w programie lojalnościowym Organizatora – sprzedaży premiowej

§2 Definicje
1.Organizator - Rosenberg Klima Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Starym k./W-wy przy al. Krakowskiej 90 A, 05-090 Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 211166, NIP 534-322-60-540.
2.Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w dniu przystąpienia do Programu spełnia łącznie następujące warunki:
a.posiada pełną zdolność do czynności prawnych
b.zajmuje się projektowaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
c.posiada miejsce stałego zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
3.Program Projektuj z Rosenberg, Program- ustalone w niniejszym Regulaminie oraz w Katalogu Nagród zasady sprzedaży premiowej, polegającej na przyznawaniu świadczeń na rzecz Uczestników, w związku z wykonaniem projektów z zastosowaniem produktów z oferty Organizatora. Rodzaj oraz termin uzyskania świadczeń uzależniony jest od ilości uzyskanych przez Uczestników Róż.
4.Róża - punkty przyznawane przez Organizatora Uczestnikom po spełnieniu warunków określonych w Programie.
5.Katalog Nagród - lista Nagród i Nagród Specjalnych oferowanych zgodnie z zasadami Regulaminu, zawierająca m. in. dane dotyczące poszczególnych nagród. Jest dostępna na stronie internetowej http://rosenberg.pl, albo w innej formie oraz w siedzibie Organizatora.
6.Nagroda - świadczenie na rzecz Uczestnika oferowane w ramach Programu za każdy przyjęty do Programu projekt.Odbiór Nagrody przysługuje osobie uprawnionej, wymienionej w Formularzu Zgłoszeniowym.
7.Nagroda Specjalna - świadczenie na rzecz pięciu Uczestników z największą ilością zgromadzonych Róż oferowane w ramach Programu. Odbiór Nagrody Specjalnej przysługuje osobie uprawnionej, wymienionej w Formularzu Zgłoszeniowym.
8.Formularz Zgłoszeniowy - formularz wypełniony przez Uczestnika w czasie rejestracji na stronie ogranizatora pod adresem http://rosenberg.com.pl/index-pl.php?pokaz=projektant_rejestracja
9.Konto - miejsce ewidencji Róż Uczestnika. Róże ewidencjonowane będą na rzecz Uczestników w formie elektronicznej a Organizator, poza wypadkami szczególnie uzasadnionymi, nie będzie wydawał żadnych dokumentów potwierdzających ilość zebranych Róż, czy to w formie tradycyjnej, czy też na innych nośnikach informacji.

§3 Przystąpienie do Programu
1.Uczestnik może przystąpić do Programu poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.
2.Korzystając z Programu oraz ubiegając się o Nagrodę i Nagrodę Specjalną Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z zasadami i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3.Uczestnik rejestrowany jest w Programie poprzez zapis w systemie informatycznym PROGRAM_LOJALNOŚCIOWY (zwanym dalej „Systemem Informatycznym”) obsługującym Program, dostępnym dla Uczestnika poprzez stronę internetową http://rosenberg.pl. Po rejestracji dla Uczestnika zakładane jest Konto. O fakcie zarejestrowania w Programie Uczestnik zostaje powiadomiony telefonicznie, e-mailem lub sms-em.

§4 Istota Programu i Przyznawanie Róż
1.Program obejmuje pełen asortyment z oferty handlowej Organizatora
2.Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego lub bezterminowego wyłączenia wybranych grup asortymentowych z Programu. Informacja o wyłączonych z Programu grupach produktów dostępna będzie na stronie internetowej www.rosenberg.pl oraz u Inżynierów Sprzedaży Organizatora.
3.Organizator przyznaje i ewidencjonuje Róże na Koncie Uczestnika, co oznacza, że zwiększa ilość Róż na Koncie stosownie do czynności podjętych przez Uczestnika zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
4.Organizator za każdy nowo wpisany projekt przyznaje 5 Róż, kolejne Róże naliczane są według wartości produktów Organizatora zastosowanych do danego projektu w przeliczeniu: (wartość produktu w EUR)/1000. Róże są naliczane jako wartości całkowite, zaokrąglane do najbliższej wartości.
5.Każdy Uczestnik może sprawdzić liczbę zgromadzonych przez siebie Róż w dowolnym czasie, logując się w systemie informatycznym obsługującym Program.
6.Na wniosek Uczestnika każdorazowo Organizator może udzielić informacji, ile Róż zostało zarejestrowanych na Koncie Uczestnika. Informacja taka zostanie udzielona w możliwie krótkim czasie po podsumowaniu Konta Uczestnika.
7.Róże otrzymane w danej edycji Programu nie przechodzą na kolejną edycję Programu.
8.Konto Uczestnika jest aktywne od momentu rejestracji.
9.Podstawą do zaewidencjonowania Róż są wyłącznie rzeczywiste zdarzenia uprawniające Uczestnika do otrzymania Róż, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Programie.
10.Naliczanie Róż rozpoczyna się od momentu wprowadzenia danych projektu przez uczestnika programu oraz przesłania na adres e-mail marketing@rosenberg.pl zestawienia produktów firmy Rosenberg zastosowanych w projekcie.
11.Organizator uwzględni wartość Róż po upływie okresu określonego treścią Regulaminu. Zaewidencjonowanie Róż na Koncie Uczestnika następuje nie później niż po 3 dniach od zdarzenia stanowiącego podstawę do ich przyznania.
12.Organizator ma prawo weryfikować poprawność naliczenia i zaewidencjonowania Róż. Weryfikując poprawność naliczenia i zaewidencjonowania, Organizator może korygować stan konta, wskazując podstawy i przyczyny dokonanej korekty.

§5 Premiowanie
1.Po uzyskaniu przez Uczestnika 20 nowych Róż (lub wielokrotności) w danym kwartale rozliczeniowym, na Koncie Uczestnika zostaje dodana na koniec kwartału liczba Róż w liczbie 5 (za każdą wielokrotność).

§6 Rozporządzanie Różami
1.Uczestnik nie może w żaden sposób przekazać Róż na rzecz innych osób.
2.Odsprzedaż Róż lub ich wymiana na inne dobra poza Programem jest niedopuszczalna i bezskuteczna w stosunku do Organizatora.
3.Organizator jest uprawniony do usunięcia Róż z Konta Uczestnika, gdy ustali się, że Uczestnik nie był uprawniony do udziału w Programie lub uzyskano Róże w sposób sprzeczny z zasadami ich przyznawania.
4.Róże zgromadzone na Koncie Uczestnika nie mogą być łączone z Różami innych Uczestników.

§7 Autoryzacja Uczestnika
1.Dostęp do Konta ograniczony jest hasłem, w związku z czym posłużenie się hasłem jest równoznaczne z autoryzacją i identyfikacją Uczestnika.
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się hasłem przez osobę nieuprawnioną, a także podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika.

§8 Dane osobowe
1.Organizator przetwarza dane osobowe Klientów i Uczestników na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2.Uczestnik zobowiązany jest podać dane osobowe wskazane przez Organizatora w chwili przystąpienia do Programu.
3.Uczestnik wykonując dyspozycje w Programie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - w celach operacyjnych związanych z funkcjonowaniem Programu, polegających w szczególności na przyznawaniu i wydawaniu Nagród, w celach marketingowych, statystycznych, podatkowych oraz związanych z bezpieczeństwem Programu.
4.Organizator może uzależnić wydanie Nagrody Uczestnikowi od podania zgodnych z prawdą danych w procesie rejestracji i odbioru Nagrody i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Na żądanie Organizatora Uczestnik potwierdza informacje na piśmie.
5.Odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest podstawą do ograniczenia lub pozbawienia Uczestnika prawa do składania dyspozycji w Programie i odbioru Nagród.
6.Organizator ma prawo przekazać dane osobowe Uczestnika innym administratorom danych osobowych, w przypadku, gdy jest to konieczne dla wydania Nagrody lub związanym z prowadzonymi przez Organizatora działaniami o charakterze marketingowym.

§9 Zastrzeżenia
1.W Programie nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy w Formularzu Zgłoszeniowym do Programu podali nieprawdziwe lub niekompletne dane.
2.Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Organizatora o każdej zmianie danych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym. Informacja o zmianie danych wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i stanowi formalną aktualizację Formularza Zgłoszeniowego.
3.W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4.Uczestnicy Programu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody lub Nagrody Specjalnej na osoby trzecie.

§10 Katalog
1.Wskazany w Katalogu zakres Nagród i Nagród Specjalnych może ulegać zmianom i modyfikacjom, stosownie do potrzeb i możliwości Organizatora, a także stosownie do dostępności Nagród.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody i Nagrody Specjalnej inną podobną lub wycofania poszczególnych Nagród z Katalogu.
3.Dane zawarte w Katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i służą wyłącznie celom informacyjnym, umożliwiając wybór Nagrody.
4.Wygląd Nagród i Nagród Specjalnych umieszczonych w Katalogu może nieznacznie odbiegać od ich postaci rzeczywistej.

§11 Wymiana Róż
1.Nie dopuszcza się wypłaty ekwiwalentu za Róże w pieniądzu, albo wypłaty równowartości Nagrody lub Nagrody Specjalnej w pieniądzu.

§12 Wydawanie Nagród
1.Nagroda wydawana jest w formie i zestawie stanowiącym komplet oferowany przez producenta lub w formie opisanej na stronach internetowych. Wydanie Nagrody nie obejmuje instalacji sprzętu, dopełnienia formalności lub wykonania jakichkolwiek czynności związanych z uruchomieniem Nagrody (np. zakup baterii, montaż sprzętu itp.).
2.Organizator dołoży starań, aby wydanie Nagrody nastąpiło nie później niż w terminie 21 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszonego projektu do Programu.
3.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku Nagrody. W takich przypadkach Organizator dołoży wszelkich starań, aby poinformować Uczestnika o przewidywanym terminie wydania.
4.Wydanie Nagrody odbywa się za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub przedstawiciela Organizatora. Przekazanie Nagrody następuje wyłącznie na adres położony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5.Koszty wydania Nagrody obciążają Organizatora, przy czym bezpłatne wydanie Nagrody za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej realizowane jest przez Organizatora jednokrotnie.
6.Nagroda wydana zgodnie z § 12, pkt. 4 i zwrócona (lub nie podjęta) przez Uczestnika, dostępna jest do odbioru w siedzibie Organizatora w terminie do 60 dni od dnia otrzymania zwrotu. Jeżeli Nagroda nie zostanie odebrana we wskazanym terminie, Klient traci uprawnienie do odbioru Nagrody.

§13 Wydawanie Nagród Specjalnych
1.Nagrody Specjalne zostaną przyznane na zakończenie trzeciej edycji Programu.
2.O terminie odbioru Nagrody Specjalnej 5 Uczestników Programu z największą ilością zgromadzonych róż zostanie powiadomionych telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej.

§14 Odbiór Nagród i Nagród Specjalnych
1.Osoba upoważniona do odbioru Nagrody lub Nagrody Specjalnej ma obowiązek przyjmujac świadczenie potwierdzić dostarczenie jej własnoręcznym podpisem. Osoba upoważniona do odbioru świadczenia rzeczowego składając podpis potwierdza odbiór i stan nieuszkodzony oraz zgodność danych zawartych w nocie wysyłkowej lub innym dokumencie potwierdzającym wydanie Nagrody.
2.Osoba upoważniona do odbioru Nagrody ma obowiązek w momencie odbierania nagrody sprawdzić, czy jest ona kompletna i nie posiada wad fizycznych.

§15 Zwroty i gwarancja
1.Organizator nie będzie dokonywał wymiany Nagrody na inną po jej odbiorze.
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Nagród, jak również nie udziela na nie gwarancji.
3.Gwarancja udzielona przez osoby trzecie jest realizowana w miejscach i na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji wydawanym wraz z Nagrodą.

§16 Opodatkowanie
1.Nagrody wydane w Programie stanowią dla Uczestników będących osobami prawnymi, spółkami kapitałowymi w organizacji lub jednostkami organizacyjnymi nie mającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek nie mających osobowości prawnej, przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu wedle zasad ogólnych.
2.Nagrody wydane w Programie stanowią dla pozostałych Uczestników (osób fizycznych oraz spółek nie mających osobowości prawnej) przychód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% nagrody. Wolne od podatku dochodowego są nagrody, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 złotych. Zwolnienie od podatku dochodowego nagród nie dotyczy nagród otrzymywanych przez Uczestnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
3.W przypadku ziszczenia się przesłanek określonych w ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej jako „updof”) w zakresie obowiązku zapłaty przez Uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego od otrzymanej Nagrody, Obsługujący Program jako płatnik sporządzi odpowiednią dokumentację podatkową i rozliczy należny podatek z właściwym Urzędem Skarbowym. Ponadto w przypadku, o którym mowa powyżej, Uczestnik obok nagrody otrzyma od Obsługującego Program dodatkową nagrodę pieniężną, o wartości odpowiadającej należnościom podatkowym wynikającym z otrzymania przez Uczestnika nagrody. Wartość zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody, jaki i podatku od dodatkowej nagrody pieniężnej, do pobrania których od Uczestnika jako płatnik zobowiązany jest Organizator, zostanie potrącona przez Organizatora z wartością dodatkowej nagrody pieniężnej.

§17 Reklamacje
1.Wszelkie reklamacje związane ze procesem gromadzenia i ewidencjonowania Róż, zamówieniem lub jego realizacją, rodzajem i ilością Nagród są przyjmowane wyłącznie przez Organizatora, na podstawie zgłoszeń sporządzonych w formie pisemnej, albo elektronicznej z tym zastrzeżeniem, że muszą one wskazywać konkretne okoliczności, które spowodowały konieczność zgłoszenia reklamacji i zostaną zgłoszone nie później, niż 28 dni od daty zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia reklamacji.
2.Organizator może żądać potwierdzenia zgłoszenia reklamacji dokonanego elektronicznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3.Reklamacje dotyczące otrzymania Nagrody mogą być składane do 28 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia projektu do Programu, chyba że termin wydania Nagrody został przedłużony.
4.Reklamacje dotyczące wad ukrytych Nagród będą przyjmowane w terminie do 30 dni od daty dostarczenia nagrody Uczestnikowi. Fakt wykrycia ukrytej wady fizycznej należy odnotować na Formularzu Reklamacji Nagrody, który powinien być w w/w terminie przesłany faksem do Organizatora.
5.Do zgłaszania reklamacji służy właściwie wypełniony Formularz Reklamacji Nagrody. Po wypełnieniu musi być podpisany przez Uczestnika Programu, i po uprzednim wysłaniu faksem do Organizatora, przesłany w ciągu następnych 7 dni wraz z reklamowaną Nagrodą lub Nagrodą Specjalną do Organizatora, na adres wskazany w Formularzu Reklamacji Nagrody, na koszt Organizatora. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora Formularza Reklamacji Nagrody i reklamowanej Nagrody.

§18 Reklamacja dostawy
1.W przypadku braku Nagrody w przesyłce, uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu reklamacja zgłoszona Organizatorowi będzie rozpatrzona wyłącznie wtedy, gdy Uczestnik doręczy Oragnizatorowi wraz z reklamacją protokół sporządzony przez przewoźnika/doręczyciela, z którego jasno wynikać będzie, że uszkodzenie Nagrody nastąpiło w czasie transportu, albo że nie było jej w przesyłce.
2.W przypadku uwzględnienia reklamacji dostawy, Organizator może dokonać wymiany Nagrody. W przypadku niedostępności danej Nagrody Organizator zaproponuje inną Nagrodę.

§19 Wsparcie
1.Obsługa Programu odbywa się za pośrednictwem Działu Rozwoju Biznesu (DRB) i Działu Handlowego (DH) Organizatora.
2.Pracownicy DRB i DH mogą żądać od Uczestnika podania określonych danych niezbędnych dla potwierdzenia jego tożsamości lub uprawnień do dokonywania czynności w ramach programu.
3.Pracownicy DRB i DH mogą żądać dokumentu upoważnienia w formie pisemnej, w przypadku gdy w imieniu uczestnika działa osoba trzecia.

§20 Czas trwania programu
1.Program będzie trwał od 27 maja 2010 roku i kończy się 31 grudnia 2010 roku, przy czym 31 grudnia 2010 roku jest ostatnim dniem kumulacji punktów. W programie biorą udział projekty oddane lub zakończone w danym roku kalendarzowym, nie zgłoszone w poprzednich edycjach programu.

§21 Odpowiedzialność Organizatora
1.Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wysokości wartości rynkowej nagrody.
2.Organizator ponosi odpowiedzialność za przekazywanie nagród, sporządzanie i dostarczanie Uczestnikom dokumentacji podatkowej, związanej z obowiązkiem podatkowym wynikającym z otrzymania przez Uczestnika nagrody oraz pobranie i wpłacenie do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego, o ile taki obowiązek powstanie, oraz za przyjmowanie, rozpatrywanie i realizację reklamacji Uczestników dotyczących nagród.
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu, na który to adres została wysłana lub dostarczona nagroda.
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niezgodne z prawdą wypełnienie zgłoszeń przez Uczestników.
§22 Postanowienia końcowe
1.Zmiany Regulaminu lub wcześniejsze niż określone w §20 pkt.1 zakończenie Programu jest możliwe jedynie po wcześniejszym ogłoszeniu informacji o jego wcześniejszym zakończeniu lub poinformowaniu o wprowadzonych zmianach w Regulaminie wszystkich Uczestników.
2.Uczestnik Programu może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie. W tym celu powinien przesłać Organizatorowi na numer faksu (22) 720 57 64 oświadczenie o rezygnacji. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji. O otrzymaniu przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji Uczestnik jest powiadamiany e-mailem. Z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji jego dane zostaną usunięte z systemu informatycznego Programu. O w/w fakcie Uczestnik jest powiadamiany przez Organizatora e-mailem.
3.Uczestnik Programu może zostać wykluczony przez Organizatora z udziału w Programie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu. O fakcie wykluczenia z Programu Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora telefonicznie lub e-mailem według danych wskazanych przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym. Punkty z udziału w Programie zostaną anulowane.
4.Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez Uczestników. Informacja o zmianie Regulaminu zamieszczona będzie w materiałach reklamowych, oraz na stronie internetowej pod adresem www.rosenberg.pl, co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem zmiany.
5.Ewentualne reklamacje Uczestników co do przebiegu Programu Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć w ciągu 21 dni od daty ich otrzymania. Reklamacja winna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej oraz powinna zawierać: wskazanie i dokładny opis przyczyny reklamacji, dane Uczestnika oraz podpis osoby upoważnionej do jego reprezentowania. Reklamacje należy przesyłać na adres Organizatora podany w pkt 1. niniejszego Regulaminu. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
6.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
7.Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.
8.Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania Programu na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: http://rosenberg.pl/index-pl.php?pokaz=kontent&idKontent=70&KatID=65


Źródło: Rosenberg Klima Polska Sp. z o.o.