Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych" organizowanej przez Instytut Projektowania Budowlanego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Na prośbę wielu osób o przedłużenie terminów rejestracji oraz nadsyłania artykułów informujemy o dalszej możliwości wzięcia udziału w konferencji oraz uzupełnieniu materiałów. Wszelkie informacje o konferencji znajdują się pod adresem http://www.konferencja-a4.pk.edu.pl
Cykliczna konferencja organizowana jest co 2 lata. Dotyczy zagadnień związanych z nowymi
technologiami budowlanymi w architekturze i architekturze krajobrazu. Budownictwo w Polsce i za
granicą związane jest z często występującymi problemami natury projektowej, wykonawczej
i eksploatacyjnej, a także normalizacyjno-legislacyjnej. Ujawniają się one w skali detali
budowlanych oraz całych lub części obiektów. Ich prezentacja i analiza pozwalają odkryć
przyczyny i pomagają znależź stosowne rozwiązania.
Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają specjalistów i projektantów w zakresie architektury i budownictwa ogólnego oraz architektury krajobrazu, którzy zajmują się zawodowo i naukowo podejmowaną tematyką bądź są nią zainteresowani.

Cel konferencji:

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń związanych ze stosowaniem
współczesnych technologii budowlanych w Polsce i za granicą. Przewidywana jest prezentacja
najnowszych osiągnię w badaniach teoretycznych i doświadczeń projektowo-realizacyjnych oraz
szeroka i otwarta dyskusja nad nimi. Wnioski z dyskusji mają wspierać z jednej strony praktyką
zawodową, a z drugiej wskazywać kierunki badań naukowych. Innym ważnym celem konferencji
jest rozpowszechnienie prezentowanych zagadnień wśród inżynierów praktyków, projektantów
i wykonawców. Przewidziana jest publikacja konferencyjna recenzowanych artykułów.

Program konferencji:

Przewidywany program konferencji obejmuje dwie sesje tematyczne:
I – architektura, a nowe technologie budowlane
II – architektura krajobrazu, a nowe technologie budowlane
ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak:
- projektowanie architektoniczno-budowlane wobec problemów wykonawczych związanych z nowymi technologiami
- nowe technologie, a komfort użytkowania (mikroklimat, warunki higieniczno-sanitarne)
- trwałość i niezawodność obiektów z zastosowaniem nowych systemów budowlanych
- nowe technologie wobec ograniczeń legislacyjnych (normatywy, normy, ochrona przeciwpożarowa).

Informacje organizacyjne:

- Konferencja odbędzie się w Krakowie – Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24 w dniach 22-23 października 2009 r. (czwartek - piątek)
- Sesja odbywać się będzie w blokach programowych prowadzonych przez moderatorów. Podstawą obrad będą referaty i komunikaty (10 min.).
- Każdy blok programowy zakończony będzie dyskusją.
- Przed konferencją wszyscy uczestnicy otrzymają wydawnictwo konferencyjne.
- Konferencji towarzyszyć będą wystawy tematyczne.
- Język konferencji: polski, angielski.

Terminy:

- 14 czerwiec 2009 r. – nieprzekraczalny termin nadesłania Kart Zgłoszenia Uczestnictwa
(załącznik nr 1) na adres e-mail: konferencja-a4@pk.edu.pl
- 25 czerwiec 2009 r. – termin selekcji artykułów i wysyłki informacji dotyczącej formy
prezentacji graficznej artykułów oraz komunikatu nr 2 (e-mail)
- 12 lipiec 2009 r. – nieprzekraczalny termin nadesłania kompletnego tekstu artykułu oraz
jego streszczenia (max. 100 słów) w języku angielskim na adres Biura Konferencji
(e-mail z załącznikiem lub poczta tradycyjna – dyskietka/płyta CD)
- 22-23 październik 2007 r. – termin konferencji
Niedotrzymanie ww. terminu uniemożliwi dokonanie recenzji artykułu, a w konsekwencji
wykluczy jego umieszczenie w wydawnictwie „Czasopismo Techniczne” Politechnikai
Krakowskiej.

Warunki publikacji artykułu:

- zgodność z założeniami konferencji
- pozytywna opinia recenzentów
- zgodność ze wzorem zapisu artykułu wg komunikatu nr 2.

Udział w konferencji jest nieodpłatny i obejmuje:

- uczestnictwo w konferencji
- recenzję i publikację artykułu w wydawnictwie konferencyjnym.
Koszty noclegów pokrywają uczestnicy.
>>Karta zgłoszenia uczestnictwa

Biuro Konferencji (zgłoszenie, informacje, nadsyłanie materiałów):

- Instytut Projektowania Budowlanego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska,
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
- Sekretariat konferencji: mgr inż. arch. Łukasz Wesołowski
- tel.: (048) 12 628-24-59, (048) 12 628-24-55, (048) 50 102-35-67
- fax: (048) 12 628-24-59, (048) 12 345-52-08
- e-mail: konferencja-a4@pk.edu.pl
- strona internetowa: www.konferencja-a4.pk.edu.pl