26-29 września br. w Ustroniu odbyła się organizowana przez Katedrę Ochrony Powietrza Politechniki Śląskiej w Gliwicach IV konferencja naukowa na temat: "Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych".

Celem konferencji była prezentacja osiągnięć naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie:
- emisji i imisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,
- rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze,
- metod usuwania zanieczyszczeń z gazów odlotowych wprowadzanych do powietrza atmosferycznego,
- technologii bezodpadowych i alternatywnych,
- zarządzania środowiskiem naturalnym.
W czwartej edycji konferencji uczestniczylo 65 osób, z różnych ośrodków naukowo-badawczych w
naszym kraju, w tym m.in. z Politechniki Wrocławskiej, Szczecińskiej, Krakowskiej, Częstochowskiej, Poznańskiej, Łódzkiej, AGH, kilku uniwersytetów, jednostek PAN; ponadto przybyli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, WIOSiu, PIOSiu oraz kilku przedsiębiorstw.
Ważnym wydarzeniem towarzyszącym konferencji byla uroczystość związana z 45 rocznicą pracy prof. Jana Konieczyńskiego, kierownika Katedry Ochrony Powietrza Politechniki Śląskiej.
Wygłoszonych zostało ponad 30 referatów, kilka komuniaktów, odbyła się również sesja posterowa.
Obrady rozpoczął kierownik naszej Katedry (jako organizatora) prof. Jan Konieczyński.
Tematyka konferencji obejmowała wiele zagadnień związanych z emisją zanieczyszczeń, ograniczaniem emisji zanieczyszczeń, polityką ekologiczną, zarządzaniem środowiskowym itp.
Obrady otworzył referat „Monitoring i analityka zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego” wygłoszony przez J. Namieśnika.
Na konferencji zaprezentowano m. in. referaty:
- Pałasz J.: Problemy ochrony środowiska i realizacji polityki ekologicznej w województwie śląskim ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza atmosferycznego
- Dworak T. Z.: Zastosowanie metod teledetekcyjnych w ochronie powietrza
- Czechowski O.: Ocena jakości danych pochodzących z sieci monitorującej stan atmosfery na przykładzie aglomeracji gdańskiej
- Jasiński R.: Badanie struktury zależności zmiennych mierzonych na stacjach monitoringu powietrza metodą PCA
- Zwoździak J., Zwoździak A., Sówka I., Ernst K., Stacewicz T., Szymański A., Chudzyński S., Czyżewski A., Skubiszak W., Stelmaszczyk K.: Przestrzenne rozkłady stężeń ozonu w powietrzu na podstawie pomiarów konwencjonalnych i techniki lidarowej
- Bogacki M., Forkel R.: Modelowanie imisji ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery na obszarze Polski
- Hoffman S.: Modelowanie stężenia ozonu przy powierzchni ziemi za pomocą sztucznych sieci neuronowych
- Straszko J., Dziubakiewicz D.: Zastosowanie sieci neuronowych w analizie pól imisji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym
- Skrzypski J.: Model predykcji stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza w dużych miastach (na przykładzie Łodzi)
- Klejnowski K., Błaszczyk J.: Wybrane problemy badań zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 w obszarach zurbanizowanych
- Kromka K.: Zastosowanie pasywnej metody pomiarów średniodobowych stężeń dwutlenku azotu do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza na obszarze Krakowa
- Wilkosz I.: Pojemność buforowa otwartych układów atmosferycznych gaz-ciecz
- Kowalski M., Kuropka J.: Imisja zanieczyszczeń gazowych w rejonie Huty Miedzi "Legnica"
- Pyta H., Żak M.: Rozkład stężenia wybranych LZO w badaniach imisji komunikacyjnej na terenie Gliwic
- Kupich I., Hoffman S.: Epizody nietypowych stężeń zanieczyszczeń powietrza w kanionie ulicznym
- Chyla M. A., Trzepierczyńska I.: Metale ciężkie (Pb, Hg, Cu) w środowisku - monitoring biologiczny a fizykochemiczny
- Rutkowski J. D., Szklarczyk M.: Odory - zaniedbany problem
- Kośmider J., Zamelczyk-Pajewska M.: Możliwości monitoringu emisji odorantów
- Mazur M., Oleniacz R., Bogacki M.: Ocena udziału Huty Katowice w poziomie opadu pyłu, ołowiu i kadmu na powierzchnię terenu wokół zakładu
- Suschka J., Komosiński B.: Emisja odorów z procesów oczyszczania z zastosowaniem biologicznych metod usuwania azotu i fosforu
- Wielgosiński G.: Źródła emisji polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i polichlorowanych dibenzofuranów do środowiska
- Zajusz-Zubek E., Konieczyński J.: Unos pierwiastków śladowych w procesie odgazowania węgla
- Bereś R., Faber J., Kromka K.: Wielkopojemnościowe otwarte parkingi przy centrach handlowych jako źródła emisji zanieczyszczeń powietrza. Teoria i rzeczywistość.
- Żak M., Konieczyński J.: Problemy zanieczyszczenia powietrza benzenem i jego alkilowymi pochodnymi w obszarach zurbanizowanych
- Gostomczyk M. A.: Parametry procesu usuwania SO2 ze spalin przez iniekcję pyłu wapna hydratyzowanego z ZW "Górażdże"
- Głomba M.: Usuwanie tlenków azotu, chlorowodoru i fluorowodoru w procesie odsiarczania spalin metodą suszenia rozpyłowego
- Musialik-Piotrowska A., Syczewska K.: Możliwość zastosowania katalizatorów perowskitowych do utleniania organicznych zanieczyszczeń powietrza
- Baron J., Żukowski W.: Termiczna degradacja lotnych związków organicznych w reaktorze fluidyzacyjnym i jej ocena
- Szklarczyk M., Czemarmazowicz M.: Efekty adaptacji i readaptacji złoża na przykładzie filtracji biologicznej ksylenu
- Kuropka J.: Ekologiczne wytwarzanie energii szansą poprawy stanu zanieczyszczenia powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych
- Mazur M., Oleniacz R., Bogacki M.: Prognoza wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza procesu unieszkodliwiania odpadów pestycydowych w piecu cementowym
- Kurcz L., Kupiec E., Gołdasz A.: Czystsza produkcja jako istotny element zarządzania środowiskowego
- Łopata A.: Poprawa jakości powietrza jako rezultat wdrażania systemu zarządzania środowiskowego w hutnictwie żelaza i stali
- Janka R. M.: Zarządzanie ochroną powietrza atmosferycznego w przedsiębiorstwie
- Bagieński Z.: Bilansowanie zanieczyszczeń powietrza emitowanych z niskich źródeł stacjonarnego spalania w obszarach urbanistycznych o starej zabudowie
- Kozielska B., Ogierman L.: Przemiany chemiczne trudno lotnych związków organicznych zawartych w ekstraktach pyłowych
- Oleniacz R.: Średni współczynnik toksyczności spalin emitowanych z procesów spopielania odpadów niebezpiecznych
- Teisseyre M., Mazur M.: Główne źródła emisji zanieczyszczeń powietrza – energetyka
- Zabrzeski J., Musialik-Piotrowska A., Tylus W.: Główne źródła zanieczyszczenia powietrza – motoryzacja.
Spotkanie zakończyło się dyskusją plenarną.
Redakcja wortalu www.wentylacja.com.pl dziękuje Katedrze Ochrony Powietrza Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Polietchniki Śląskiej w Gliwicach za udostępnienie danych