W dniach 1-2 grudnia 2011 r. w Warszawie odbędzie się XI Ogólnopolska Konferencja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce".

Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce - referaty
Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce
Organizowana przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej 11 edycja konferencji
„Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”
odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2011 r. Miejscem obrad, podobnie jak w ostatnich latach, będzie Centrum Konferencyjne w budynku FOCUS (Warszawa, Al. Armii Ludowej 26).

Tematyka konferencji obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z jakością środowiska wewnętrznego, a w szczególności jakości powietrza w pomieszczeniach. Tematyka ta zostanie naświetlona nie tylko z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych (inżynieria środowiska, fizyka budynków, medycyna, chemia, biologia, ergonomia), ale także przy wykorzystaniu rożnych metod badawczych (pomiary laboratoryjne, badania in situ, badania ankietowe, modelowanie matematyczne i fizykalne).

Przewidziano ok. 30 kilkunastominutowych wystąpień. Ze względów techniczno-organizacyjnych zrezygnowano z sesji posterowej. Szczegółowy program konferencji zostanie przygotowany przez Organizatorów we współpracy z Redaktorami czasopism „Energia i Budynek”, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” oraz „INSTAL”, w których opublikowane zastaną artykuły przygotowane na podstawie wybranych referatów. Podczas ostatniej oceny jednostek naukowych, publikacjom w wymienionych czasopismach przypisywano 6 pkt.

Na XI edycję konferencji zakwalifikowane zostały następujące wystąpienia:
Anna Bogdan, Pracownia Obciążeń Termicznych, CIOP-PIB oraz Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska, Modelowanie wymiany ciepła między człowiekiem i otoczeniem a indywidualne cechy ludzi
Ewa Brągoszewska, Józef S. Pastuszka, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Ochrony Powietrza, Możliwości i ograniczenia badawcze impaktora „Air Ideal” (bioMerieux)
Anna Charkowska, Politechnika Warszawska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Czystość środowiska szpitalnego w propozycji normy europejskiej
Magdalena Czajka, Aleksandra Dziewanowska-Pudliszak, Instytut Technologii Drewna w Poznaniu, Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z powierzchni drewna uszlachetnionego olejami
Joanna Domagała-Kulawik, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Drugorzędne czynniki ryzyka raka płuca
Katarzyna Durka, Beata Gutarowska, Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Biologiczna metoda usuwania odorów z powietrza wewnętrznego na fermach kurzych
Monika Frontczak1,2*, Paweł Wargocki1, Stefano Schiavon2 , John Goins2, Edward Arens2, Hui Zhang2; 1 International Center for Indoor Environment and Energy, Department of Civil Engineering, Technical University of Denmark, 2 Center for the Built Environment, University of California Berkeley, Zależność pomiędzy zadowoleniem z miejsca pracy a zadowoleniem z parametrów charakteryzujących klimat wewnętrzny i budynek
Tomasz Góreczny, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Jakość powietrza wewnętrznego, a optymalizacja efektywności energetycznej systemu wentylacji
Beata Gutarowska, Justyna Skóra, Daria Rembisz, Katarzyna Zduniak, A. Śnioszek, Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Zanieczyszczenia mikrobiologiczne powietrza w muzeach, archiwach i bibliotekach
Dariusz Heim, Marcin Janicki, Eliza Szczepańska, Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Wskaźniki komfortu cieplno-oświetleniowego w pomieszczeniach obudowanych podwójną fasadą transparentną
Alicja Kuberka, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Oddział Ochrony i Konserwacji Zbiorów, Wybrane problemy jakości powietrza BUW, w kontekście ochrony zbiorów Narodowego Zasobu Bibliotecznego
Antoni Kukuczka, Zakład Ekspertyz, Projektów i Usług Technicznych, Gazodynamika budynków mieszkalnych
Barbara Majkowska – Wojciechowska, Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Narażenie na dym tytoniowy i dysfunkcje odporności
Dariusz Masły, Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Wykorzystanie światła słonecznego w celu podniesienia sprawności działania inteligentnego biurowca zrównoważonego
Michał Michałkiewicz, Małgorzata Basińska, Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska, Ocena jakości powietrza wewnętrznego w wybranych budynkach
Maciej Mijakowski, Jerzy Sowa, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechnika Warszawska, Metoda oceny efektywności systemów wentylacji budynków mieszkalnych
Paulina Miśkiewicz, Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, Environmental burden of disease associated with inadequate housing (tytuł roboczy)
Adam Niesłochowski, Instytut Techniki Budowlanej, Lotne związki organiczne w wyrobach budowlanych i ich wpływ na środowisko budynków
Małgorzata Nowacka, Elżbieta Kaniowska-Klarzyńska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Ocena emisji formaldehydu z wyrobów budowlanych - badanie techniką GM-MS w połączeniu z systemem purge & trap
Aleksander Panek, Politechnika Warszawska, Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych, Metoda optymalizacji wyboru rozwiązań technologicznych dla budynków zrównoważonych
Iwona Pannenko, Marcin Draniak, Archiwum Główne Akt Dawnych, Muzeum Narodowe w Warszawie, Ekologiczna metoda dezynfekcji zbiorów muzealnych i archiwalnych oraz pomieszczeń do eksponowania i magazynowania zbiorów dziedzictwa narodowego
Elżbieta D. Ryńska, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska, Metodyka określenia parametrów jakościowych powierza wewnętrznego wg BREEAM
Jerzy Sowa, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechnika Warszawska, Problemy jakości powietrza wewnętrznego – priorytety światowe, europejskie i krajowe
Andrzej Szczurek, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Wybrane aspekty pomiaru jakości powietrza czujnikami gazów
Adam Targowski, Politechnika Warszawska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Możliwość poprawienia odczuwanej jakości powietrza wewnętrznego przez oczyszczacz powietrza
Zbigniew Turlej, Instytut Elektrotechniki, Zakład Technik i Systemów Oświetlenia, Wybrane problemy oświetlenia w krajowej architekturze
Joanna Tymkiewicz, Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze, „Czynnik ludzki” w projektowaniu elementów jakości środowiska wewnętrznego, zależnych od rozwiązań architektonicznych ścian zewnętrznych
Sebastian Wall, Instytut Techniki Budowlanej, Wydzielanie się substancji niebezpiecznych z wyrobów budowlanych do powietrza wewnętrznego w świetle rozporządzenia zastępującego dyrektywę 89/106/EWG
Alicja Zawadzka, Ewa Gromadzińska, Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Badanie emisji formaldehydu z wybranych oklein meblowych

Szczegółowy program konferencji ogłoszony zostanie do 22 listopada 2011 roku.

Aktualizowane informacje o konferencji zamieszczane są na stronie http://www.is.pw.edu.pl/iaq